• Prihlasovanie do MŠ

    •  

     REŽIM PRIHLASOVANIA DO MATERSKEJ ŠKOLY V MIMORIADNEJ SITUÁCII

      

     V zmysle  zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z. z. o materskej škole a novely  308/2009 Z. z. o materskej škole sa prijímajú žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na Letnej a Teplickej ulici k školskému roku 2020/2021 od 30. apríla - do 31. mája 2020. Pre situáciu s opatreniami proti pandémii sa podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa bude realizovať bez prítomnosti detí a rodičov. Prihlášky sa zašlú elektronicky alebo poštouAk do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.  

     Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ si môžete stiahnuť nižšie (potvrdenie lekára nie je pre opatrenia proti pandémii zatiaľ potrebné). Po jej vyplnení sa zašle sken prihlášky elektronicky (machacova@zsriazanska.sk). Odporúčame vám však využitie elektronickej prihlášky, na ktorú odkazujeme nižšie.  

     V prípade, že prihlasujete dieťa do MŠ na Letnej ulici poštou, vyplnenú prihlášku zašlite na adresu: Materská škola, Letná 7, 831 01 Bratislava. Pre mimoriadne opatrenia v prípade, že prihlasujete dieťa poštou do MŠ na Teplickej ulici, zasielajte prihlášky na adresu: ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava s označením na obálke: prihláška do MŠ. Žiadosť o prijatie musia podpísať obaja zákonní zástupcovia, ak je dieťa zverené obom.   

     Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vystavíme do konca júna príslušného kalendárneho roka. Ak sa naplní prevádzková kapacita oboch MŠ, nie je prijatie ďalšieho dieťaťa možné.  

      

     Upozornenie: Na MŠ, Letná z dôvodu riešenia opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a z kapacitných dôvodov príjmeme do nasledujúceho školského roku menej žiakov ako po minulé roky.   

      

      

      

     Tlačivá:

     - žiadosť o prijatie dieťaťa na písomné vyplnenie a zaslanie: žiadosť 

     - elektronická prihláška do MŠ: kliknúť

     Čo by malo dieťa vedieť pred vstupom do MŠ?

     - Samostatne sa obliecť, vyzliecť, obúvať, vyzúvať.

     - Vedieť používať lyžicu a samostatne piť z pohára.

     - Nepomočovať sa, nepoužívať plienky.

     - Musí mať osvojené hygienické návyky.