• Výchovná poradkyňa

    •  

     Mgr. Katarína Čuntalová, výchovná poradkyňa

     Výchovná poradkyňa poskytuje žiakom, rodičom a zamestnancom škôl výchovné poradenstvo, rieši kariérové, osobnostné, vzdelávacie, profesionálne a sociálne potreby žiakov, spolupracuje so špeciálnym pedagógom, spolupracuje s triednymi učiteľmi a odbornými zamestnancami poradenských zariadení. V spolupráci s ostatnými učiteľmi vyhľadáva a rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov. Taktiež zabezpečuje Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka a pomáha pri zápise žiakov do 1. ročníka na stredné školy (vypĺňa, pripravuje a zasiela prihlášky), sprostredkúva žiakom informácie o štúdiu na stredných školách, informuje ich o dňoch otvorených dverí stredných škôl a o veľtrhoch vzdelávania alebo vzdelávacích prehliadkach stredných škôl. V neposlednom rade spolupracuje so širokým spektrom rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní.

     Kontakt: 0907 024 604, cuntalova@zsriazanska.sk

     Konzultačné hodiny: po vzájomnej dohode

      

     Pracovná náplň výchovnej poradkyne: 

     Výchovný poradca priamo zodpovedá riaditeľovi školy. Vedie agendu výchovného poradenstva, kontroluje, rieši a eviduje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov. Výchovný poradca má znížený úväzok priamej vyučovacej činnosti podľa osobitného predpisu. Je poradcom vedenia školy. Poskytuje žiakom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl výchovné poradenstvo. Pomáha pedagogickým zamestnancom v oblastiach výchovného poradenstva. Zisťuje a rieši kariérové, osobnostné, vzdelávacie, profesionálne a sociálne potreby žiakov. Spolupracuje so špeciálnym pedagógom, psychológom, pedagogickými asistentmi, príp. inými odbornými zamestnancami pri riešení pedagogických, psychologických, sociálnych, psychoterapeutických, reedukačných problémov. Spolupracuje s triednymi učiteľmi, učiteľmi  a vychovávateľmi. V spolupráci s ostatnými učiteľmi rieši výchovno-vzdelávacie problémy žiakov. Eviduje neospravedlnenú absenciu žiakov a nevhodné správanie. Navrhuje riaditeľovi školy na základe školského poriadku a platnej legislatívy nahlasovanie problémových žiakov sociálnym úradom, príp. polícii. Archivuje podnety uvedeným úradom. Navrhuje spôsoby predchádzania negatívnemu správaniu žiakov. Vedie agendu problémových žiakov. Spolupracuje s políciou pri zisťovaní nelegálnej činnosti žiaka, nelegálnych aktivít a preventívnych opatrení. Zabezpečuje testovanie žiakov 5. a 9. ročníka. Vypĺňa, pripravuje a zasiela prihlášky na stredné školy, pričom pravidelne aktualizuje údaje o žiakoch a ich zákonných zástupcoch prostredníctvom programu Proforient a tieto údaje pravidelne zasiela Školskému výpočtovému stredisku. Sprostredkúva žiakom informácie o štúdiu na stredných školách, informuje ich o dňoch otvorených dverí stredných škôl a o veľtrhoch vzdelávania alebo vzdelávacích prehliadkach stredných škôl. Vedie nástenku a sekciu webovej stránky školy s informáciami o výchovnom poradenstve. Spolupracuje s organizáciami, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní. Vo svojej činnosti dbá na ochranu osobných údajov žiakov.

      

     Informácie:  

     Informácie o dňoch otvorených dverí stredných škôl a o ponukách stredoškolského štúdia nájdete na nástenke na III. poschodí alebo budú zasielané zákonným zástupcom e-mailom.

      

     Zoznam študijných odborov: stiahnuť 

      

     Harmonogram - prihlasovanie na strednú školu: stiahnuť

      

     Harmonogram - Profoorient: stiahnuť