• Pedagogickí asistenti

    • Mgr. Lucia Miglierini, pedagogická asistentka

     Kontakt: miglierini@zsriazanska.sk

     Mgr. Mária Maderičová, asistentka učiteľa

     Kontakt: madericova@zsriazanska.sk

     Mgr. Lucia Čechová, pedagogická asistentka

     Kontakt: cechova@zsriazanska.sk

     Petronela Adamcová, asistentka učiteľa

     Kontakt: adamcova@zsriazanska.sk

     Paulína Mede, pedagogická asistentka

     Kontakt: mede@zsriazanska.sk

     Ľudmila Hrušovská, asistentka učiteľa

     Kontakt: hrusovska@zsriazanska.sk

     Pracovná náplň pedagogického asistenta (asistenta učiteľa): 

     Pedagogický asistent je priamo podriadený vedeniu školy. Pomáha vyučujúcim a vychovávateľom s výchovou a vzdelávaním žiakov s poruchami učenia a správania, pomáha v plnení úloh integrovaným žiakov v rámci vyučovacej hodine alebo mimo nej, uľahčuje žiakovi adaptáciu, pomáha deťom so zdravotným znevýhodnením, pomáha žiakom bez zdravotného znevýhodnenia pri riešení zložitých úloh alebo pri zložitejších fortmách vyučovania (skupinová práca). Spolupracuje s učiteľom a s pedagogickými zamestnancami školy, so špeciálnym pedagógom, psychológom, s triednymi učiteľmi a vedením školy. Uľahčuje adaptáciu žiaka na prostredie školy, pomáha mu pri prekonávaní bariér, rieši s nimi úlohy podľa individuálneho študijného plánu a podľa pokynov vyučujúceho, učí ho pracovať s kompenzačnými pomôckami, ktoré plynú zo znevýhodnenia alebo začlenenia žiaka. Pomáha pri prekonávaní bariér, ktoré vyplývajú z telesného postihnutia dieťaťa. Venuje sa žiakovi v rámci vyučovania, v učebni alebo individuálne mimo triedy. Pomáha pri príprave učebných pomôcok. Vedie žiakov pri aktivitách organizovaných školou  mimo  prostredia  školy, pomáha mu pri voľnočasových a záujmových aktivitách. Komunikuje so zákonnými zástupcami žiaka o procese výchovy a vzdelávania, poskytuje im poradenstvo, oboznamuje sa so zdravotným stavom dieťaťa a s jeho rodinným zázemím. Zastupuje v prípade nevyhnutnosti dočasne neprítomného pedagogického zamestnanca alebo vyučujúceho, ktorý musí z vážnych dôvodov opustiť triedu. Vo svojej činnosti dbá na ochranu osobných údajov žiakov.