• Harmonogram ŠKD

    •  

     R Á N O

     • ranný klub – mimo prevádzky,

     • vstup do priestorov školy podľa pokynov.

      

     P O P O L U D N I E

     11:45 – 15:15

     • preberanie detí od vyučujúcich,

     • hygiena pred obedom,

     • obed podľa harmonogramu, počas ktorého zodpovedný vychovávateľ zabezpečuje deťom dozor,

     dozerá na správne a slušné stolovanie a čakanie na jedlo pri výdajni,

     • aktivity v oddelení (relaxačné, rekreačné a tematické oblasti výchovy) podľa plánovaných

     činností zodpovedného vychovávateľa.

      

     15:15 – 16:30

     • hygiena pred olovrantom,

     • olovrant (deti olovrantujú jedlo prinesené z domu),

     • príprava na vyučovanie – samostatné robenie domácich úloh podľa záujmu detí (okrem piatku),

     • didaktické hry a cvičenia.

      

     Z Á V E R

     16:30 – 17:00

     • aktivity podľa záujmu detí,

     • odchod detí domov.

      

     Zmena harmonogramu počas školského roka je vyhradená.

     Viac informácií u zodpovedných vychovávateliek.

     1. oddelenie (I. A, V. A), zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Andrea Majová
     2. oddelenie (I. B), zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Enikő Katonaová
     3. oddelenie (2. A, 3. B), zodpovedná vychovávateľka: Katarína Bartošová
     4. oddelenie (2. B, 3. A), zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Lenka Ftáčková
     5. oddelenie (4. A, 4. B), zodpovedná vychovávateľka: Bc. Lucia Rintelová