• Harmonogram klubu

    • R Á N O

     06:30 – 07:45

     • ranný klub (oddychová činnosť, príprava na začiatok vyučovania) – vstup od 6:30 do 7:35.


     P O P O L U D N I E

     11:45 (11:55) – 15:30

     • preberanie detí od vyučujúcich,

     • hygiena pred obedom,

     • obed podľa harmonogramu (žiadame nevolať vychovávateľkám počas obeda),

     • aktivity v oddelení (oddychové, rekreačné a tematické oblasti výchovy) podľa plánovaných činností vychovávateľa.

      

     15:30 – 16:30

     • hygiena pred olovrantom,

     • olovrant (deti olovrantujú jedlo prinesené z domu),

     • príprava na vyučovanie – samostatné robenie domácich úloh (okrem prvákov) podľa záujmu detí (okrem piatku),

     • didaktické hry a cvičenia,

     • spoločný presun do HERNE.

      

     Z Á V E R

     16:30 – 17:30

     • aktivity podľa záujmu detí, oddychová činnosť,

     • odchod detí domov.


      


      

     Zmena harmonogramu počas školského roka je vyhradená.

     Viac informácií u vychovávateliek.