Navigácia

Výchovná poradkyňa

Mgr. Katarína Čuntalová

 
Kontakty: 0907 024 604, cuntalova@zsriazanska.sk
 
Kancelária: prízemie
 
Konzultačné hodiny: po vzájomnej dohode

 

Výchovná poradkyňa poskytuje žiakom, rodičom a zamestnancom škôl výchovné poradenstvo, rieši kariérové, osobnostné, vzdelávacie, profesionálne a sociálne potreby žiakov, spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, spolupracuje s triednymi učiteľmi a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. V spolupráci s ostatnými učiteľmi vyhľadáva a rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov. Taktiež zabezpečuje Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka a napomáha pri zápise žiakov do 1. ročníka na stredné školy (vypĺňa, pripravuje a zasiela prihlášky), sprostredkúva žiakom informácie o štúdiu na stredných školách, informuje ich o dňoch otvorených dverí stredných škôl a o veľtrhoch vzdelávania alebo vzdelávacích prehliadkach stredných škôl. V neposlednom rade spolupracuje so širokým spektrom rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní.

 

Dôležité dokumenty:

Plán výchovnej poradkyne

Testovanie 9 2018 - zakladne informácie

Testovanie9 2018 - harmonogram

Testovanie 9 2018 - informácie pre rodičov

Testovanie 9 2018 - informácie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Testovanie 5 2017 - harrmonogram T5 2017

Testovanie 5 2017 - oznam rodicom

Harmonogram prijímania na strednú školu

Všetko o testovaní 9 nájdete na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

Všetko o testovaní 5 nájdete na: http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

Informácie o dňoch otvorených dverí stredných škôl a o ponukách stredoškolského štúdia nájdete na nástenke na III. poschodí. 

Aktuálna informácia:

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2018/19 

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania.  

Informácie o Testovaní 5-2018 budú zverejnené na www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 

 

 

 

 

 

Fotoalbumy