• Školský podporný tím

    •  

     Naša škola sa profiluje ako škola, ktorá pomáha aj zdravotne znevýhodneným žiakom. V súčasnosti máme žiakov s poruchami učenia, s ADHD a s Apergerovým syndrómom. Pokúšame sa nájsť k nim cestu prostredníctvom individuálnej práce. Zdravotne znevýhodnení žiaci majú individduálne vzdelávanie alebo postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola na podkladoch z pedagogicko-psychologických centier. Učitelia sú oboznamovaní každý rok s diagnózou žiakov a so spôsobmi, ako sa takíto žiaci vzdelávajú, vychovávajú a hodnotia.

     Žiaci školy majú k dispozícii špeciálne pedagogičky, pedagogických asistentov a asistentov učiteľa. Uvedený špeciálnopedagogický personál nepomáha len integrovaným žiakom, ale aj žiakom bez zdravotného znevýhodnenia. Riadime sa zásadami integrácie a inklúzie. Okrem toho spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava III. V rámci tejto spolupráce školu navštevujú v pravidelných intervaloch psychologičky z Centra. Problematické správanie takisto riešime s uvedenými pracovníkmi, ale aj s výchovnou poradkyňou školy. Snažíme sa o to, aby boli deti voči sebe tolerantné, a aby dokázali kooperovať bez ohľadu na ich diagnózy. 

     Personálne zabezpečenie inklúzie a integrácie: 

     PhDr. Janka Adamková - koordinátorka školského podporného tímu, špeciálna pedagogička

     M. R. - špeciálna pedagogička

     Mgr. Lucia Miglierini - výchovná poradkyňa a pedagogická asistentka

     Mgr. Eva Krupová - psychologička z CPPPaP

     Mgr. Mária Maderičová - asistentka učiteľa

     Mgr. Lucia Čechová - pedagogická asistentka

     Petronela Adamcová - asistentka učiteľa 

     Bc. Dávid Chmelár - pedagogický asistent

     Ľudmila Hrušovská - asistentka učiteľa

     Škola aj v školskom roku 2020/2021 získala štátnu dotáciu na 2,8 pedagogických asistentov. Okrem iného náš projekt vybrali v rámci výzvy Európskeho sociálneho fondu V ZŠ úspešnejší 2. V rámci neho sme získali financie na troch asistentov učiteľa a špeciálnu pedagogičku. Náš projekt sme nazvali Cesta k pomoci žiakom. Denne túto cestu hľadáme... 

     Informácie o jednotlivých pracovných náplniach nášho školského podporného tímu nájdete v jednotlivých záložkách tejto podstránky.