• O školskom klube detí

    •  

     ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 

     Vedúca ŠKD: Bc. Lucia Rintelová               

     Vychovávateľky: Eva Žalmanová, Enikó Katonaová, Andrea Majová, Katarína Bartošová 

     Rodič dieťa prihlasuje do ŠKD na základe prihlášky: stiahnuť

     Prevádzkový poriadok ŠKDstiahnuť

      

     PLATOBNÉ ÚDAJE:

     Zákonní zástupcovia uhrádzajú poplatok za ŠKD internetbankingom na účet: SK10 5600 0000 0084 2374 2002. Ako variabilný symbol uvedú: 75. Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa platí úhrada! Bez uvedených údajov nevieme platbu identifikovať a je nutné doložiť potvrdenie o platbe na požiadanie vedúcej ŠKD, resp. vychovávateľky. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 7/2017 MČ Bratislava-Nové Mesto bol stanovený povinný mesačný príspevok za pobyt žiaka v Školskom klube detí na 25 € za mesiac na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

      

     V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok nápadov k ŠKD kontaktujte vedúcu ŠKD.