• VYUČOVANIE

     Prevádzka školy sa začína o 6.30 ranným školským klubom detí. Prevádzka školy pre ostatných žiakov sa začína o 7.45. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod., trvá do 13.35, ak sa končí 6. hodinou. Škola nemá 7. hodinu. Prehľad zvonenia nájdete v časti Zvonenie. Jednotlivé hodiny sa označujú melodickým zvukom namiesto nepríjemného zvonenia elektrického zvončeka. Každý deň sa púšťajú pred vyučovaní, počas 2. a 4. prestávky piesne a skladby, ktoré si môžu vybrať aj sami žiaci. Pravidelne využíívame aj prihovorenie sa žiakom cez školský rozhlas. 

     Veľká prestávka trvá 25 minút a žiacu ju môžu tráviť na školskom dvore. Cez malé prestávky sa môžu žiaci voľne pohybovať po škole, nemusia byť povinne v triede. K dispozícii majú detské basketbalové koše, knižné kútiky, pingpongový stôl, stolný futbal, terčíky, trampolínu, wi-fi, boxovacie vrece a iné hracie prvky.     

     Školský klub detí sa popoludní prevádzkuje od 11.45 do 17.30.

     Žiaci sa od 1. po 9. ročník učia anglický jazyk, ktorý je posilnený hodinovými dotáciami. V 6. ročníku si volia 2. cudzí jazyk: nemecký, ruský alebo španielsky.

     Na I. stupni sa v niektorých triedach využíva na vyučovanie matematiky Hejného metóda, Montessori prístup.  

     Škola posilňuje vyučovanie cudzích jazykov, matematiky, slovenčiny, výtvarnej výchovy a informatiky.  

     Školský vzdelávací program sa aktualizuje každý rok a reaguje na potreby žiakov, zákonných zástupcov a spoločnosti.

     Predmet etická výchova vyučujú triedny učitelia jednotlivých tried, ktorí poňatie jej obsahu prispôsobujú charakteru svojej triedy. 

     Žiaci sa v rámci vyučovania zúčastňujú divadelných predstavení, výchovných koncertov, kurzov krasokorčuľovania, súťaží, plaveckých výcvikov, dopravnej výchovy, interaktívnych prednášok, škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, jazykových kurzov, exkurzií a pod. O aktivitách pravidelne informujeme v časti Aktivity a oznamy.  

     V škole pôsobia špeciálne pedagogičky, pedagogicki asistenti a asistenti učiteľa, ktorí podľa osobitne stanoveného rozvrhu pomáhajú žiakov s vývinovými poruchami učenia. Takíto žiaci majú individuálny výchovno-vzdelávací plán, podľa ktorého sa vzdelávajú a na základe ktorého im učitelia pomáhajú postupne prekonávať ich problémy. Pedagogickí asistenti (asistenti učiteľa) vstupujú do tried počas vyučovania a pomáhajú žiakom s konkrétnymi úlohami. Rovnako sa venujú deťom aj počas prestávok. V jednotlivých triedach udržujeme nižší počet žiakov, ako je maximum, aby sme mali priestor aj na prácu so slabšími žiakmi alebo so žiakmi s poruchami učenia. V základnej škole pôsobí výchovná poradkyňa, ktorá je zároveň kariérnou poradkyňou žiakov. Viac o špeciálnej pedagogike nájdete v časti Inklúzia a integrácia.  

     Telesná a športová výchova je zameraná na rôzne športy. Realizuje sa vo veľkej, malej telocvični alebo vo vonkajšom športovom areáli. Máme k dispozícii pomerne veľké množstvo športových pomôcok. Žiaci pravidelne reprezentujú školu v športových súťažiach.  

     V stredu, v piatok a na prázdniny sa nezadávajú domáce úlohy. Žiaci II. stupňa majú možnosť získavať body za bonusové úlohy, ktoré sa zadávajú každý mesiac. I. stupeň známkuje výkony žiakov, II. stupeň využíva bodovací systém. Známky i body sa zapisujú do elektronickej žiackej knižky. Papierové žiacke knižky nepoužívame. Elektronická žiacka knižka obsahuje množstvo informácií o vyučovaní, o prospechu a správaní žiakov.   

     Žiaci môžu navštevovať rôzne krúžky, ktoré sú vedené profesionálnymi lektormi, trénermi alebo učiteľmi. Kkaždý rok sa dopytujeme žiakov a rodičov, o ktoré krúžkky by mali záujem. Potom ich na základe zvýšeného záujmu zaraďujeme. V našej škole pôsobí basketbalová Šinter liga.  

     VÝSLEDKY Z TESTOVANÍ 9:

     Slovenský jazyk a literatúra 

            2019 - 50,3 % (celoslovenský priemer: 62,0 %)

            2018 - 56,8 % (celoslovenský priemer: 63 %)

            2017 - 46,4 % (celoslovenský priemer: 61,2 %)

            2016 - 41,1 % (celoslovenský priemer: 62,6 %)

            2015 - 61,5 % (celoslovenský priemer: 62,6 %)

            2014 - 54,4 % (celoslovenský priemer: 62 %)

     Matematika

           2019 - 58,3 % (celoslovenský priemer: 63,1 %) 

           2018 - 50,3 % (celoslovenský priemer: 55,9 %)

           2017 - 35,2 % (celoslovenský priemer: 56,4 %)

           2016 - 35,5 % (celoslovenský priemer: 52,8 %)

           2015 - 53,3 % (celoslovenský priemer: 52,7 %)

           2014 - 46,5 % (celoslovenský priemer: 54,67 %)

     ÚSPEŠNOSŤ PRIJATIA ŽIAKOV NA STREDNÉ ŠKOLY:

     Naši žiaci sa hlásia na stredné priemyselné školy, stredné odborné školy, stredné umelecké školy, hotelové a obchodné akadémie a gymnáziá.

           V školskom roku 2018/19 sa 92 % našich deviatakov dostalo na strednú školu, ktorú si zvolilo ako prioritnú. 

          V školskom roku 2017/18 sa 100 % našich deviatakov dostalo na strednú školu, ktorú si zvolilo ako prioritnú.

          V školskom roku 2016/2017 sa 96 % našich deviatakov dostalo na strednú školu, ktorú si zvolili ako prioritnú.   

     DOKUMENTÁCIA: 

     Komplexnú dokumentáciu o vyučovaní, fungovaní a o prevádzke našej školy nájdete v časti Interné dokumenty a tlačivá