• Zápis do I. ročníka ZŠ

    • aktualizuje sa pre školský rok 2020/2021

      

     REŽIM ZÁPISOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ V MIMORIADNEJ SITUÁCII

      

     V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou zapríčinenou šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre šk. rok 2020/2021 uskutočňuje bez osobnej prítomnosti detí a rodičov na zápise v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2020 (rozhoduje dátum zaslania).

     Do základnej školy musí rodič v uvedenom termíne zapísať každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6. rok veku (vrátane dieťaťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok). O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy. Prioritne sú prijímané deti, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti danej základnej školy: https://www.banm.sk/skolsky-obvod/V prípade, že to dovoľujú kapacity tried, prijímame aj žiakov mimo nášho spádu. Zvyčajne otvárame dva prvé ročníky, v prípade veľkého záujmu o prijatie otvoríme tri paralelné ročníky.

     Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ „nespádovej“ školy prijme. V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, rodičia ho musia zapísať aj na „kmeňovú“ základnú školu v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.

     Na zápis potrebujete vyplniť prihlášku (pozri ďalej). Overenie údajov poskytnutých v prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, resp. v prípade potreby, budete kontaktovaní aj skôr a s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení, si dohodnete osobné stretnutie.

     Prihlášku doručíte vedeniu školy:

     - elektronicky cez webovú stránku školy - odporúčame využiť práve túto možnosť: kliknúť,

     - elektronicky cez portál eSlovensko.sk - musíte mať eID kartu: kliknúť,

     - alebo vyplnením prihlášky a jej odoslaním poštou na adresu ZŠ: stiahnuť.

     Na prihláške musia byť podpísaní, resp. uvedení obaja zákonní zástupcovia (resp. zákonný zástupca, ktorý má dieťa zverené). Zákonný zástupca je v zmysle § 20 ods. 4 zákona 245/2008 Z. z. povinný predložiť pri zápise (po epidemiologických opatreniach) požadované osobné údaje (obsahuje ich prihláška):

     • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa (rodný list),
     • meno a priezvisko, trvalé bydlisko zákonných zástupcov (občiansky preukaz).

      

     Vyhodnotenie prijatia žiaka zašleme prostredníctvom elektronickej schránky e-Slovensko, poštou alebo e-mailom.

      

     Po rozhodnutí o prijatí žiakov zasielame zákonným rodičom obežník so základnými informáciami o prvom týždni vyučovania. Žiaci sa do tried rozdeľujú posledný augustový týždeň pred nástupom do školy. Je možné vysloviť požiadavku zadelenia do tried s kamarátom žiaka. V našej škole vyučujeme od 1. ročníka anglincký jazyk.    

      

     V prípade ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.  

      

     Termíny zápisov: zrušené

      

     Deň otvorených dverí: zrušené                                                            

      

     Iné odkazy:

     - všeobecne informácie na portáli mestskej časti: kliknúť 

     - informácie o posúdení školskej spôsobilosti: stiahnuť 

     - žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky na zalanie poštou: stiahnuť

     - informačný list pre rodičov prvákov 2019: aktualizuje sa