• ZŠ - Oznamy 2012/2013

    •  

     Dňa 29. 04. 2013 sa konala exkurzia, ktorá  mala tri  zložky:  historicko – poznávaciu , prírodovednú a jazykovú.

     Celá exkurzia bola spojená s vedomostným kvízom, ktorý obdržal každý žiak a podĺa výkladu  vedúcej exkurzie  Mgr. Nedbalovej si žiaci robili poznámky  a postupne si zapisovali  odpovede na dané otázky.

     Edukačná činnosť bola zameraná nato , aby  žiaci vedeli definovať , porovnávať a spoznávať súvislosti dejín Slovenska  a Rakúska. Žiaci  si  mali možnosť pripomenúť spoločné kultúrne dedičstvo , ktoré malo podstatný vplyv na vývoj slovenskej kultúry a nášho spoločensko – národnostného povedomia. Existenciu  Rakúsko – Uhorskej monarchie a jej súvislosť so Slovenskom .


      

       Aj žiaci 3.A triedy sa s veľkou chuťou a aktivitou zúčastnili osláv Dňa Zeme.

     Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom,  ktorí poslali semienka, priesady kvetiniek, liečivých rastliniek, okrasné kríčky a tak skrášlili našu  biozáhradku v škole. ĎAKUJEME!

      


      

     Pijeme vodu a navštevujeme múzeum.To, že voda je pre náš život veľmi dôležitá, sme vedeli dávno. Viac o tej v Bratislave sme sa dozvedeli vo Vodárenskom múzeu v Karlovej Vsi, kam sme sa z ŠKD 1 vybrali v prvý aprílový týždeň. Dozvedeli sme sa nielen o tom, odkiaľ sa voda pre Bratislavu berie, ale aj to, ako k nám prúdi, čím je výnimočná a ako sa treba o ňu starať. Na záver sme sa mohli v múzeu s vystavenými exponátmi aj pohrať a náš výlet sme zakončili na priľahlom detskom ihrisku, ktoré múzeu patrí, a kde je blízko k vode a domov sme si odniesli aj krásne mušle.

      


     Dňa 25. 04. 2013 sa uskutočnilo stretnutie rodičov, pedagógov a žiakov školy pod názvom Oslava učenia. Naša škola si do svojej vízie dala cieľ pracovať so žiakmi tak, aby sa vedeli v živote výborne uplatniť. Pedagógovia ich vedú k samostatnosti, tvorivosti a spolupráci. Učia ich konštruktívnej kritike, učia ich vyjadrovať svoj názor slušnou formou. Vo vzdelávacej zložke ich vedú k chápaniu učiva v súvislostiach a k praktickému využitiu získaných poznatkov.Toto všetko vplývalo aj na vypracovanie celoročných projektov, ktoré žiaci spracovali a na tomto spoločnom stretnutí

     prezentovali. V prezentáciách  využili poznatky nielen z histórie, geografie, slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka ale aj poznatky z IKT a mediálnej výchovy.

      5. ročník: This is my new  town

     6. ročník: Separovať -  áno či nie

     7. ročník: Stratené mesto Inkov

     8. ročník: Poznaj svoje  mesto

     9. ročník: Tajomný hrad v Karpatoch

      

     Podujatie malo veľmi vysokú úroveň a bolo ocenené potleskom všetkých prítomných.


      

     Dňa 19. 04. 2013 sme oslávili Deň Zeme zážitkovým učením. Oslava Dňa Zeme mala tri časti, ktoré boli zamerané na čiernu skládku v našom obvode Bratislava III., prezentácie v PP na tému klimatické zmeny sa nás dotýkajú a tretia časť bola zameraná na tvorbu BIO záhradky a ochranu prírody v našom areáli.

     Prvá časť: Žiaci mali za úlohu vyhľadať  a zdokumentovať v našom obvode Bratislava III. čo najviac čiernych skládok. Na základe ich fotografických záznamov sa urobila výstava a žiaci urobili návrh na ich odstránenie. Navrhli, že vo voľnom čase svojpomocne pozbierajú do vriec odpad, uložia na vyhradené miesto a v spolupráci s MÚ časť Nové Mesto – EKO, pomôžu odpad zlikvidovať. Ďalej navrhli, že v tejto lokalite by bolo vhodné vytvoriť EKO – dvor  so stálou službou na dočasné  uskladňovanie textilu, papiera, kovu, plastov, alobalu a iných nepotrebných vecí z domácností, ktoré by odvážala a likvidovala EKO – služba.

     Druhá časť: Vybraní žiaci mali pripravené prezentácie napr.: Fosílne palivá, Vojna v Perzskom zálive, Ľadovce a ich budúcnosť, Vplyv počasia na náš život, ktoré predstavili mladším žiakom, pričom okrem ochrany životného prostredia a ponaučenia sa naučili jednu zo sociálnych zručností, dokázať si alebo urobiť niečo zmysluplné. „Som schopný, mám na to.“

     Tretia časť: Práca na 1. stupni bola zameraná na  vytvorenie BIO – záhradky spoločnými silami a skrášlenie oplotenia tohto areálu maľbou. Žiaci trpezlivo sadili semienka liečivých rastlín, sadenice okrasných kvetov a maľovali oplotenie areálu záhradky. Pri tejto činnosti žiaci preukázali veľa trpezlivosti a aj vytrvalosti pri dokončovaní maľovaných motívov na oplotenie. 2. stupeň mal za úlohu pomáhať mladším spolužiakom pri tvorbe BIO – záhradky a likvidácii starého lístia a suchého dreva. Odpad dávali do vriec a ukladali na určené miesto pre odvoz. Časť žiakov robila úpravy /hrabanie/ pred budovou školy a časť vysádzala kvety.

