• Štatút

    • ŠTATÚT PARLAMENTU ŽIAKOV ŠKOLY

     pri ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava

     Článok 1

     1. Parlament žiakov školy (PŽŠ) je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľa školy vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.
     2. Poslaním PŽŠ je riešenie všeobecných výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činnosti v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, zlepšovanie vzájomných vzťahov a komunikácie s vedením školy, pedagógmi, rodičmi a mestskou časťou.
     3. Žiacky parlament spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, s rodičmi, so žiakmi, s predstaviteľmi mestskej časti.

      

     Článok 2

     1. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci: dvaja pozorovatelia z 1. ročníka, dvaja poslanci z 2. až 9. ročníka, ktorí sú volení priamou voľbou žiakmi v kmeňovej triede na jeden školský rok. Zo zvolených členov parlamentu sa volí predseda a podpredseda.
     2. Poslanci sú volení na jeden školský rok.
     3. V prípade nespokojnosti s činnosťou člena parlamentu má trieda právo odvolať ho a zvoliť si nového poslanca za svoju triedu.
     4. Ak sa poslanec za triedu nezúčastní troch zasadnutí PŽŠ, ostatní členovia ho majú právo odvolať ho.
     5. Člen parlamentu sa môže dobrovoľne vzdať svojho členstva (stačí ústne oznámenie). V tom prípade trieda volí nového zástupcu.
     6. Na zasadnutiach PŽŠ sa zúčastňuje koordinátor: pedagogický pracovník.
     7. Členovia PŽŠ vykonávajú svoj mandát prezenčne, dobrovoľne, podľa svojho svedomia a presvedčenia, predkladajú návrhy svoje a svojich voličov, teda žiakov danej triedy.
     8. Členstvo v parlamente zaniká na konci školského roka.

      

     Článok 3

     1. PŽŠ sa schádza minimálne raz za polrok a podľa potrieb. Zasadnutia zvoláva predseda PŽŠ alebo koordinátor. Ustanovujúcu schôdzu zvoláva koordinátor PŽŠ. Zasadnutie môžu zvolať aj poslanci, ak sa na tom zhodne ich nadpolovičná väčšina.  
     2. Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
     3. V prípade potreby sa predseda PŽŠ obracia priamo na riaditeľa školy.
     4. Na stretnutiach môžu byť prítomní hostia (riaditeľ školy, učitelia, rodičia, odborníci, starosta a poslanci mestskej časti a pod.). Tí však nemajú možnosť hlasovať. Právo hlasovať nemá ani koordinátor PŽŠ.
     5. Z každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí,  program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen PŽŠ v spolupráci s koordinátorom.

      

     Článok 4

     K vlastnostiam člena PŽŠ patrí:

     1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v prospech triedy,
     2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým,
     3. organizačné schopnosti,
     4. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov, schopnosť argumentácie a vedenia dialógu, diskusie,
     5. rešpektovať rozhodnutie väčšiny.

      

     Článok 5

     Člen PŽŠ má právo:

     1. slobodne prehovoriť na zasadnutí PŽŠ,
     2. hlasovať na zasadnutí PŽŠ,
     3. byť volený do funkcií v PŽŠ,
     4. byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou PŽŠ,
     5. podávať návrhy na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu,
     6. podávať návrhy na zmenu či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy,
     7. podávať návrhy, odporúčania na výchovné tresty pre žiakov, ktorí porušujú školský poriadok,
     8. oznámiť príslušnému učiteľovi alebo riaditeľovi školy nedostatky v triedach a priestoroch školy,
     9. upozorniť na nedostatky, ktoré vyžadujú bežnú údržbu a opravy technickými pracovníkmi školy (kľučky, dvere, tabule a pod.),
     10. podávať návrhy na ekologizáciu školy a na jej zdravé životné prostredie
     11. organizovať alebo spolupracovať pri rôznych akciách, aktivitách a súťažiach.

      

     Člen ŽP je povinný:

     1. zúčastňovať sa zasadnutí PŽŠ,
     2. aktívne sa podieľať na činnosti PŽŠ,
     3. riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený, 
     4. informovať spolužiakov o tom, čo sa dozvedel na zasadnutí parlamentu.