• Prihlasovanie do MŠ

    • aktualizuje sa pre školský rok 2020/2021

     REŽIM PRIHLASOVANIA DO MATERSKEJ ŠKOLY V MIMORIADNEJ SITUÁCII

      

     V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z. z. o materskej škole a novely  308/2009 Z. z. o materskej škole sa prijímajú žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na Letnej a Teplickej ulici k školskému roku 2020/2021 od 30. apríla - do 31. mája 2020. Pre situáciu s opatreniami proti pandémii sa podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude realizovať bez prítomnosti detí a rodičov.

     Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa v žiadosti o prijatie nevyžaduje. Predložíte ho dodatočne. V prípade, že tak neurobíte, bude vaše dieťa prijaté len na adaptačný pobyt.

     Ak žiadate o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať ani predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Doložíte ho dodatočne (v prípade nepredloženia dokladu o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, bude vaše dieťa prijaté len na diagnostický pobyt).

     Materské školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sú súčasťou základných škôl. Do materských škôl sú spravidla prijímané deti od troch do šiestich rokov veku, a to pre nasledujúci školský rok alebo priebežne (ak sa uvoľní miesto). Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ školy. Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 


     Prihlášku doručíte vedeniu školy:

     - elektronicky cez webovú stránku školy - odporúčame využiť práve túto možnosť: kliknúť,

     - elektronicky cez portál eSlovensko.sk - musíte mať eID kartu: kliknúť,

     - alebo vyplnením prihlášky a jej odoslaním poštou: stiahnuť,

     V prípade, že prihlasujete dieťa do MŠ na Letnej ulici poštou, vyplnenú prihlášku zašlite na adresu: Materská škola, Letná 7, 831 01 Bratislava. Pre mimoriadne opatrenia v prípade, že prihlasujete dieťa poštou do MŠ na Teplickej ulici, zasielajte prihlášky na adresu: ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava s označením na obálke: prihláška do MŠ. V prípade, že chcete podať prihlášku na obe naše MŠ, musíte zaslať dve osobitné elektronické prihlášky. Jednu na MŠ, Letná, jednu na MŠ, Teplická. 

     Na prihláške musia byť podpísaní, resp. uvedení obaja zákonní zástupcovia (resp. zákonný zástupca, ktorý má dieťa zverené). Zákonný zástupca je v zmysle § 20 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. povinný predložiť pri zápise (po epidemiologických opatreniach) požadované osobné údaje (obsahuje ich prihláška):

     • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa,
     • meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

      

     Vyhodnotenie prijatia dieťaťa zašleme poštou, alebo mailom do 20. augusta 2020.

      

     Upozornenie: Na MŠ, Letná z dôvodu riešenia opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a z kapacitných dôvodov príjmeme do nasledujúceho školského roku menej žiakov ako po minulé roky.   

      

     V prípade ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.  

      

     Iné odkazy:

     - všeobecne informácie na portáli mestskej časti: kliknúť 

     - rozhodnutie o prijímaní detí do MŠ z ministerstva školstva: kliknúť

      

     Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do MŠ?

     - Samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať.

     - Vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára.

     - Nepomočovať sa, nepoužívať plienky.

     - Musí mať osvojené hygienické návyky.