Navigácia

Výchovná poradkyňa

Mgr. Katarína Čuntalová

 
Kontakty: 0907 024 604, cuntalova@zsriazanska.sk
 
Kancelária: prízemie
 
Konzultačné hodiny: po vzájomnej dohode

 

Výchovná poradkyňa poskytuje žiakom, rodičom a zamestnancom škôl výchovné poradenstvo, rieši kariérové, osobnostné, vzdelávacie, profesionálne a sociálne potreby žiakov, spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, spolupracuje s triednymi učiteľmi a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. V spolupráci s ostatnými učiteľmi vyhľadáva a rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov. Taktiež zabezpečuje Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka a napomáha pri zápise žiakov do 1. ročníka na stredné školy (vypĺňa, pripravuje a zasiela prihlášky), sprostredkúva žiakom informácie o štúdiu na stredných školách, informuje ich o dňoch otvorených dverí stredných škôl a o veľtrhoch vzdelávania alebo vzdelávacích prehliadkach stredných škôl. V neposlednom rade spolupracuje so širokým spektrom rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní.

 

Fotoalbumy