• Zápis do materskej školy

    • PRIJÍMANIE DETÍ DO MŠ (pre školský rok 2023/2024)

      

     MŠ Letná: zverejnené aj na: https://msletnaba.edupage.org/a/informacie-o-prijati-dietata

     Kritériá prijatia pre MŠ Letná aj MŠ Teplická sú rovnaké.

     • V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov sa prijímajú žiadosti do materskej školy. 

     Zápis do MŠ

     na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v termíne 

     od 2. mája 2023 do 5. mája 2023

     v čase od 8:00 – 12:00hod.

         v čase od 13:00 – 17:0hod.

      Žiadosť o prijatie do MŠ je možné podať:

     - vyplnením elektronickej prihlášky na webovej stránke, ktorá bude aktivovaná od aktualizuje sa.

     - poštou alebo kuriérom na adresu konkrétnej materskej školy

     Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

      a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ (kvalifikovaný elektronický podpis)

     - osobne od 2.mája do 5.mája 2023 v čase od 8.00h -12.00h a 13:00h - 17:00h .

      

     Kompletná prihláška musí obsahovať originál potvrdenie od lekára a originál podpisy obidvoch zákonných zástupcov.

     Doručiť osobne alebo poštou na adresu konkrétnej materskej školy.

     Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ bude vydané do 30. júna 2023 (osobne/poštou).

     Informácia o termíne prevzatia si Rozhodnutí, bude dodatočne zverejnené v priebehu júna. Sledujte preto prosím informácie na web stránke.

     Ak sa zákonný zástupca po vydaní Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do našej MŠ rozhodne pre inú MŠ, žiadame, aby o tejto skutočnosti neodkladne informoval vedenie školy na: MŠ Letná: msletna@zsriazanska.sk alebo MŠ Teplická: msteplicka@zsriazanska.sk a  neblokoval miesto pre deti, ktoré nemohli byť prijaté pre nedostatok miesta.

      

     Podmienky prijatia:

     Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať

     dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku

     do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné.

     Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

      • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
      • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
      • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).

     Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy (príloha č. 3).

      

     Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo zákona.

      

     Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023 je predprimárne vzdelávanie povinné.

     Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta 2023 (vrátane) dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra 2023 stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

     Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o   prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať a k žiadosti musí priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že je týmto dieťaťom dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.    

     Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

     Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2023.

      

     Ostatné podmienky prijatia boli určené riaditeľmi a zástupcami riaditeľov základných škôl            s materskou školou po dohode so zriaďovateľom:

     - deti, ktoré k 31.08.2023 dosiahnu vek 4, 3 roky v postupnosti od najstaršieho po najmladšie,

     - deti, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej materskej školy alebo už nenavštevujú inú materskú školu,

     - deti, ktoré majú súrodenca v materskej škole,

     - deti, ktorých súrodenec navštevuje ZŠ s MŠ Riazanská 75 v šk. roku 2022/2023,

     - deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné.

      

     Dôležité

     Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2023 nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od školského roku 2023/2024 výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť:

      • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
      • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Spádová materská škola

     Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj   v inej ako spádovej   materskej   škole,   ak ho riaditeľ tejto materskej   školy   prijme na predprimárne vzdelávanie. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy.

     Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené obcou/mestom.

     „Spádovosť“ sa netýka ani cirkevných ani súkromných materských škôl a ani materských škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy.

      

     Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

     Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.  Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast            (príloha č. 4) a informovaného súhlasu rodiča (príloha č. 5).

     Rozhodnutie riaditeľa materskej školy, resp. riaditeľa ZŠ s MŠ

      Riaditeľ materskej školy (resp. riaditeľ ZŠ s MŠ ) vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie    od nového školského roku do 30. júna 2023.

     Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi ZŠ s MŠ Riazanská 75  (príloha č. 3).

     Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ materskej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať rozhodnutie ním vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

     Dokumenty na stiahnutie: (nižšie)

     Príloha č. 1 - Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

     Príloha č. 2 – Písomné vyhlásenie

     Príloha č. 3 – Písomné vyhlásenie

     Príloha č. 4 – Súhlas všeobecného lekára

     Príloha č. 5 – Informovaný súhlas

     Oznámenie zriaďovateľa k prijímaniu detí do MŠ pre šk. rok 2023/2024

     Tlačivá:

     Priloha_1_Ziadost_o_prijatie_dietata.doc

     Priloha_1_Ziadost_o_prijatie_dietata_pdf.pdf

     Priloha_c.2_-_Pisomne_vyhlasenie.docx

     Priloha_c.2_-_Pisomne_vyhlasenie_pdf.pdf

     Priloha_c.3_-_Pisomne_vyhlasenie.docx

     Priloha_c.3_-_Pisomne_vyhlasenie_pdf.pdf

     Priloha_c.4_-_Suhlas_vseobecneho_lekaradocx.docx

     Priloha_c.4_-_Suhlas_vseobecneho_lekaradocx_pdf.pdf

     Priloha_c.5_-_Informovany_suhlas.docx

     Priloha_c.5_-_Informovany_suhlas_pdf.pdf