• O školskom klube detí

    •  

     Vedúca ŠKD: Bc. Lucia Rintelová

     kontakt: EDUPAGE, rintelova@zsriazanska.sk, 0910 680 744 

      

     Vychovávateľky (čísla sú aktívne počas pracovnej doby):

     • Katarína Bartošová
      kontakt: EDUPAGE, bartosova@zsriazanska.sk, 0904 612 825

     • Mgr. Martina Harineková
      kontakt:
      EDUPAGE, harinekova@zsriazanska.sk, 0904 676 794

     • Mgr. Enikő Katonaová
      kontakt: EDUPAGE, katonaova@zsriazanska.sk, 0904 091 077

     • Mgr. Andrea Majová
      kontakt: EDUPAGE, majova@zsriazanska.sk, 0904 671 086

      Asistentka ŠKD:

      
     • Mgr. Monika Pallayová
      kontakt: EDUPAGE, pallayova@zsriazanska.sk

     Žiadame Vás, aby ste nevolali na čísla vychovávateliek počas obedu detí. Činnosť počas školského klubu je v kompetencii vychovávateliek v oddelení. Všetky postrehy, odporúčania a otázky ohľadom školského klubu smerujte na vychovávateľku.

      

     Prihláška pre novoprijaté deti (ktoré ešte nenavštevovali školský klub, napríklad prváci):

     novoprijati_SKD_Prihlaska.pdf

      

     Prihláška pre deti, ktoré už navštevovali školský klub:

     SKD_Prihlaska.pdf

      

     Počas školského roka môžete dieťa oficiálne odhlásiť:

     ŠKD_odhláška.pdf

      

     Prerušenie dochádzky dieťaťa:

     Zákonný zástupca môže prerušiť dochádzku dieťaťa (detí) do Školského klubu detí na kalendárny mesiac (prípadne kalendárne mesiace) ak o tom vopred (pred daným mesiacom/mesiacmi) informuje pani vychovávateľku a odovzdá tlačivo vedúcej ŠKD. Počas prerušenia dochádzky zákonný zástupca neplatí príspevok za ŠKD za prerušený mesiac/mesiace.

     ŠKD_prerušenie.pdf