Navigácia

Špeciálna pedagogička

PhDr. Janka Adamková

Kontakty: 0908 779 223, adamkovajanka@gmail.com

Kancelária: I. poschodie

Konzultačné hodiny: Možnosť dohodnúť si konzultáciu každý pondelok v čase 15.00 - 16.00 h.

                    

Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. Sú to žiaci s vývinovými poruchami učenia (VPU), s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), žiaci s poruchami správania, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), žiaci s rôznym druhom  postihnutia, nadaní žiaci a žiaci s ohrozeným vývinom. Rovnako je úlohou špeciálneho pedagóga preventívnymi opatreniami u žiakov mladšieho školského veku zabraňovať vzniku porúch učenia a správania. Žiakom so ŠVVP poskytuje individuálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť formou špeciálno-pedagogických intervencií, ktoré majú charakter reedukácie, korekcie, kompenzácie, terapie alebo rehabilitácie. Podieľa sa na vypracovaní individuálnych vzdelávacích programov pre začlenených žiakov. K dispozícii je i všetkým ostatným žiakom, rodičom a pedagógom, ktorí potrebujú radu a pomoc, ak sa dieťaťu v škole nedarí. Ďalej sa podieľa na vzdelávaní začlenených žiakov podľa rozvrhu. Zabezpečuje spoluprácu s poradenskými zariadeniami, ktoré vykonávajú komplexnú diagnostiku a rediagnostiku žiakov. Dôležitou úlohou je upozorňovanie rodičov detí predškolského veku na prediktory problematickej edukačnej inklúzie a možnosti ich odstraňovania už v predškolskom období.

Mohlo by Vás tiež zaujímať:

Školská zrelosť

Špeciálno-pedagogické intervencie
 

Fotoalbumy