• Zvonenie

    •  

      Hodina
      
     Doba trvania hodiny Doba trvania prestávky
      
     0.  hodina

      

      7.00 - 7.45

      15 min

      1. hodina
      

      8.00 - 8.45
      
      10 min

      2. hodina
      

      8.55 - 9.40

      10 min

      3. hodina
      
      
      9.50 - 10.35

      25 min

      4. hodina
      

      11.00 - 11.45

     10 min

      5. hodina
      

      11.55 - 12.40
      10 min

      6. hodina
      


      12.50 - 13.35

      

     koniec vyučovania