• Školské špeciálne pedagogičky

    •  

     Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu školy v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania. Realizuje odborné činnosti smerom ku všetkým deťom, pedagogickým a odborným zamestnancom školy a zákonným zástupcom.

     Špeciálny pedagóg:

     • vykonáva diagnostickú činnosť;
     • poskytuje odbornú pomoc a špeciálnopedagogické poradenstvo žiakom v rámci špeciálnopedagogickej intervencie;
     • poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom školy;
     • poskytuje žiakom, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom školy pomoc a poradenstvo pri
      prekonávaní prekážok a bariér vo výchove a vzdelávaní;
     • poskytuje súčinnosť zariadeniu poradenstva a prevencie (CPP alebo ŠCPP);
     • podieľa sa na tvorbe individuálnych vzdelávacích programov (IVP), prípadne individuálnych učebných plánov (IUP);
     • vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť (individuálnu prácu so začlenenými žiakmi podľa rozvrhu, poskytuje špeciálnopedagogické intervencie začleneným žiakom realizované v súlade s IVP);
     • podporuje spoluprácu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov so zákonnými zástupcami a ďalšími odborníkmi, fyzickými osobami a právnickými osobami;
     • poskytuje konzultácie pri prijímaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ZŠ, zúčastňuje sa na zápise do 1. ročníka;
     • zakladá, vedie, aktualizuje a kompletizuje dokumentácie začlenených žiakov;
     • v prípade potreby prekonzultuje a zabezpečuje využívanie kompenzačných pomôcok u začlenených žiakov;
     • zúčastňuje na školeniach a vzdelávacích aktivitách.

      

      

     Ľubica Falťanová – školská špeciálna pedagogička (4. – 6. ročník) a koordinátorka ŠPT

     Konzultácie: Po, Ut 14:00 – 15:00 alebo po vzájomnej dohode

     Kontakt: faltanova@zsriazanska.sk

      

     Katarína Daneková – školská špeciálna pedagogička (7. – 9. ročník)

     Konzultácie:  Po 13:00 – 14:00 (konzultácie so zákonnými zástupcami sa realizujú po dohovore mailom)

     Kontakt: danekova@zsriazanska.sk

      

     Naďa Navarová – školská špeciálna pedagogička (1. - 3. ročník)

     Konzultácie: Str 13:00 - 14:00 po vzájomnej dohode formou mailu

     Kontakt: navarova@zsriazanska.sk