• Filozofia

    • Filozofia školy

     Filozofiou školy od roku 2016 je hľadať zlatú strednú cestu medzi klasickými metódami a modernými (alternatívnymi) trendmi vyučovania. Okrem toho presadzujeme viacvýznamové motto Škola, ktorá počúva. Veľmi dôležitou je pre nás komunikácia so všetkými, ktorí tvoria školu: so zamestnancami, rodičmi, žiakmi školy, s miestnym úradom a s okolitou verejnosťou. Na základe tejto spolupráce chceme vytvoriť podnetné, estetické, pokojné, slobodné a vzájomne sa rešpektujúce prostredie školy. Školský vzdelávací program (nájdete ho v časti Interné dokumenty a tlačivá) našej základnej školy a materských škôl podrobne opisuje obsah, zameranie a ciele výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré má napĺňať požiadavky modernej doby a súčasnej spoločnosti, no zároveň umožňuje žiakom mať radosť zo vzdelávania, nebáť sa prípadných neúspechov, byť šťastnými v škole, ktorá je často ich druhým domovom. Snahou učiteľov školy je pomôcť žiakom v zložitom procese dospievania, odovzdať im svoje poznatky a pripraviť ich na život a ďalšie vzdelávanie po absolvovaní základnej školy. Ponúkame viac ako osemročné gymnáziá. Navyše sa snažíme pomáhať žiakom so zdravotným znevýhodnením tak, aby sa nemuseli vyčleňovať do osobitných tried alebo škôl. Na tejto ceste postupne odstraňujeme chyby a snažíme sa na sebe pracovať aj v spolupráci s rôznymi odborníkmi. Veľmi dôležitá je pre nás aj výchovná zložka vzdelávania a dôraz na správanie  žiakov v rôznych situáciách.   

                                          Fotografia školy a vonkajšieho športového areálu zo zadnej časti:

                                         

                                                                                         Logo našej školy od roku 2018: 

                                                  

     Logo školy pozostáva z moderného vyobrazenia všestrannej slovenskej osobnosti, ktorou bol Ľudovít Štúr (1815 - 1856), a z jeho výroku a názvu školy. Jeho výrok je napísaný v štúrovčine, ktorá nemala ypsilony. Štúrovčina bola prvým jazykom, ktorý v ťažkých časoch Slovenského národného obrodenia zjednotil Slovákov a už nikdy nezanikol. Štúrova veta okolo jeho zobrazenia zachytáva cieľ našej školy a moderného vzdelávania - slúžiť duchu. Slovo duch v tomto význame znamená vnútro človeka, um, myslenie, duševný život človeka, ktorý tvorí prirodzený kontrast k súčasnej honbe za materiálnymi hodnotami. Chceme rozvíjať nielen formu žiaka, ale aj jeho obsah, vnútro, myslenie tak, aby boli pripravení na ďalšie štúdium a potom život v spoločnosti, ktorá neraz potrebuje rozvinutého ,,ducha". Chceme rozvíjať všestranne osobnosť žiaka práve tak, ako bol všestranne zameraný Ľ. Štúr, ktorý bol učiteľom, novinárom, politikom, estetikom, spisovateľom, filozofom... Žil v dobe, keď sa kládli vysoké nároky na vzdelaných ľudí. Rovnako vysoké nároky sa kladú aj na súčasných žiakov. Nie iba v zmysle vedomostí. Ale v zmysle prípravy na praktický a profesijný život, ktorý vyžaduje flexibilitu, dynamiku, schopnosť prispôsobiť sa, komunikovať, rečniť a vyhľadávať informácie, ktoré človeka obohatia a nestanú sa preňho príťažou. Farby loga korešpondujú s farbami školy - zelená a modrá. Zelená farba predstavuje vzťah k prírode, k životnému prostrediu, k živým tvorom. Modrá farba predstavuje vzduch a vodu, nenahraditeľné zložky života.      

