• Harmonogram ŠKD

    •  

     R Á N O


     6:30 – 7:45

     • deti do ranného ŠKD prichádzajú do 7.30,

     • individuálna činnosť podľa záujmu detí (hry, relaxácia, motivačná príprava na vyučovanie, rozcvička, ranná komunita),

     • odchod detí do tried pod dozorom vychovávateľa.

      

     P O P O L U D N I E
      

     11:45 – 15:15

     • preberanie detí od vyučujúcich,

     • hygiena pred obedom, obed, počas ktorého zodpovedný vychovávateľ zabezpečuje deťom dozor, dozerá na správne a slušné stolovanie a čakanie na jedlo pri výdajni,

     • aktivity v oddelení (relaxačné, rekreačné a tematické oblasti výchovy) podľa plánovaných činností zodpovedného vychovávateľa

      

     15:15 – 15:30

     • hygiena pred olovrantom,

     • olovrant (deti olovrantujú jedlo prinesené z domu).

      

     15:30 – 16:30

     • príprava na vyučovanie – samostatné robenie domácich úloh podľa záujmu detí (okrem piatku),

     • didaktické hry a cvičenia,

     • aktivity podľa záujmu detí.

      

     Z Á V E R


     16:30 – 17:30

     • spájanie oddelení – záverečná činnosť,

     • individuálna činnosť podľa záujmu detí