• Zápis do 1. ročníka základnej školy

    • ZÁPIS A PRIJÍMANIE DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ (pre školský rok 2023/2024)


     Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať prezenčne v škole (pokiaľ sa epidemiologická situácia nezmení) v dňoch               14. apríla 2023 (14:00 - 18:00 hod.) a 15. apríla 2023 (8:00 - 12:00 hod.).


     Elektronická prihláška na webovej stránke je sprístupnená na prihlasovanie od 20.3.2023 do 10.4.2023. Prosíme, vypĺňajte údaje aj s diakritikou.


     Dôležité informácie - Oznámenie MČ BA-NM k zápisu detí do 1. ročníka: aktualizuje sa


     Usmernenie MŠVVaŠ:

     https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-do-1-rocnika-a-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-rok-20232024/


     Informácie na webovej stránke MČ Bratislava - Nové Mesto: https://www.banm.sk/zapis-do-zakladnej-skoly/


     VZN MČ BA-NM - školské obvody: https://www.banm.sk/data/files/13997_vzn-c2-2020.pdf


     Prihlášku môžete doručiť viacerými spôsobmi:

     - elektronicky cez webovú stránku školy (budeme radi ak využijete práve túto možnosť): aktualizuje sa

     - elektronicky cez portál slovensko.sk (musíte mať eID kartu),

     - osobne od 22.3. do 10.4.2023 zástupkyni alebo riaditeľke školy v čase od 14:00h do 16:00h (v prípade dohody aj v inom čase) - tlačivo Prihláška a aj Prílohu k tlačenej prihláške nájdete nižšie v časti "Dokumenty",

     - osobne v deň zápisu.

     Do 6.4.2022 zverejníme bližšie informácie o priebehu organizácie zápisu. Ak do uvedeného termínu budeme mať od Vás vyplnenú prihlášku, časový harmonogram zašleme aj na Váš e-mail.


     Ďalšie potrebné doplňujúce dokumenty nájdete nižšie.


     Prioritne sú prijímané deti, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti danej základnej školy: https://www.banm.sk/skolsky-obvod/V prípade, že to dovoľujú kapacity tried, prijímame aj žiakov mimo nášho spádu. Našou ambíciou je otvoriť 2 prvé ročníky.


     Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ „nespádovej“ školy príjme. V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, rodičia ho musia zapísať aj na „kmeňovú“ základnú školu v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.

     Na prihláške musia byť podpísaní, resp. uvedení obaja zákonní zástupcovia (resp. zákonný zástupca, ktorý má dieťa zverené). Ak nie obaja, tak je potrebné vyplniť aj prílohy nižšie (Písomné vyhlásenie).

     Vyhodnotenie prijatia žiaka zašleme prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk (ak tak bola podaná aj prihláška), poštou alebo osobne.

     Po rozhodnutí o prijatí žiakov zasielame zákonným rodičom obežník so základnými informáciami o prvom týždni vyučovania. Žiaci sa do tried rozdeľujú posledný augustový týždeň pred nástupom do školy. Je možné vysloviť požiadavku zadelenia do tried s kamarátom žiaka. V našej škole vyučujeme od 1. ročníka anglický jazyk.    

     V prípade ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.                                                       


     Dokumenty:

     - Prihláška na vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2023/2024: 

       PDF verzia: aktualizuje sa

       WORD verzia: aktualizuje sa

     - Príloha k tlačenej prihláške (nie je potrebné vyplniť, ak ste prihlášku vyplnili cez elektronický formulár): aktualizuje sa

     - Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania (týka sa iba detí, ktoré budú predčasne zaškolené a toto potvrdenie vydáva materská škola, ktorú dieťa navštevuje): aktualizuje sa

     - Písomné vyhlásenie: aktualizuje sa

     - Písomné vyhlásenie: aktualizuje sa


     - čestné vyhlásenie (v prípade neuvedenia druhého zákonného zástupcu v prihláške/žiadosti): aktualizuje sa 

     - žiadosť o predčasné zaškolenie dieťaťa: aktualizuje sa

     (PDF verzia: aktualizuje sa  )


     - žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí: aktualizuje sa

     (PDF verzia: aktualizuje sa )


     - informačný list pre rodičov prvákov 2023: