• Informácie o stravovaní

    • VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Alžbeta Lauková

     Telefón: 0904 336 974 (nie sms)

     E-mail: laukova@zsriazanska.sk

      

     VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto: https://www.banm.sk/data/files/14707_vzn-6-2020.pdf

      

     Vážení rodičia,

     od 1. januára 2021 vstúpi do platnosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „VZN“). Týmto VZN sú definované mesačné poplatky zákonných zástupcov detí za pobyt Vášho dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a poplatky za stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni. O danom VZN ste už boli informovaní.

     Úprava výšky poplatkov bude nasledovná:

     Od 1.1.2021 hradí zákonný zástupca mesačne za MŠ Letná 50 €.

     Od 1.1.2021 hradí zákonný zástupca mesačne za MŠ Teplická 30 €.

     Od 1.1.2021 hradí zákonný zástupca mesačne za ŠKD 38 €.

     Od 1.1.2021 hradí zákonný zástupca mesačne za ŠJ:

     · MŠ celodenná strava 37,80 €

     · MŠ predškoláci 13,80 €

     · ZŠ I. stupeň 7,20 €

     · ZŠ II. stupeň 9,00 €

     Réžia sa teda nebude platiť naraz na mesiace január až jún 2021, ale bude sa platiť každý mesiac v jednej sume spolu so stravným.

     Stravné za január 2021 je potrebné uhradiť po 10. januári. Na ďalšie mesiace je stravné potrebné uhradiť vždy najneskôr do 10. dňa v mesiaci.

     Variabilný symbol aj číslo účtu (SK23 5600 0000 0084 2374 7006) zostávajú nezmenené.

      

     Zmena výšky poplatku za stravné od 1.1.2021 - vysvetlenie nápočtu jednotlivých súm:

     ZŠ:

     Stravná jednotka na deň I. stupeň 1,21 €

     Stravná jednotka na deň II. stupeň 1,30 €

     Výška štátnej dotácie pre I. a II. stupeň 1,20 €

     Zákonný zástupca hradí mesačne (za 20 dní):

     I. stupeň 7,20 € (7 € réžia + 0,20 € rozdiel medzi štátnou dotáciou a finančným pásmom)

     II. stupeň 9,00 € (7 € réžia + 2,00 € rozdiel medzi štátnou dotáciou a finančným pásmom)

     MŠ:

     Stravná jednotka na deň: celodenná strava 1,54 €

     Stravná jednotka na deň: poldenná strava 1,28 € (nie predškoláci)

     Výška štátnej dotácie pre predškolákov 1,20 €

     Doplatok predškoláci 0,34 €

     Zákonný zástupca hradí mesačne (za 20 dní):

     Celodenná strava 37,80 € (30,80 € stravné + 7 € réžia)

     Poldenná strava 32,60 € (25,60 € stravné + 7 € réžia) - nie predškoláci

     Predškoláci 13,80 € (6,80 € stravné + 7 € réžia)

      

     Veľmi dôležité upozornenie!!! Tzv. obedy zadarmo sú spojené s tým, že dieťa musí byť aspoň 1 vyučovaciu hodinu v škole - vtedy má nárok na obed bez poplatku. Preto je prísne povinné, aby sa každý stravník ráno označil v čipovacom zariadení pri vchode do školy a pri vydaní obeda v čipovacom zariadení školskej jedálne. Ak sa žiak označí, je povinný prísť na obed! Ak aj je prítomný v škole a nepríde na obed alebo je neprítomný v škole a teda nepríde na obed, musí sa z neho odhlásiť. Ak vypadne zo školy nečakane, je možnosť si neodhlásený obed prevziať do vlastného obedára. Inak obed prepadáva a my vám musíme cenu za obed stiahnuť zo zábezpeky 20 eur, ktorú ste zaplatili. V priebehu vnútornej kontroly sme prišli na to, že veľa ľudí sa neodhlásilo a neprišlo zároveň na obed, teda jedlo prepadlo. Preto sa nečudujte, ak vám zo zábezpeky bude odrátaná suma. Žiaľ, takéto pravidlá sme nenastavili my. Preto je dôležité dodržiavať pravidlá, aby ste stravnú jednotku mali skutočne „zadarmo“.