     Naša škola nemá vyhranené zameranie, naším zameraním je sústrediť sa na kvalitu a efektivitu vyučovania všetkých učebných predmetov, rozvinúť osobnosť žiaka komplexne tak, aby sa pri výbere strednej školy orientoval vo svojich schopnostiach, možnostiach a preferenciách. Sme presvedčení, že aj žiak vynikajúci napr. vo výtvarnej výchove a zlyhavajúci v matematike môže nájsť uplatnenie v pracovnom živote po štúdiu. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníka ponúkame žiakom na výber španielsky, nemecký alebo ruský jazyk. Vyučovanie jazykov je postavené na komunikácii, ktorú upevňujeme aj jazykovými pobytmi a hodinami s rodenými cudzincami. V oblasti matematiky vyučujeme na I. stupni v niektorých triedach Hejného metódu vyučovania, ktorá sa osvedčila na mnohých úspešných školách a využívame princípy Montessori pedagogiky. Hodinovou dotáciou posilňujeme aj výtvarnú výchovu, keďže naši žiaci vynikajú vo výtvarnej tvorbe. Dôležitým predmetom, popri tzv. profilových, je aj telesná a športová výchova, v ktorej sa naši žiaci takisto umiestňujú na prvých priečkach športových súťaží. V rámci záujmového vyučovania ponúkame širokú a pestrú ponuku krúžkov od športových, pohybových, tvorivých k umeleckým. V IX. ročníku dopĺňame náš učebný plán o informatiku ako predmet, ktorý je v súčasnej informačno-multimediálnej dobe nevyhnutný. Sústredíme sa teda na to, aby bol každý jeden vyučovací predmet kvalitne odučený a priniesol žiakom požadované vedomosti a kompetencie. 

     Uprednostňujeme vytváranie tried s menším počtom žiakov, aby sa zvýšila efektivita vyučovania a individuálny prístup k žiakom. Individuálny prístup je jedným z pilierov našej základnej školy. Kvalifikovane pracujeme aj so žiakmi s poruchami učenia, prispôsobujeme sa ich možnostiam. Sme otvorení aj prijímaniu žiakov so športovým nadaním, ktorým vieme vytvoriť priestor na skĺbenie športu a vyučovania. Určite sa u nás nestratia ani nadpriemerne nadaní žiaci, ktorým pomáhame napredovať. Vieme zabezpečiť vhodné podmienky aj deťom so zdravotným znevýhodnením (napr. bezbariérový vstup). Máme skúsenosti aj so žiakmi v individuálnom alebo domácom vzdelávaní.  

     Škola pozostáva z dvoch materských škôl, zo školskej kuchyne a jedálne, zo školského klubu detí a intenzívne spolupracujeme aj so športovým Školak klubom, teda ponúkame komplexnú starostlivosť deťom od predškolského veku po 9. ročník. Spolupracujeme aj so strednými školami v hľadaní adekvátneho uplatnenia našich žiakov v ďalšom štúdiu. V rámci spolupráce s vysokými školami ponúkame študentom, budúcim učiteľom, vychovávateľom či asistentom učiteľov, možnosť absolvovania didaktickej praxe. 

     Škola prešla komplexnou rekonštrukciou fasády, rovnako aj škôlka na Letnej ulici. Obe boli zateplené, čím sa znížili energetické náklady. Vnútorné priestory školy, ako aj okolitý areál sú postupne rekonštruované. Rekonštrukciou prešli školská kuchyňa, ktorá získala nadštandardné vybavenie a kapacitu vyše 600 obedov denne, učebne, sociálne zariadenia. Najbližšie prerábky sa budú týkať telocvičného traktu a vonkajšieho športového areálu. Pripravuje sa aj vybudovanie novej materskej školy na Teplickej ulici.  

