• Zápis do I. ročníka ZŠ

    •  

     REŽIM ZÁPISOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V MIMORIADNEJ SITUÁCII

      

     V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou zapríčinenou šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre šk. rok 2020/2021 uskutočňuje bez osobnej prítomnosti detí a rodičov na zápise v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (rozhoduje dátum zaslania) .

     Do základnej školy musí rodič v uvedenom termíne zapísať každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6. rok veku (vrátane dieťaťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok). O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy. Prioritne sú prijímané deti, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti danej základnej školy. Link na rozdelenie spádov: https://www.banm.sk/skolsky-obvod/

     Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ „nespádovej“ školy prijme. V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, rodičia ho musia zapísať aj na „kmeňovú“ základnú školu v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.

     Na zápis potrebujete protokol o zápise dieťaťa do I. ročníka, ktorý vyplníte a zašlete poštou na adresu školy alebo pošlete elektronicky na e-mail školy: info@zsriazanska.sk. Odporúčame vám však využitie elektronickej prihlášky, na ktorú odkazujeme nižšie. Na prihláške musia byť podpísaní obaja zákonní zástupcovia (resp. zákonný zástupca, ktorý má dieťa zverené). 

     Zákonný zástupca je v zmysle § 20 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. povinný predložiť pri zápise požadované osobné údaje (obsahuje ich prihláška):

     • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa,
     • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

     Vyhodnotenie prijatia žiaka zašleme prostredníctvom elektronickej schránky e-Slovensko, poštou alebo e-mailom do 15. júna 2020. Žiaci, ktorí sú spádoví, majú prednosť v prijatí na spádovú školu. V prípade, že to dovoľujú kapacity tried, prijíímame aj žiakov mimo nášho spádu. Zvyčajne otvárame dva prvé ročníky, v prípade veľkého záujmu o prijatie otvoríme tri paralelné ročníky.

     V našej škole sa od I. ročníka vyučuje anglický jazyk.

     Po rozhodnutí o prijatí žiakov zasielame zákonným rodičom obežník so základnými informáciami o prvom týždni vyučovania. Žiaci sa do tried rozdeľujú posledný augustový týždeň pred nástupom do školy. Je možné vysloviť požiadavku zadelenia do tried s kamarátom žiaka.    

     V prípade ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.  

      

     Termíny zápisov: zrušené

      

     Deň otvorených dverí: zrušené                                                            

      

     Tlačivá:

     - všeobecne záväzné nariadenie o zápisoch a školské obvody: stiahnuť 

     - elektronická prihláška do 1. ročníka ZŠ: kliknúť 

     - protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ: stiahnuť 

     - žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky: stiahnuť

     - informačný list pre rodičov prvákov 2019: aktualizuje sa