      
     Informácie pre odoberateľov BEZPLATNÝCH obedov: 
      
     Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje podľa § 4 ods. 544/2010 Z. z. v sume 1,20 eura na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej (posledný ročník) alebo v základnej škole. Cena stravnej jednotky od januára 2021: I. stupeň ZŠ: 1,21 €; II. stupeň: 1,30 €; MŠ: 1,54 €. 
      
     V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy, uhrádza plnú výšku stravného v zmysle platného VZN. Pre prípady neuhradenia neodhlásených obedov je pri prihlásení na stravu povinná úhrada 20 eur ako záloha, z ktorej sa strhne suma za obed v prípade, že sa stravník z obeda neodhlási. Nevyužitá zábezpeka sa vráti na konci školského roka na váš účet. Zábezpeku treba uhradiť do 30. 8. Platba za zábezpeku sa uhrádza na účet: SK23 5600 0000 0084 2374 7006.
     Dôležité!!! Variabilný symbol uvádzate podľa ročníka, ktorý Vaše dieťa navštevuje (1. ročník - 151, 2. ročník - 251, ... 9. ročník - 951)
      
     Zákonný zástupca povinne hradí režijný poplatok podľa platného VZN. 
      
     Povinnosťou každého stravníka (okrem predškolákov MŠ) je označiť sa v čipovacom zariadení pri vchode do školy, ale zároveň aj v čipovacom zariadení pri výdajnom okienku. Ak si žiak čipový kľúč zabudne doma, do 8.00 to ohlási vedúcej školskej jedálne. V opačnom prípade majú kuchárky zakázané vydať obed.
      
     Prihláška na bezplatné stravovanie: stiahnuť

      

     Informácie pre odoberateľov PLATENÝCH obedov: 

     Stravu je potrebné uhradiť do 10. dňa v aktuálnom mesiaci. Neuhradenie platby je dôvodom na vymáhanie dlžnej sumy po písomnom upozornení na dlh. Platené obedy sa týkajú detí, ktoré navštevujú MŠ okrem predškolákov.   

     Zákonný zástupca povinne hradí režijný poplatok podľa platného VZN. Réžia za školskú jedáleň a kuchyňu vo výške 7 eur za mesiac sa uhrádza spolu so stravným. Poplatok za réžiu sa nevracia, ak bol žiak odhlásený zo stravovania bez ohľadu na dĺžku odhlášky. 

     Strava sa uhrádza paušálom každý mesiac. Potvrdenie o platbe netreba odovzdávať vedúcej školskej jedálne, ak si ho ona sama nevyžiada. Preplatky sa vracajú raz za rok. Pokiaľ žiak zostáva na našej škole aj v novom školskom roku, preplatky do 10 eur sa prenášajú do nového školského roka. Platba za stravu spolu s réžiou sa uhrádza na účet: SK23 5600 0000 0084 2374 7006.

     Paušál za mesačnú stravnú jednotku: materská škola – žiaci (okrem predškolákov): 37,80 €; materská škola – zamestnanci: 18,20 €; základná škola – zamestnanci: 18,20 €. Cena stravnej jednotky: I. stupeň ZŠ: 1,21 €; II. stupeň: 1,30 €; MŠ: 1,54 €. 

      
     Spoločné informácie

     Platby sa uhrádzajú na vyššie uvedené číslo účtu. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa (nie rodiča) a nezabudnite uviesť variabilný symbol.

     Zo stravy sa odhlasuje deň vopred do 14.00 u vedúcej ŠJ osobne, e-mailom (laukova@zsriazanska.sk) alebo telefonicky. Ak dieťa v deň stravovania nepríde do školy, obed sa nedá už odhlásiť, rodič si ho môže prevziať v školskej kuchyni do vlastného obedára. Obedy sa vydávajú od 11.30 do 14.00. Čipovací systém po 14.00 neumožňuje odobratie obeda.

     Počas výdaja obeda je zakázané naberať stravu do iných nádob, ako sú na to určené. Stravu si môže stravník sám preložiť do vlastnej nádoby mimo výdajného okienka z taniera.

     Cena čipu na odber obeda (žltý) je 2 €. V prípade, že sa čip stratí, cena čipu zostáva rovnaká. Strata čipov sa nahlasuje triednemu učiteľovi.

     ZŠ s MŠ je zapojená do projektu Mlieko pre školy v Európskej únii. Žiaci majú k dispozícii aj automat na mliečne nápoje - Brejky. ZŠ je zapojená aj do programu školské ovocie. 

     Súčasťou školy je aj školský bufet.