• O školskom klube detí

    •  

     ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 

     Vedúca ŠKD

     Bc. Lucia Rintelová 

     kontakt: EDUPAGE, rintelova@zsriazanska.sk, 

     0910 680 744 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zodpovedné vychovávateľky:

     Katarína Bartošová, kontakt: EDUPAGE, bartosova@zsriazanska.sk, 

     0904 612 825

     Mgr. Lenka Ftáčková, kontakt: EDUPAGE, ftackova@zsriazanska.sk, 

     0904 676 794

     Mgr. Enikő Katonaová, kontakt: EDUPAGE, katonaova@zsriazanska.sk, 

     0904 091 077

     Mgr. Andrea Majová, kontakt: EDUPAGE, majova@zsriazanska.sk, 

     0904 671 086

      

     Mobilné čísla sú v prevádzke počas pracovnej doby jednotlivých vychovávateliek. Činnosť po vyučovaní (počas školského klubu) je v kompetencii zodpovedných vychovávateliek. Všetky postrehy, odporúčania a otázky ohľadom školského klubu smerujte na zodpovednú vychovávateľku.

     prihláška

     odhlaška

     PLATOBNÉ  ÚDAJE

     Zákonní zástupcovia uhrádzajú poplatok za ŠKD na účet: SK10 5600 0000 0084 2374 2002

     Ako variabilný symbol uvedú: 75

     Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa platí úhrada! Bez uvedených údajov nevieme platbu identifikovať a je nutné doložiť potvrdenie o platbe na požiadanie vedúcej ŠKD, resp. vychovávateľky.

     Povinný mesačný príspevok na jedno dieťa: 38 €/mesiac, platí sa mesačne alebo môžete platiť v septembri do konca kalendárneho roka (september až december). Ďalšie platby za ŠKD sa budú uhrádzať po novom roku (január až jún).

     Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci (aby boli peniaze na účte do 12. dňa v mesiaci). Posledná platba sa uskutočňuje do 10. júna príslušného školského roka.

     odkaz (banm-výška príspevkov)

     Ďalšie potrebné informácie o školskom klube:

     Dieťa v ŠKD musí mať zabezpečené obedy v školskej jedálni, fľašku na pitie a olovrant, v letnom období šiltovku alebo klobúk.

     Ranná činnosť v ŠKD začína od 6:30, príchod detí do ranného školského klubu je do 7:30.

     ŠKD po vyučovaní je do 17:30 (neplatí pri mimoriadnej situácii).

     Dieťa, ktoré odchádza samé domov z ŠKD, musí mať presne uvedený čas odchodu na daný deň alebo na celé obdobie školského roka.

     Deti sa púšťajú, po telefonickom dohovore, len na telefónny kontakt uvedený v prihláške.

     O všetkých dôležitých informáciách o dieťati je potrebné informovať zodpovednú vychovávateľku.

     Pre dobré vzťahy a dodržiavanie bezpečnosti počas pobytu v ŠKD sa riadime určitými pravidlami, ktoré usmerňujú a vytvárajú určité bezpečné hranice správania sa medzi ľudmi. Aby deti do školského klubu chodili s radosťou a cítili sa v ňom bezpečne je potrebné poznať a dodržiavať školský poriadok.

     Na nedodržiavanie školského poriadku v ŠKD sa bude prihliadať pri celkovom hodnotení správania sa žiakov počas školského roka. Do ŠKD chodia deti dobrovoľne, pri opakujúcom sa nevhodnom správaní, nerešpektovaní pokynov pedagógov a sústavnom porušovaní školského poriadku, môže dôjsť k vylúčeniu dieťaťa z ŠKD.

     Výňatok zo školského poriadku, ktorý opisuje niektoré povinnosti detí počas pobytu v škole:

     • K pedagógom a spolužiakom sa správam slušne, ohľaduplne, nepoužívam neslušné (vulgárne) výrazy a gestá.
     • Rešpektujem a plním pokyny pedagógov.
     • Dodržujem hygienické zásady a zásady slušného správania počas obedovania.
     • Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to hlásim pedagógovi.
     • Nikdy svojvoľne neopúšťam učebňu a školský dvor, v prípade nutného odchodu, oznámim dôvod pedagógovi.
     • K vybaveniu a zariadeniu školy sa správam šetrne.
     • S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.
     • Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami.
     • Počas pobytu v škole môžem používať mobilný telefón len so súhlasom pedagóga. 
     • Pri pobyte mimo budovu školy a školského areálu sa riadim pokynmi pedagóga. Dbám na svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.
     • V celej budove školy chodím pomaly, nekričím a správam sa bezpečne.
     • Pri odchode z učebne zanechám po sebe poriadok, odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.

      

     Harmonogram ŠKD 

     R Á N O


     6:30 – 7:45

     • deti do ranného ŠKD prichádzajú do 7.30,

     • individuálna činnosť podľa záujmu detí (hry, relaxácia, motivačná príprava na vyučovanie, rozcvička, ranná komunita),

     • odchod detí do tried pod dozorom vychovávateľa.

      

     P O P O L U D N I E
      

     11:45 – 15:15

     • preberanie detí od vyučujúcich,

     • hygiena pred obedom, obed, počas ktorého zodpovedný vychovávateľ zabezpečuje deťom dozor, dozerá na správne a slušné stolovanie a čakanie na jedlo pri výdajni,

     • aktivity v oddelení (relaxačné, rekreačné a tematické oblasti výchovy) podľa plánovaných činností zodpovedného vychovávateľa

      

     15:15 – 15:30

     • hygiena pred olovrantom,

     • olovrant (deti olovrantujú jedlo prinesené z domu).

      

     15:30 – 16:30

     • príprava na vyučovanie – samostatné robenie domácich úloh podľa záujmu detí (okrem piatku),

     • didaktické hry a cvičenia,

     • aktivity podľa záujmu detí.

      

     Z Á V E R


     16:30 – 17:30

     • spájanie oddelení – záverečná činnosť,

     • individuálna činnosť podľa záujmu detí.

      

     Oddelenia:
     1. oddelenie (1. A, 4. B), zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Andrea Majová
     2. oddelenie (1. B, 4. B), zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Lenka Ftáčková
     3. oddelenie (2. A, 3. A), zodpovedná vychovávateľka: Katarína Bartošová
     4. oddelenie (2. B, 4. A), zodpovedná vychovávateľka: Mgr. Enikő Katonaová
     5. oddelenie (3. B, 5. A), zodpovedná vychovávateľka: Bc. Lucia Rintelová