• Zápis do 1. ročníka základnej školy

    • ZÁPIS A PRIJÍMANIE DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ (pre školský rok 2022/2023)

      

     Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať prezenčne v škole (pokiaľ sa epidemiologická situácia nezmení) v dňoch 8. apríla (14:00 - 18:00 hod.) a 9. apríla 2022 (8:00 - 12:00 hod.).

      

     Elektronická prihláška na webovej stránke je sprístupnená na prihlasovanie od 21.3. do 1.4.2022. Prosíme, vypĺňajte údaje aj s diakritikou.

      

     Dôležité informácie - Oznámenie MČ BA-NM k zápisu detí do 1. ročníka: Zapis_ZS_2022.pdf

      

     Usmernenie MŠVVaŠ:

     https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-rok-20222023/

      

     Informácie na webovej stránke MČ Bratislava - Nové Mesto: https://www.banm.sk/zapis-do-zakladnej-skoly/

      

     VZN MČ BA-NM - školské obvody: https://www.banm.sk/data/files/13997_vzn-c2-2020.pdf

      

     Prihlášku doručíte:

     - elektronicky cez webovú stránku školy - odporúčame využiť práve túto možnosť: kliknúť,

     - elektronicky cez portál slovensko.sk (musíte mať eID kartu),

     - osobne od 22.3. do 1.4.2022 vedeniu školy od 14:00 do 16:00 hod. (v prípade dohody aj v inom čase) - tlačivo Prihláška a aj Prílohu k tlačenej prihláške nájdete nižšie v časti "Dokumenty",

     - osobne v deň zápisu.

      

     Do 6.4.2022 zverejníme bližšie informácie o priebehu organizácie zápisu. Ak do uvedeného termínu budeme mať od Vás vyplnenú prihlášku, časový harmonogram zašleme aj na Váš e-mail.

      

     Ďalšie potrebné doplňujúce dokumenty nájdete nižšie.

      

     Prioritne sú prijímané deti, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti danej základnej školy: https://www.banm.sk/skolsky-obvod/V prípade, že to dovoľujú kapacity tried, prijímame aj žiakov mimo nášho spádu. Zvyčajne otvárame dva prvé ročníky.

     Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ „nespádovej“ školy príjme. V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, rodičia ho musia zapísať aj na „kmeňovú“ základnú školu v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.

     Na prihláške musia byť podpísaní, resp. uvedení obaja zákonní zástupcovia (resp. zákonný zástupca, ktorý má dieťa zverené). Ak nie obaja, tak je potrebné vyplniť aj prílohy nižšie (Písomné vyhlásenie).

     Vyhodnotenie prijatia žiaka zašleme prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk (ak tak bola podaná aj prihláška), poštou alebo osobne.

     Po rozhodnutí o prijatí žiakov zasielame zákonným rodičom obežník so základnými informáciami o prvom týždni vyučovania. Žiaci sa do tried rozdeľujú posledný augustový týždeň pred nástupom do školy. Je možné vysloviť požiadavku zadelenia do tried s kamarátom žiaka. V našej škole vyučujeme od 1. ročníka anglický jazyk.    

     V prípade ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.                                                       

      

     Dokumenty:

     - Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023: 

       PDF verzia: Prihlaska_do_1._rocnika_2022-2023_pdf.pdf

       WORD verzia: Prihlaska_do_1._rocnika_2022-2023.docx

     - Príloha k tlačenej prihláške (nie je potrebné vyplniť, ak ste prihlášku vyplnili cez elektronický formulár): Priloha_k_prihlaske_do_1._rocnika_2022-2023.docx

      

     - Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania (týka sa iba detí, ktoré budú predčasne zaškolené a toto potvrdenie vydáva materská škola, ktorú dieťa navštevuje): Prijimanie_ziakov_ZS_-_priloha_1_Potvrdenie_o_plneni_povinneho_predprimarneho_vzdelavania.docx

     - Písomné vyhlásenie: Prijimanie_ziakov_ZS_-_priloha_2_Pisomne_vyhlasenie__ak_podpisuje_prihlasku_iba_jeden_zakonny_z.docx

     - Písomné vyhlásenie: Prijimanie_ziakov_ZS_-_priloha_3_Pisomne_vyhlasenie_aj_k_doruceniu_rozhodnutia_jednemu_zo_zakon.docx

      

     - čestné vyhlásenie (v prípade neuvedenia druhého zákonného zástupcu v prihláške/žiadosti): Cestne_prehlasenie_neuvedenie_druheho_zakonneho_zastupcu_fin.docx

      

     - žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa: Ziadost_o_predcasne_zaskolenie_dietata.doc

     (PDF verzia: Ziadost_o_predcasne_zaskolenie_dietata_fin.doc)

      

     - žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí: Ziadost_o_povolenie_studia_v_zahranici.doc

     (PDF verzia: Ziadost_o_povolenie_studia_v_zahranici_fin.doc)

      

     - informačný list pre rodičov prvákov 2022: aktualizuje sa