• Pedagogickí asistenti

    • Pedagogický asistent je súčasťou pedagogického tímu školy. Pomáha vytvárať podporujúcu a priateľskú atmosféru v triede a v škole. Pracuje so žiakmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pričom rešpektuje potreby každého žiaka vzhľadom na jeho aktuálny stav. Vytvára podmienky, ktoré podporujú začlenenie žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj v rámci školského kolektívu.

     Lucia Čechová

     Kontakt: cechova@zsriazanska.sk

     Petronela Adamcová

     Kontakt: adamcova@zsriazanska.sk

     Michal Koreň

     Kontakt: koren@zsriazanska.sk

     Ivana Predajnianská

     Kontakt: predajnianska@zsriazanska.sk

     Diana Farkašová

     Kontakt: farkasovad@zsriazanska.sk

     Monika Pallayová (ŠKD)

     Kontakt: pallayova@zsriazanska.sk

      

     Pedagogický asistent:

     • motivuje, podporuje a vedie žiaka k samostatnosti, k spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými žiakmi v rámci triedy ako aj mimo nej;
     • pomáha zvládať nároky, napríklad zjednoduší alebo zopakuje výklad učiteľa, zameria pozornosť žiaka, overuje porozumenie zadaniam, poskytuje pomoc pri riešení úloh;
     • flexibilne si s učiteľom delí prácu s triedou;
     • podieľa sa na vytváraní pomôcok, individualizovaných úloh, pomáha žiakom naučiť sa používať špeciálne pomôcky s cieľom viesť ich k čo najväčšej samostatnosti v procese vzdelávania;
     • spolu so ŠPT a učiteľom definuje oblasti potreby podpory žiaka a jeho silné stránky.