• Zápis do materskej školy

    • PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ (pre školský rok 2022/2023)

     MŠ Letná: zverejnené aj na: https://msletnaba.edupage.org/a/informacie-o-prijati-dietata

     Kritériá prijatia pre MŠ Letná aj MŠ Teplická sú rovnaké.

      

     • V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov sa prijímajú žiadosti do materskej školy.

       

      Zápis do MŠ

      na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2.5. do 6.5.2022

       

       

      Žiadosť o prijatie do MŠ je možné podať:

       

      - vyplnením elektronickej prihlášky na webovej stránke, ktorá bude aktivovaná od 2.5.2022.

      - poštou alebo kuriérom na adresu konkrétnej materskej školy

       

      Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

       a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ (kvalifikovaný elektronický podpis)

      - osobne (od 2.5. – 6.5.2022 v čase od 07:00 do 17:00 hod.)

      Kompletná prihláška musí obsahovať originál potvrdenie od lekára a originál podpisy obidvoch zákonných zástupcov.

      Doručiť osobne alebo poštou na adresu konkrétnej materskej školy.

      Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude vydané do 30. júna 2022 (osobne/poštou).

      Informácia o termíne prevzatia si Rozhodnutí, bude dodatočne zverejnené v priebehu júna. Sledujte preto prosím informácie na web stránke.

      Ak sa zákonný zástupca po vydaní Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do našej MŠ rozhodne pre inú MŠ, žiadame, aby o tejto skutočnosti neodkladne informoval vedenie školy na: MŠ Letná: msletna@zsriazanska.sk alebo MŠ Teplická: msteplicka@zsriazanska.sk a  neblokoval miesto pre deti, ktoré nemohli byť prijaté pre nedostatok miesta.

       

       

      Podmienky prijatia:

       

      Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať

      dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku

      do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.

       

       

      Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

      • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
      • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
      • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

      Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 3).

       

      Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo zákona

       

      Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je predprimárne vzdelávanie povinné.

      Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2022 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra 2022 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

      Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o   prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že je týmto dieťaťom dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.    

      Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

      Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2022.

       

      Dôležité

      Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2023 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2023/2024 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:

      • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
      • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Spádová materská škola

       

      Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj   v inej ako spádovej   materskej   škole,   ak ho riaditeľ tejto materskej   školy   prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

      Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené obcou/mestom.

      „Spádovosť“ sa netýka ani cirkevných ani súkromných materských škôl a ani materských škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

       

      Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

       

      Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.  Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha č. 4) a informovaného súhlasu rodiča (príloha č. 5).

       

      Rozhodnutie riaditeľa materskej školy, resp. riaditeľa ZŠ s MŠ

       

      Riaditeľ materskej školy (resp. riaditeľ ZŠ s MŠ ) vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie    od nového školského roku do 30. júna 2022.

      Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi ZŠ s MŠ Riazanská 75  (príloha č. 3).

      Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ materskej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať rozhodnutie ním vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

       

      Ostatné podmienky prijatia:

      • ktorého rodič je zamestnancom ZŠ s MŠ Riazanská
      • ktoré má súrodenca v materskej škole s trvalým pobytom v našej obci a k 31.08.2022 dovŕšilo 3 roky;
      • ktoré má súrodenca navštevujúceho ZŠ s MŠ Riazanská v šk. roku 2021/2022 a má trvalý pobyt v našej obci;
      • ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31.12.2022 a má trvalý pobyt v našej obci;
      • ktoré dovŕši 4 roky k 31.08.2022 a má trvalý pobyt v našej obci, a to od najstaršieho po najmladšie dieťa podľa dátumu narodenia

       

      Ak dôjde k situácii, že viac detí bude spĺňať požiadavku na prijatie v rámci ktoréhokoľvek kritéria/podmienky, ako je možné prijať/doplniť stav, bude poradie prijatých detí v rámci daného kritéria/podmienky stanovené od najstaršieho po najmladšie podľa dátumu narodenia dieťaťa.

       

      Dokumenty na stiahnutie: (nižšie)

      Príloha č. 1 - Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

      Príloha č. 2 – Písomné vyhlásenie

      Príloha č. 3 – Písomné vyhlásenie

      Príloha č. 4 – Súhlas všeobecného lekára

      Príloha č. 5 – Informovaný súhlas

       

      Oznámenie zriaďovateľa k prijímaniu detí do MŠ pre šk. rok 2022/2023

       

      Aktuálne informácie k zápisu nájdete na stránke MČ BA – NM: https://www.banm.sk/zapis-do-materskej-skoly/

       

      Tlačivá:Priloha_1_Ziadost_o_prijatie_dietata.doc

      Priloha_1_Ziadost_o_prijatie_dietata_pdf.pdf

      Priloha_c.2_-_Pisomne_vyhlasenie.docx

      Priloha_c.2_-_Pisomne_vyhlasenie_pdf.pdf

      Priloha_c.3_-_Pisomne_vyhlasenie.docx

      Priloha_c.3_-_Pisomne_vyhlasenie_pdf.pdf

      Priloha_c.4_-_Suhlas_vseobecneho_lekaradocx.docx

      Priloha_c.4_-_Suhlas_vseobecneho_lekaradocx_pdf.pdf

      Priloha_c.5_-_Informovany_suhlas.docx

      Priloha_c.5_-_Informovany_suhlas_pdf.pdf