• 2023/2024

    • SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA  

     - informácia o ochrane osobných informácií na webovej stránke: stiahnuť

     VNÚTORNÉ SMERNICE ŠKOLY: 

     Školský vzdelávací program 

     - profilový dokument, ktorý popisuje filozofiu, smerovanie a obsah výchovno-vzdelávacieho procesu školy v aktuálnom školskom roku.

     - školský vzdelávací program základnej školy: TU

     - výchovný program základnej školy (školský klub detí): TU

     - príloha - klasifikačný poriadok základnej školy: aktualizuje sa

     Školský poriadok:   

     - upravuje práva a povinnosti žiakov, učiteľov, zákonných zástupcov a vedenia školy vo vzťahu k výchovno-vzdelávaciemu procesu v škole:

     - školský poriadok základnej školy:TU

     Prevázkový poriadok základnej školy: stiahnuť

     - smernica o prevádzke školy, o priestorových možnostiach školy, o pohybe v inetriéri a exteriéri, o dozoroch nad žiakmi a harmonograme fungovania školy počas vyučovania a mimo neho. 

     - príloha - označenia priestorov ZŠ a ich charakteristika: aktualizuje sa 

     - príloha - prevádzkový poriadok v telocvični a na vonkajšom športovom areáli: stiahnuť

     - príloha - prevádzkový poriadok v odborných učebniach: stiahnuť

     - príloha - pravidlá organizácie mimoškolskej aktivity: stiahnuť 

     - príloha - schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva: stiahnuť

      

     Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy:    

     - školský rok 2009/2010: stiahnuť

     - školský rok 2010/2011: stiahnuť

     - školský rok 2011/2012: stiahnuť

     - školský rok 2013/2014: stiahnuť

     - školský rok 2014/2015: stiahnuť

     - školský rok 2016/2017: stiahnuť

     - školský rok 2017/2018: stiahnuť

     - školský rok 2018/2019: stiahnuť

     - školský rok 2019/2020: stiahnuť; príloha: stiahnuť

     - školský rok 2020/2021: stiahnuť

      - školský rok 2021/2022: stiahnuť

     - školský rok 2022/2023: stiahnuť

     Etický kódex zamestnanca:    stiahnuť

     - upravuje konanie riaditeľa učiteľov a iných zamestnancov v rámci pracovnoprávnych vzťahov a výchovnovzdelávacieho procesu. 

      

     Pracovný poriadok: aktualizuje sa

      

     TLAČIVÁ:

     Žiadosť o komisionálnu skúšku: stiahnuť

      

     Tlačivá na prijatie do materskej a základnej školy nájdete v menu vľavo v časti Prijímanie žiakov. 

     Tlačivá na 2 % pre MŠ aj ZŠ nájdete v menu vľavo v časti Dary a 2 %.