• Školský podporný tím

    •  

     Školský podporný tím a jeho pôsobenie na našej škole   

      

     Školský podporný tím (ŠPT) je súčasťou systému našej základnej školy a materských škôl. 

     Jeho hlavnou úlohou je dávať podporu človeku

     – žiakovi, učiteľovi, rodičovi (zákonnému zástupcovi), vychovávateľovi i vedeniu školy.

     Podpornými činnosťami členovia ŠPT prispievajú k rozvíjaniu inkluzívnej kultúry školy, spoluvytvárajú bezpečné prostredie, v ktorom každý člen spoločenstva rozvíja svoj potenciál a uplatňuje svoje práva na rovnocennom základe.

      Školský podporný tím tvoria školské špeciálne pedagogičky, školská psychologička a sociálny pedagóg. Podpora, ktorú ŠPT poskytuje má komplexný, multidisciplinárny charakter. Koordinátor školského podporného tímu je zároveň členom vedenia školy. Koordinuje efektívnu spoluprácu v tíme a spoluprácu s učiteľmi, asistentmi a vychovávateľmi. ŠPT spolupracuje so zariadeniami poradenstva a prevencie – centrami poradenstva a prevencie (CPP) a špecializovanými centrami poradenstva a prevencie (ŠCPP) vo svojom okolí.

     Dôležitými členmi širšieho systému podpory vo výchove a vzdelávaní sú pedagogickí asistenti.

     Školský podporný tím:

     • pomáha definovať a rozvíjať inkluzívne hodnoty školy;
     • je poradným orgánom riaditeľa školy v kľúčových oblastiach výchovy a vzdelávania všetkých žiakov;
     • identifikuje potreby a potenciál na úrovni žiakov, tried i školy;
     • identifikuje prekážky a bariéry, ktorým žiaci čelia pri učení a v prístupe ku vzdelávaniu;
     • navrhuje podporné opatrenia a realizuje ich vo vzájomnej spolupráci s učiteľmi, asistentmi, vychovávateľmi i vedením školy;
     • buduje bezpečné prostredie, zdravú klímu a vzájomnú spoluprácu na pracovisku.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Členovia ŠPT Riazanská (zľava): 

     Naďa Navarová, Ľubica Falťanová,  Dávid Chmelár, Lýdia Lišková, Katarína Daneková

     Všetci členovia ŠPT vykonávajú odborné činnosti v súlade s platnou legislatívou, predovšetkým Školským zákonom č. 245/2008 Z. z., Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, Vyhláškou č. 223/2022 Z. z. o základnej škole, Vyhláškou č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšími. Výkon týchto činností nevyžaduje osobitný súhlas zo strany zákonného zástupcu.