• Školský podporný tím

    •  

     Naša škola sa profiluje aj ako škola, ktorá pomáha aj zdravotne znevýhodneným žiakom. V súčasnosti máme žiakov s poruchami učenia, s ADHD a s Apergerovým syndrómom. Pokúšame sa nájsť k nim cestu prostredníctvom individuálnej práce. Zdravotne znevýhodnení žiaci majú individuálne vzdelávanie alebo postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola na podkladoch z pedagogicko-psychologických centier. Učitelia sú oboznamovaní každý rok s diagnózou žiakov a so spôsobmi, ako sa takíto žiaci vzdelávajú, vychovávajú a hodnotia.

     Žiaci školy majú k dispozícii špeciálnu pedagogičku, psychologičku, pedagogických asistentov a asistentov učiteľa. Uvedený špeciálnopedagogický personál nepomáha len integrovaným žiakom, ale aj žiakom bez zdravotného znevýhodnenia. Riadime sa zásadami integrácie a inklúzie. Okrem toho spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava III. V rámci tejto spolupráce školu navštevujú v pravidelných intervaloch psychologičky z Centra. Problematické správanie takisto riešime s uvedenými pracovníkmi, ale aj s výchovnou poradkyňou školy. Snažíme sa o to, aby boli deti voči sebe tolerantné, a aby dokázali kooperovať bez ohľadu na ich diagnózy. 

     Personálne zabezpečenie inklúzie a integrácie: 

     Mgr. Terézia Dupkalová - školská psychologička

     Mgr. Mária Remišová, PhD. - školská špeciálna pedagogička

     Mgr. Dávid Chmelár - sociálny pedagóg

     Mgr. Lucia Miglierini - výchovná poradkyňa a pedagogická asistentka

     Mgr. Eva Krupová - psychologička z CPPPaP

     Mgr. Mária Maderičová - asistentka učiteľa

     Petronela Adamcová - asistentka učiteľa 

     Mgr. Monika Pallayová - asistentka učiteľa 

     Mgr. Lucia Čechová - pedagogická asistentka

     Bc. Michal Koreň - pedagogický asistent

     Mgr. Ivana Predajnianská - pedagogická asistentka

     Diana Farkašová - pedagogická asistentka

      

     Škola aj v školskom roku 2021/2022 získala štátnu dotáciu na 4,8 pedagogických asistentov. Okrem iného náš projekt vybrali v rámci výzvy Európskeho sociálneho fondu V ZŠ úspešnejší 2. V rámci neho sme získali financie na troch asistentov učiteľa a školskú špeciálnu pedagogičku. Náš projekt sme nazvali Cesta k pomoci žiakom. Denne túto cestu hľadáme...