• Filozofia

    • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K ŽIAKOM

     Filozofiou je hľadať kompromis medzi klasickými metódami a modernými trendmi vyučovania. Veľmi dôležitou je komunikácia so všetkými, ktorí tvoria školu: so zamestnancami, rodičmi, žiakmi školy. Naša škola nemá zameranie, riadime sa potrebami žiakov a nárokmi spoločnosti. Chceme rozvíjať žiakov všestranne, aby si na základe vyučovania v ZŠ dokázali vybrať strednú školu, ktorá by ich napĺňala. To dokáže zabezpečiť ambiciózny, mladý a zanietený kolektív školy.

     Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníka ponúkame žiakom nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. Vyučovanie jazykov je postavené na komunikácii. Využívame rôzne metódy pri učení. Uprednostňujeme vytváranie tried s menším počtom žiakov, aby sa zvýšila efektivita vyučovania a individuálny prístup k žiakom. Kvalifikovane pracujeme aj so žiakmi s poruchami učenia, prispôsobujeme učenie ich potrebám. Využívame pomoc špeciálneho pedagóga, psychológa a pedagogických asistentov.

     Súčasťou školy sú dve materské školy, školská jedáleň, školský klub detí, telocvičňa a spolupracujeme aj so Školak klubom, teda ponúkame komplexnú starostlivosť pre deti od predškolského veku po 9. ročník. Objekt školy prechádza modernizáciou. Uskutočnila sa rekonštrukcia telocvične a vonkajšieho športového areálu, jazyková učebňa a multifunkčná učebňa biológie, chémie a fyziky.                                                                                                                                              

     Žiaci sa zúčastňujú zaujímavých súťaží, zapájame sa do rôznych ekologických, športových a humanitných aktivít, pravidelne organizujeme exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcviky a ponúkame rôzne záujmové aktivity (krúžky: šach, basketbal, futbal, florbal, divadlo, tanec a pod.). Pri škole pôsobí Rada rodičov a Parlament žiakov školy, ktorých hlas je pre nás dôležitý.