Navigácia

Interné dokumenty a tlačivá

2018/2019

S P R A C O V A N I E  O S O B N Ý CH  Ú D A J O V  A  I CH  O CH R A N A  

- informácia o ochrane osobných informácií na webovej stránke: stiahnuť

 

V N Ú T O R N É  S M E R N I C E  Š K O L Y: 

 

Školský vzdelávací program 

- profilový dokument, ktorý popisuje filozofiu, smerovanie a obsah výchovno-vzdelávacieho procesu školy v aktuálnom školskom roku.

- školský vzdelávací program základnej školy: stiahnuť

- výchovný program základnej školy (školský klub detí): stiahnuť 

- školský vzdelávací program materskej školy (Letná): stiahnuť

- školský vzdelávací program materskej školy (Teplická): stiahnuť

- príloha - klasifikačný poriadok školy: stiahnuť 

- príloha - učebné osnovy: pripravuje sa

 

Školský poriadok: stiahnuť   

- upravuje práva a povinnosti žiakov, učiteľov, zákonných zástupcov a vedenia školy vo vzťahu k výchovno-vzdelávaciemu procesu v škole, 

Prevázkový poriadok základnej školy: stiahnuť

- smernica o prevádzke školy, o priestorových možnostiach školy, o pohybe v inetriéri a exteriéri, o dozoroch nad žiakmi a harmonograme fungovania školy počas vyučovania a mimo neho. 

- príloha - označenia priestorov ZŠ a ich charakteristika: stiahnuť 

- príloha - prevádzkový poriadok v telocvični a na vonkajšom športovom areáli: stiahnuť

- príloha - prevádzkový poriadok v odborných učebniach: stiahnuť

- príloha - prevádzkový poriadok ŠKD: stiahnuť

- príloha - pravidlá organizácie mimoškolskej aktivity: stiahnuť 

- príloha - schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva: stiahnuť

 

Organizačný poriadok školy: stiahnuť

- popisuje organizačnú štruktúru školy a pracovnú náplň jednotlivých pracovných pozícií. 

- príloha: koordinátori výchovno-vzdelávacích a mimoškolských aktivít: stiahnuť 

 

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy:    

- školský rok 2009/2010: stiahnuť;

- školský rok 2010/2011: stiahnuť;

- školský rok 2011/2012: stiahnuť;

- školský rok 2013/2014: stiahnuť;

- školský rok 2014/2015: stiahnuť;

- školský rok 2016/17: stiahnuť.

 

Dokumenty MŠ, Letná:   

- poplatky zákonných zástupcov: stiahnuť

- informovanosť: stiahnuť

- splnomocnenie na vyzdvihnutie dieťaťa: stiahnuť

 

Etický kódex zamestnanca: stiahnuť   

- upravuje konanie riaditeľa učiteľov a iných zamestnancov v rámci pracovnoprávnych vzťahov a výchovnovzdelávacieho procesu. 

Vnútorné smernice podpísané riaditeľom školy sa nachádzujú v kancelárii pedagogických zamestnancov na prízemí. 

 

T L A Č I V Á:

Žiadosť o komisionálnu skúšku: stiahnuť

Tlačivá na prijatie do materskej a základnej školy nájdete v menu vľavo v časti Prijímanie žiakov. 

Tlačivá na 2 % pre MŠ aj ZŠ nájdete v menu vľavo v časti Dary a 2 %.

 

 

Fotoalbumy