• Prihlasovanie do MŠ

    • V zmysle  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole a novely č. 308/2009 Z. z. o materskej škole sa prijímajú žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na Letnej a Teplickej ulici k školskému roku 2019/20 od 8. do 17. apríla 2019 (aktualizuje sa v roku 2020). Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ si môžete stiahnuť: žiadosťPo jej vyplnení a potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa rodič žiadosť odovzdá v sídle MŠ na zaevidovanie. Žiadosť o prijatie musia podpísať obaja zákonní zástupcovia, ak je dieťa zverené obom.   

     Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka si rodič prevezme osobne v MŠ najneskôr do konca júna príslušného kalendárneho roka. Ak si rozhodnutie neprevezme, rozhodnutie sa zruší. Ak sa naplní prevádzková kapacita oboch MŠ, nie je prijatie ďalšieho dieťaťa možné.  

      

     V prípade nejasností sa rodičia môžu informovať osobne i telefonicky v 

     - MŠ, Letná 7: 02/44253 088,

     - MŠ Teplická 5: 02/44253 932

      

     Upozornenie: Na MŠ, Letná z dôvodu riešenia opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a z kapacitných dôvodov príjmeme do nasledujúceho školského roku menej žiakov ako po minulé roky. Riaditeľ školy ani poverená zástupkyňa pre MŠ nesmú prekročiť kapacitu, ktorú môže MŠ mať.   

      

      

     Tešíme sa na vás!

      

     PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy

     Mgr. Veronika Macháčová, zástupkyňa riaditeľa pre materské školy

      

      

      

     Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do MŠ?

      

     - Samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať.

     - Vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára.

     - Nepomočovať sa, nepoužívať plienky.

     - Musí mať osvojené hygienické návyky.