     Počas celého dopoludnia žiaci dodržiavali pitný režim, ktorý zabezpečovali žiaci z vyšších ročníkov tým, že  ponúkali ochutenú vodu z vodovodu /medovkou, limetkou alebo z mäty piepornej/.

     Oslava Dňa Zeme sa vydarila. Žiaci boli spokojní, že dokázali robiť veci, aj keď ich robili po prvý krát. Svedčia o tom aj ich šťastný  úsmev pri práci.


      
     Dňa 20. 04. 2013 na základnej škole Kalinčiakova sa konalo obvodné kolo vo futbale mladších žiakov. Naši žiaci sa umiestnili na veľmi peknom 3. mieste v tomto zložení: 4.A - Braňo Števaňák, 5. A - Dávid Pusztaj, Patrik Sládeček, Ivan Kosiba, Ján Kosiba, Samuel Krutka, Samuel Kuruc, 6. A - Maximilián Vais, a Erik Rajninec.
      Srdečne blahoželáme !

      
     Žiaci z Kolégia Zelenej školy dňa 11. 04. 2013 sa zúčastnili exkurzie do závodu General Plastic, s.r.o. v Kolárove.
     Spoločnosť General Plastic, s.r.o. zabezpečuje recykláciu PET fliaš na území Slovenskej republiky. Na Slovensku sa ročne vyprodukuje 12 tisíc ton PET odpadu, ktoré je spoločnosť schopná zrecyklovať v celom množstve.
     Žiaci počas exkurzie  fotografovali  linku na spracovanie PET fliaš a robili si poznámky, ktoré budú potrebovať pri prezentácií  ku Dňu Zeme - Učíme svojich mladších spolužiakov.

     V posledný deň pred veľkonočnými prázdninami (27. marca 2013) sa na Základnej škole s materskou školou na Cádrovej ul. v Bratislave uskutočnilo okresné kolo 59. ročníka súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín. 

     Súťažiacich sa napriek zasneženému studenému počasiu zišlo neúrekom – okolo 80. V silnej konkurencii žiaci našej školy pozbierali vzácne trofeje.

     Samuel Skala, žiak II.B triedy, v I. kategórii prednesu poézie získal 2. miesto a Julian Enrik Smoliga, žiak VIII.A triedy, v III. kategórii prednesu poézie získal 1. miesto a bude našu školu reprezentovať na krajskom kole. Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína Bratislavského kraja je súťažou a prehliadkou detského prednesu a detských recitačných kolektívov. Pod názvom Bratislavské metamorfózy sa uskutoční 24. – 26. apríla 2013 v Bratislave-Ružinove.

      

     Spracovala: Z. Rauová 

     19. marca 2013 sa v našej škole konalo školské kolo umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. 

     Žiaci súťažili v 3 kategóriách. Vyučujúce a zároveň porotkyne Mgr. Zuzana Trojčáková, Mgr. Janka Tomašovičová a Mgr. Zuzana Rauová skonštatovali, že úroveň recitácie bola slabšia oproti minulému roku. Všetci sa síce snažili podať čo najlepšie výkony, ale tie ovplyvnila hlavne nie stopercentná znalosť textov. Napriek tomu výborné výkony podali niektorí žiaci I. kategórie (ro 2. až 4.) a Julian E. Smoliga v II. kategórii. Milým oživením bola aj recitácia mimo súťaž. Žiak 1. ročníka Hiram Mede na úvod zarecitoval báseň Škriepky v učebnici matematiky.

     Súťažiaci – 22 žiakov

     Viktória Riegerová, Monika Reiterová – II.A, Samuel Skala, Adrián Bartoš, Lucia Vargová, Júlia Getliková – II.B, Lucia Fratričová, Michaela Ječná, Alena Pilátová – III.A, Ráchel Gondášová, Sofia Ontkovičová, Branislav Števaňák - IV.A, Dominik Knieža, Karin Sabršúlová, Dominika Rakovická, Sandra Speváková, Carlotte Jane Robinson – V.A, Vanessa Húšťavová – VI.A, Zuzana Baková, Noel Gondáš, Erik Ďuratný – VII.A a Julian Enrik Smoliga – VIII.A.

     Umiestnenie:

     POÉZIA

     I. kategória: 1. miesto – Samuel Skala – postupuje do okresného kola
     2. miesto – Viktória Riegerová 
     3. miesto – Adrián Bartoš 
     II. kategória: 1. miesto – Karin Sabršúlová – postupuje do okresného kola 
     2. miesto a 3. miesto nebolo udelené 
     III. kategória: 1.miesto – Julian Enrik Smoliga – postupuje do okresného kola 
     2. miesto a 3. miesto nebolo udelené 

     PRÓZA

     I. kategória: 1. miesto – Lucia Vargová – postupuje do okresného kola
     2. miesto – Monika Reiterová 
     3. miesto – Sofia Ontkovičová 

     II. kategória: 1. miesto – Noel Gondáš – postupuje do okresného kola
     2. miesto – Dominik Knieža 
     3. miesto – Zuzana Baková 

     III. kategória: nebola účasť

     Mgr. Zuzana Rauová

     Dňa 27. 09. 2012 žiaci 2.skupiny športovej prípravy sa zúčastnia základného plávania na plavárni Pasienky v 25 m bazéne. Informácie sú podané v žiackych knižkách.


     03. 09. 2012 na školskom dvore, Ing. Emília Pošvancová-riaditeľka a starosta MČ BA Nové Mesto, Mgr. Rudolf Kusý, za oddelenie školstva Mgr. Vladimír Novák slávnostne privítali našich žiačikov.