• Sociálny pedagóg

    • Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí a žiakov, ich zákonných zástupcov,  pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. 

     Sociálny pedagóg:

     • vykonáva expertíznu a osvetovú činnosť, venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a podporný tím MŠ a ZŠ
     • venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
     • robí poradenstvo v reedukačných postupoch
     • podieľa sa na riešení problematického správania žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
     • poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim z dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
     • spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPP atď.,
     • spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
     • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
     • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie.

      

     Dávid Chmelár

     Konzultácie: Ut, Štv – podľa dohody

     Kontakt: chmelar@zsriazanska.sk