• Informácie o stravovaní

    • VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE: Alžbeta Lauková

     Telefón: 0904 336 974 (nie sms)

     E-mail: laukova@zsriazanska.sk

     Prihláška na stravovanie: 2021_Strava_Prihlaska.docx

     Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 do 14:00 hod.

      

     Stravná jednotka platná od 1.1.2021

     ZŠ  I. stupeň                  1,21 Eur 

     ZŠ II. stupeň                  1,30 Eur 

     MŠ celodenná strava     1,54 Eur

     MŠ bez olovranta          1,28 Eur

     režijný poplatok             7,00 Eur mesačne

      

     Výška poplatku mesačne (uhrádzať mesačne vopred, t. j. do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca)

     ZŠ  I. stupeň  31,20 Eur mesačne / 24,20 Eur stravné + 7 Eur réžia /

     ZŠ II. stupeň  33 Eur mesačne / 26 Eur stravné + 7 Eur réžia /

     Číslo účtu: SK23 5600 0000 0084 2374 7006

     Variabilný symbol uvádzajte podľa ročníka, ktorý Vaše dieťa navštevuje (1. ročník - 151, 2. ročník - 251, ... 9. ročník - 951)

     Do poznámky pre prijímateľa prosím uvádzajte priezvisko a triedu žiaka.

     Za september 2021 je potrebné poplatok uhradiť najneskôr do 6.9.2021 vrátane.

     Cena čipu na stravovanie: 2 Eurá

      

     Možnosti odhlásenia sa z obeda - najneskôr do 8:00 v deň odhlásenia: 
     1. mailom
     2. telefonicky

     ZŠ s MŠ je zapojená do projektu Mlieko pre školy v Európskej únii. Žiaci majú k dispozícii aj automat na mliečne nápoje - Brejky. ZŠ je zapojená aj do programu Školské ovocie. 

      

     Informácie k dotáciám na stravu v školskom roku 2021/2022:
     https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

      

     Bližšie vysvetlenie týkajúce sa detí v poslednom ročníku MŠ :
     https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862