• Harmonogram ŠKD

     • R Á N O

      06:30 – 07:45

      • ranný klub (oddychová činnosť, príprava na začiatok vyučovania) – vstup od 6:30 do 7:35.


      P O P O L U D N I E

      11:45 – 15:30

      • preberanie detí od vyučujúcich,

      • hygiena pred obedom,

      • obed podľa harmonogramu (žiadame nevolať vychovávateľkám počas obeda),

      • aktivity v oddelení (oddychové, rekreačné a tematické oblasti výchovy) podľa plánovaných činností vychovávateľa.

       

      15:30 – 16:30

      • hygiena pred olovrantom,

      • olovrant (deti olovrantujú jedlo prinesené z domu),

      • príprava na vyučovanie – samostatné robenie domácich úloh (okrem prvákov) podľa záujmu detí (okrem piatku),

      • didaktické hry a cvičenia,

      • spoločný presun do HERNE.

       

      Z Á V E R

      16:30 – 17:30

      • aktivity podľa záujmu detí, oddychová činnosť,

      • odchod detí domov.


       


       

      Zmena harmonogramu počas školského roka je vyhradená.

      Viac informácií u vychovávateliek.