• Členovia

    • Ak máte nejaké otázky alebo podnety na preverenie, prosím, kontaktujte nás: radaskoly@zsmsriazanska.sk

      

     Predsedníčka a zástupkyňa za pedagogických zamestnancov ZŠ: Mgr. Lucia Rintelová, rintelova@zsmsriazanska.sk

      

     Podpredseda a za zriaďovateľa: Bc. Filip Bolech, filipbolech@gmail.com

      

     Za pedagogických zamestnancov materských škôl: Helena Baumannová, baumannova@zsmsriazanska.sk

     Za rodičov materských škôl: Mgr. Michala Raškovičová, michala.raskovicova@gmail.com

     Za zriaďovateľa: Mgr. Michal Fiabáne, michal.fiabane@gmail.com

     Za zriaďovateľa: Ing. Andrej Hajšel, a.hajsel@gmail.com

     Za zriaďovateľa: JUDr. Korček Tomáš, PhD., LL.M.

     Za rodičov základnej školy: Bc. Daniel Ščibrany, scibrany.rs@alenka.sk

     Za rodičov základnej školy: Barbora Reháková, barbora.rehakova@centrum.sk

     Za rodičov základnej školy: Bc. Mgr. Henrich Matuška, henrich.matuska@gmail.com

     Za nepedagogických zamestnancov: Alžbeta Lauková, laukova@zsmsriazanska.sk

      

     Rada školy (RŠ) v skratke:

     RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov a ich zákonných zástupcov, zamestnancov školy, zriaďovateľa a širšej komunity v oblasti výchovy a vzdelávania v snahe presadzovať ako základ kultúry školy demokratické princípy, participáciu, transparentnosť, otvorenosť, autoevaluáciu a verejnú kontrolu.

     RŠ nezasahuje do chodu školy, ale jej základná úloha je podpora pri nastavovaní a skvalitňovaní systémových procesov v škole, vytváraní verejného tlaku a kontroly ich riešenia.