• Kariérové poradenstvo

   •  

    Kariérová poradkyňa: Mgr. Katarína Koronczi

     

    Kontakt: koronczi@zsmsriazanska.sk

    Konzultačné hodiny:

              pre žiakov - denne

              pre rodičov - po vzájomnej dohode

     

    Cieľom kariérového poradcu na škole je:

    • usmerňovať kariérny rast žiakov, pomáhať im bližšie spoznať svoju osobnosť a oblasť v ktorej vynikajú,
    • pomáhať žiakom stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele,
    • pomáhať žiakom vytvárať si kariérne plány,
    • pomáhať žiakom pri výbere svojho budúceho povolania,
    • pomáhať zákonným zástupcom žiakov pri podávaní prihlášok na stredné školy,
    • získavať informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so žiakmi,
    • spolupracovať s vedením školy, so školským psychológom a so školským špeciálnym pedagógom
    • upozorňovať žiakov deviatych ročníkov na dôležitosť Celoplošného testovania deviatakov (Testovanie 9), ktorého výsledky budú jedným z dôležitých faktorov pre prijatie na stredné školy,
    • informovať žiakov v nižších ročníkoch o možnostiach štúdia (osemročné gymnáziá, bilingválne gymnáziá),
    • zverejňovať na webovej stránke školy aktuálne informácie a termíny pre rodičov a žiakov,
    • na nástenke zverejňovať aktuálne informácie zo stredných škôl a ponuku na „Dni otvorených dverí“.

     

    Dôležité termíny prijímacieho konania pre šk. rok 2024/2025

    • 20.3.2024  - Celoslovenské Testovanie 9
    • Do 20. 3. 2024 - Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ na všetky učebné aj študijné odbory.

    a) Stredné športové školy:

    • 25. 3. 2024 – 19. 4. 2024  Overenie športového nadania - prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ – všetky druhy športov                 
    • 26. 4. 2024 - 30. 4. 2024  Overenie zdravotnej spôsobilosti – druhá fáza talentových   skúšok na SSŠ                                              
    • 09.5.2024 – 13.5.2024     Overenie zdravotnej spôsobilosti – druhá fáza talentových   skúšok na SSŠ    

     

    b) Gymnáziá, školy umeleckého priemyslu, SOŠ a konzervatóriá:

    • 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024    1. kolo 1. termín talentových skúšok
    • 2. 5. 2024 a 3. 5. 2024        1. kolo 1. termín netalentových skúšok (vrátane osemročných gymnázií).
    • 6. 5. 2024 a 07. 5. 2024      1. kolo 2. termín netalentových skúšok.
    • 09. 5. 2024 a 10. 5. 2024    1. kolo 2. termín talentových skúšok

     

    • 17. 5. 2024   Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam                                                                            uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania.
    • Do 22. 5. 2024   Zákonný zástupca písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
    • 18. 6. 2024        2. kolo prijímacích skúšok.

     

    VŠETKY STREDNÉ ŠKOLY: www.stredneskoly.sk

    Databáza stredných škôl na Slovensku: https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

     

    Dôležité webstránky pre rodičov a žiakov:

                           www.svs.edu.sk

                           www.vudpap.sk 

                           www.upsvar.sk

                           www.icm.sk

                           www.svetprace.sk 

                           www.uips.sk

                           https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/cim-chcem-byt

     

    Osobnostné online dotazníky (spoznaj lepšie sám seba):

                  https://test-osobnosti.riasec.sk/ https://www.emiero.sk/

                  http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=sk

                  https://www.i-psychologia.sk/test.php https://testosobnosti.sk/

     

    Uplatnenie po škole: https://uplatnenie.sk/ https://www.trendyprace.sk/sk