• Špeciálne pedagogičky

    •  

     PhDr. Janka Adamková, koordinátorka inklúzie a integrácie, špeciálna pedagogička 

     Činnosť personálu koordinuje špeciálna pedagogička, ktorá zabezpečuje individuálne pohovory so žiakmi, s rodičmi, so zamestnancami, v spolupráci s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi zostavuje individuálny výchovno-vzdelávací plán (IVVP), ktorého plnenie kontroluje a konzultuje s vyučujúcimi. Navrhuje na základe správ z pedagogicko-psychologických centier integráciu žiakov, resp. individuálne vzdelávanie zo zdravotných dôvodov. Zabezpečuje spoluprácu s poradenskými zariadeniami, ktoré vykonávajú komplexnú diagnostiku a rediagnostiku žiakov. V spolupráci s vedením školy pripravuje a podáva žiadosti o pedagogických asistentov, zapája sa do projektov zameraných na integráciu a inklúziu. Koordinuje činnosť pedagogických asistentov aasistentov učiteľa, poskytuje im mentoring. Píše výročnú správu o špeciálnopedagogickom pôsobení školy, o integrácii a inklúzii. 

     Kontakty: 0908 779 223, adamkova@zsriazanska.sk

     Konzultácie: po vzájomnej dohode

     Konzultácie pre žiakov: nepretržite 

      

     M. R., špeciálna pedagogička

     Vyučuje predmety špeciálnopedagogickej podpory, ktoré zdravotne znevýhodneným žiakom odporúča individuálny výchovno-vzdelávací plán (IVVP): a) individuálna logopedická intervencia, b) rozvíjanie grafomotorických zručností a písania, c) rozvíjanie komunikačnej schopnosti a sociálnych zručností, d) rozvoj špecifických funkcií, e) terapeuticko-korekčné cvičenia. Tieto predmety sú súčasťou školského vzdelávacieho programu. Okrem iného majú zdravotne znevýhodnení žiaci niektoré, spravidla profilové predmety so špeciálnom pedagogičkou, ktorá sa v rámci rovnakého tematického plánu venuje týmto žiakom. Obsah týchto predmetov vychádza zo ŠVP, ŠkVP, resp. z požiadaviek IVVP.

     Kontakty: remisova@zsriazanska.sk

     Konzultácie: po vzájomnej dohode

     Konzultácie pre žiakov: nepretržite 

      

     Pracovná náplň špeciálneho pedagóga:

     Špeciálny pedagóg sa podieľa na vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Sú to žiaci s vývinovými poruchami učenia (VPU), s poruchami aktivity a pozornosti (ADD, ADHD), žiaci s poruchami správania, žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), žiaci s rôznym druhom postihnutia, nadaní žiaci a žiaci s ohrozeným vývinom. Rovnako je úlohou špeciálneho pedagóga preventívnymi opatreniami u žiakov mladšieho školského veku zabraňovať vzniku porúch učenia a správania. Žiakom so ŠVVP poskytuje individuálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť formou špeciálno-pedagogických intervencií, ktoré majú charakter reedukácie, korekcie, kompenzácie, terapie alebo rehabilitácie. K dispozícii je i všetkým ostatným žiakom, rodičom a pedagógom, ktorí potrebujú radu a pomoc, ak sa dieťaťu v škole nedarí. 

     Špeciálny pedagóg priamo zodpovedá riaditeľovi školy. Vedie agendu žiakov s poruchami učenia, realizuje ich individuálnu alebo skupinovú výučbu, konzultuje so žiakmi, učiteľmi, zákonnými zástupcami a s odborníkmi zo psychologicko-pedagogických centier, poskytuje rady a informácie. Podieľa sa na výchove, vzdelávaní a odbornom vedení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vedie písomnú dokumentáciu o nich. Podľa stanoveného rozvrhu hodín (konzultácií) pracuje so žiakmi, ktorý vyžadujú osobitnú pozornosť. Spolupracuje s vyučujúcimi pri riešení úloh a písomných prác mimo vyučovacej hodiny. Vo svojej činnosti dbá na ochranu osobných údajov žiakov. Aktívne sa zúčastňuje zápisu detí do 1. ročníka ZŠ.