• Informácie o stravovaní

    • VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Alžbeta Lauková

     Telefón: 02/44 255 921

     E-mail: laukova@zsriazanska.sk

     Odhlasovanie obedov: https://www.eskoly.sk/riazanska75

      nákladov: stiahnuť  
      

     Vážení rodičia, žiaci, odporúčame vám odhlasovať si obedy cez portál e-školy: https://www.eskoly.sk/riazanska75. Jeho používanie je jednoduché a efektívne. Nemusíte denne volať alebo chodiť za vedúcou školy osobne. Prístupové údaje vám dá vedúca ŠJ.

     Veľmi dôležité upozornenie!!! Tzv. obedy zadarmo sú spojené s tým, že dieťa musí byť aspoň 1 vyučovaciu hodinu v škole - vtedy má nárok na obed bez poplatku. Preto je prísne povinné, aby sa každý stravník ráno označil v čipovacom zariadení pri vchode do školy a pri vydaní obeda v čipovacom zariadení školskej jedálne. Ak sa žiak označí, je povinný prísť na obed! Ak aj je prítomný v škole a nepríde na obed alebo je neprítomný v škole a teda nepríde na obed, musí sa z neho odhlásiť. Ak vypadne zo školy nečakane, je možnosť si neodhlásený obed prevziať do vlastného obedára. Inak obed prepadáva a my vám musíme cenu za obed stiahnuť zo zábezpeky 20 eur, ktorú ste zaplatili. V priebehu vnútornej kontroly sme prišli na to, že veľa ľudí sa neodhlásilo a neprišlo zároveň na obed, teda jedlo prepadlo. Preto sa nečudujte, ak vám zo zábezpeky bude odrátaná suma. Žiaľ, takéto pravidlá sme nenastavili my, ale politici svojím sociálnym opatrením. Preto je dôležité dodržiavať pravidlá, aby ste stravnú jednotku mali skutočne „zadarmo“.

      
     Informácie pre odoberateľov BEZPLATNÝCH obedov: 
      
     Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje podľa § 4 ods. 544/2010 Z. z. v sume 1,20 eura na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej (posledný ročník) alebo v základnej škole. Cena stravnej jednotky: I. stupeň ZŠ: 1,08 €; II. stupeň: 1,16 €; MŠ: 1,37 €. 
      
     V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy, uhrádza plnú výšku stravného v zmysle platného VZN. Pre prípady neuhradenia neodhlásených obedov je pri prihlásení na stravu povinná úhrada 20 eur ako záloha, z ktorej sa strhne suma za obed v prípade, že sa stravník z obeda neodhlási. Nevyužitá zábezpeka sa vráti na konci školského roka na váš účet. Zábezpeku treba uhradiť do 30. 8. Platba za zábezpeku sa uhrádza na účet: SK23 5600 0000 0084 2374 7006.
      
     Zákonný zástupca povinne hradí režijný poplatok podľa platného VZN. Réžia za školskú jedáleň a kuchyňu vo výške 5 eur za mesiac sa uhrádza raz za polrok, t . j. v septembri sa uhradí 20 eur na polrok a v januári 30 eur za polrok. Réžia sa uhrádza aj v prípadoch bezplatného stravovania, keďže priamo nesúvisí so stravou. Poplatok za réžiu sa nevracia, ak bol žiak odhlásený zo stravovania bez ohľadu na dĺžku odhlášky. Réžia sa uhrádza na účet: SK10 5600 0000 0084 2374 2002.  
      
     Povinnosťou každého stravníka (okrem predškolákov MŠ) je označiť sa v čipovacom zariadení pri vchode do školy, ale zároveň aj v čipovacom zariadení pri výdajnom okienku. Ak si žiak čipový kľúč zabudne doma, do 8.00 to ohlási vedúcej školskej jedálne. V opačnom prípade majú kuchárky zakázané vydať obed.
      
     Prihláška na bezplatné stravovanie: stiahnuť

      

     Informácie pre odoberateľov PLATENÝCH obedov: 

     Stravu je potrebné uhradiť do 25. dňa v aktuálnom mesiaci tak, aby k 1. dňu nasledujúceho mesiaca bola uhradená. Neuhradenie platby je dôvodom na vymáhanie dlžnej sumy po písomnom upozornení na dlh. Platené obedy sa týkajú detí, ktoré navštevujú MŠ okrem predškolákov.   

     Zákonný zástupca povinne hradí režijný poplatok podľa platného VZN. Réžia za školskú jedáleň a kuchyňu vo výške 5 eur za mesiac sa uhrádza raz za polrok, t . j. v septembri sa uhradí 20 eur na polrok a v januári 30 eur za polrok. Poplatok za réžiu sa nevracia, ak bol žiak odhlásený zo stravovania bez ohľadu na dĺžku odhlášky. Réžia sa uhrádza na účet: SK10 5600 0000 0084 2374 2002.  

     Strava sa uhrádza paušálom každý mesiac. Potvrdenie o platbe netreba odovzdávať vedúcej školskej jedálne, ak si ho ona sama nevyžiada. Preplatky sa vracajú raz za rok. Pokiaľ žiak zostáva na našej škole aj v novom školskom roku, preplatky do 10 eur sa prenášajú do nového školského roka. Platba za stravu sa uhrádza na účet: SK23 5600 0000 0084 2374 7006.

     Paušál za mesačnú stravnú jednotku: materská škola – žiaci (okrem predškolákov): 30 €; materská škola – zamestnanci: 17 €; základná škola – zamestnanci: 15 €; stredná škola HOST – žiaci: 35 eur €; stredná škola HOST – zamestnanci: 20 €Cena stravnej jednotky: I. stupeň ZŠ: 1,08 €; II. stupeň: 1,16 €; MŠ: 1,34 €, študent Host-u: 1,26 €.Stravná jednotka MŠ pozostáva z desiatej (0,34 €), z obeda (0,80 €); z olovrantu (0,23 €). Bez olovrantu je cena stravnej jednotky 1,14 €.

      
     Spoločné informácie

     Platby sa uhrádzajú na vyššie uvedené čísla účtov. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča) a do variabilného symbolu označenie triedy.

     Zo stravy sa odhlasu jedeň vopred do 14.00 u vedúcej ŠJ osobne, e-mailom (laukova@zsriazanska.sk) alebo telefonicky. Odporúčame využívať na odhlasovanie aplikáciu: https://www.eskoly.sk/riazanska75. Prístupové údaje poskytne vedúca ŠJ. Ak dieťa v deň stravovania nepríde do školy, obed sa nedá už odhlásiť, rodič si ho môže prevziať v školskej kuchyni do vlastného obedára. Obedy sa vydávajú od 11.30 do 14.00. Čipovací systém po 14.00 neumožňuje odobratie obeda.

     Počas výdaja obeda je zakázané naberať stravu do iných nádob, ako sú na to určené. Stravu si môže stravník sám preložiť do vlastnej nádoby mimo výdajného okienka z taniera.

     Cena čipu na odber obeda (žltý) je 2 €. V prípade, že sa čip stratí, cena čipu zostáva rovnaká. Strata čipov sa nahlasuje triednemu učiteľovi.

     ZŠ s MŠ je zapojená do projektu Mlieko pre školy v Európskej únii. Žiaci majú k dispozícii aj automat na mliečne nápoje - Brejky. ZŠ je zapojená aj do programu školské ovocie. 

     Súčasťou školy je aj školský bufet.