• Zamestnanci

    • RIADITEĽ ŠKOLY: PhDr. Ján Papuga, PhD.

     ZÁSTUPKYNE RIADITEĽA PRE ZŠ: Mgr. Katarína Čuntalová, PaedDr. Adriana Dudášová

     ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA PRE MATERSKÉ ŠKOLY: Mgr. Veronika Macháčová

     ________________________________________________________________

     Vedúca Školského klubu detí: Bc. Lucia Rintelová

     Vedúca školskej jedálne: Alžbeta Lauková

     Výchovná poradkyňa: Mgr. Katarína Čuntalová

     Špeciálne pedagogičky: PhDr. Janka Adamková, Mgr. Mária Remišová, PhD. 

     Vedúca metodického združenia (I. stupeň a ŠKD): Mgr. Elena Paráková

     Vedúca predmetovej komisie pre oblasti jazyk a komunikácia (SJL, ANJ, ŠPJ), človek a spoločnosť (DEJ, GEO, OBN), človek a hodnoty (ETV, NÁV), umenie a kultúra (HUV, VYV): Mgr. Dušan Šesták  

     Vedúca predmetovej komisie pre oblasti matematika a práca (MAT, INF) s informáciami, človek a príroda (BIO, FYZ, CHÉM), človek a svet práce (TECH), zdravie a pohyb (TŠV): Mgr. Jana Fabiánová

     Triedni učitelia: Mgr. Kamila Čajdová, Mgr. Elena Paráková, Mgr. Alena Šuláková, Mgr. Martina Zverková, PhD., PaedDr. Gabriela Emrichová, PaedDr. Zuzana Ferková, PhDr. Janka Adamková, Mgr. Zuzana Ščibrányová, Mgr. et Mgr. Jana Fabiánová, Mgr. Katarína Čuntalová, Mgr. Lucia Miglierini, Mgr. Tatiana Kindji, PaedDr. Adriana Dudášová, Mgr. Marian Trojčák, Mgr. Dušan Šesták

     Netriedni učitelia: Mgr. Anna Trstenská, Mgr. Luaces Aristarco Paulino Perez, Mgr. Hana Boskovičová, Mgr. Lucia Čechová, Mgr. Mária Petreková, Mgr. Natália Ondrušková

     Vychovávateľky Školského klubu detí: Bc. Lucia Rintelová, Eva Žalmanová, Mgr. Enikö Katonaová, Andrea Majová, Katarína Bartošová

     Pedagogickí asistenti: Mgr. Lucia Miglierini, Mgr. Lucia Čechová, Mgr. Mária Maderičová, Petronela Adamcová, Paulína Mede, Ľudmila Hrušovská

     ________________________________________________________________

     Učiteľky (MŠ, Letná): Anna Devečková, Jana Grilová, Zuzana Hnátová, Magdaléna Križová, Zlatica Macháliková, Mgr. Mária Paľová, Monika Schotterová, Karin Šoltésová, Jana Lomjanská 

     Učiteľky (MŠ, Teplická): Helena Baumannová, Anna Masarovičová, Eva Radnótiová, Kvetoslava Števlíková, Zlata Luptáková, Jana Khandlová, Božena Falťanová

     _________________________________________________________________

     Mzdová účtovníčka a personalistka: Oľga Kováčová

     Ekonomická účtovníčka: Lenka Šofrancová

     Administratívna pracovníčka: Edita Selbst

     Kuchárky: Mária Neszméryová (vedúca kuchárka), Mária Krížovská

     Pomocné kuchárky: Andrea Paličová, Jana Zužová, Lucia Bubelíniová

     Školník-údržbár: Pavol Banzi

     Upratovačky (ZŠ): Blanka Póčová, Katarína Cvedlerová

     Upratovačky (MŠ, Letná): Eva Méryová, Janka Révajová

     Upratovačky (MŠ, Teplická): Zuzana Hudeková, Ing. Jana Dubčeková