• Filozofia

    • INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K ŽIAKOM

     Filozofiou je hľadať kompromis medzi klasickými metódami a modernými trendmi vyučovania. Veľmi dôležitou je komunikácia so všetkými, ktorí tvoria školu: so zamestnancami, rodičmi, žiakmi školy. Naša škola nemá zameranie, riadime sa potrebami žiakov a nárokmi spoločnosti. Chceme rozvíjať žiakov všestranne, aby si na základe vyučovania v ZŠ dokázali vybrať strednú školu, ktorá by ich napĺňala. To dokáže zabezpečiť ambiciózny, mladý a zanietený kolektív školy.

     Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníka ponúkame žiakom nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. Vyučovanie jazykov je postavené na komunikácii. V oblasti matematiky využívame v niektorých ročníkoch Hejného metódu vyučovania, ktorá sa osvedčila v mnohých školách. Uprednostňujeme vytváranie tried s menším počtom žiakov, aby sa zvýšila efektivita vyučovania a individuálny prístup k žiakom. Kvalifikovane pracujeme aj so žiakmi s poruchami učenia, prispôsobujeme sa ich možnostiam. Využívame pomoc špeciálneho pedagóga, psychológa a pedagogických asistentov.

     Súčasťou školy sú dve materské školy, školská jedáleň, školský klub detí, telocvičňa a spolupracujeme aj so Školak klubom, teda ponúkame komplexnú starostlivosť pre deti od predškolského veku po 9. ročník. Objekt školy prechádza modernizáciou, pripravuje sa rekonštrukcia telocvične a vonkajšieho športového areálu. V rámci projektu má škola zrekonštruované dve nadštandardne vybavené učebne (technicky aj didaktickými pomôckami), jazykovú a chemicko-biologicko-fyzikálnu.                                                                                                                                               

     Žiaci sa zúčastňujú zaujímavých súťaží, zapájame sa do rôznych ekologických, športových a humanitných aktivít, pravidelne organizujeme exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcviky a ponúkame rôzne záujmové aktivity (krúžky: šach, basketbal, futbal, florbal, divadlo, tanec a pod.). Pri škole pôsobí Rada rodičov a Parlament žiakov školy, ktorých hlas je pre nás dôležitý.