                     

     Škola sa zapája do mnohých projektov na získanie financií a materiálno-technického vybavenia. V rámci nich sa realizuje zriadenie dvoch moderných odborných učební - multimediálnej a prírodovednej (IROP). Z projektu dobrovoľníkov sme vybudovali školské dielne. Žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží, zapájajú sa do rôznych ekologických, športových a humanitných aktivít, chodia na mimoškolské aktivity, z ktorých osobitne vyzdvihujeme pravidelné vzdelávacie exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcviky a jazykové pobyty. Podrobný zoznam aktivít nájdete vo výročných správach o výchovno-vzdelávacom procese (v časti Interné dokumenty a tlačivá). V súčasnosti sa okrem iného realizuje projekt V ZŠ úspešnejší II z Európskeho sociálneho fondu, v rámci ktorého u nás pôsobia 3 asistenti učiteľa a špeciálna pedagogička (viac v časti Inklúzia a integrácia). Pomáhajú nám aj rôzni darcovia a sponzori.   

     Pri škole pôsobí Rada rodičovParlament žiakov školy s vlastnými rozpočtami, ktorých hlas je pre nás dôležitý. Najdôležitejším samosprávnym orgánom školy je Rada školy, ktorá sa pravidelne schádza a kontroluje činnosť riaditeľa školy a pôsobenie školy vôbec. Predkladá sa jej vízia školy na dva roky. Rada školy volí, príp. odvoláva riaditeľa školy. Škola má tri zástupkyne riaditeľa, jedna z nich zastrešuje obe materské školy. Parlament žiakov školy organizuje rôzne aktivity pre žiakov, navrhuje zlepšenia školy, upozorňuje na nedostatky a komunikuje v rámci žiackych parlamentov s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. Rada rodičov financuje formou darov materiálno-technické vybavenie školy, didaktické pomôcky alebo aktivity pre žiakov.     

     Informácie o škole nájdete na komplexnej a pravidelne aktualizovanej webovej stránke. Konzultačné hodiny nemáme, hovoriť so zamestnancami školy je možné po vzájomnej dohode kedykoľvek. Zamestnanci školy majú pracovný mail, prístup na elektronickú žiacku knižku a na FB skupinu. Vedenie školy možno kontaktovať prostredníctvom elektronickej komunikácie alebo aplikácie Napíšte riaditeľovi (v časti Kontakty). Je možné aj osobné stretnutie, no z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti odporúčame dohodu o konzultácii vopred. Okrem toho pravidelne zvolávame informačné stretnutia rodičov, plenárne stretnutie rodičov ZŠ s MŠ s vedením školy a triednické hodiny. Neobmedzené možnosti komunikácie sú aj prostredníctvom facebookovej skupiny školy a prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Škola je otvorená konštruktívnej kritike, je pre nás veľmi dôležité poznať spätnú väzbu tých, s ktorými súvisí výchovno-vzdelávací proces. Rovnako dôležité sú pre nás nápady na vylepšenie školy a vyučovania. Minimálne dva razy do roka sa koná stretnutie učiteľov, žiakov a rodičov s vedením školy. Máme dva dni otvorených dverí, no v prípade záujmu vieme záujemcom o štúdium umožniť pozriieť si školu aj v iných dňoch (po dohode s vedením školy). FB skupina školy ZŠ s MŠ, Riazanská 75, Bratislava je otvorenou platformou na rýchlu komunikáciu, na oznamy, výmenu skúseností, názorov a rád, ale aj na vyslovenie konštruktívnej kritiky.  

     Medzi kľúčové slová pôsobenia školy patria: individuálny prístup, komunikácia, pochopenie, tradícia + modernosť, spolupráca, interakcia, pozitívna školská klíma, efektivita, pragmatizmus, rozvíjanie všestranných výchovno-vzdelávacích kompetencií žiaka, objektivita pri riešení problémov, flexibilný štátny vzdelávací program, životné prostredie, pozitívna školská klíma, rodinné prostredie, škola a hra, voľnočasové aktivity, relax.   

     Základnými dokumentmi školy sú školský vzdelávací program, klasifikačný poriadok základnej školy, školský poriadok, organizačný poriadok školy, prevádzkový poriadok školy, ktoré podrobne opisujú výchovno-vzdelávací proces. Všetky tieto dokumenty nájdete v časti Interné dokumenty a tlačivá.