• Pravidlá pobytu v klube

    • Dieťa v ŠKD musí mať zabezpečené obedy v školskej jedálni, fľašku na pitie a olovrant. V letnom období odporúčame pokrývku hlavy ako prevenciu pred úpalom.

     Ranná činnosť klubu je v prevádzke od 6:30. Príchod detí je do 7:35.

     ŠKD po vyučovaní je do 17:30 (neplatí pri mimoriadnej situácii).

     Po vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD poverenou osobou sa dieťa (v daný deň) do ŠKD nevracia.

     Pre vyzdvihnutie dieťaťa zo školského dvora je potrebné prísť bráničkou oproti MŠ Letná.

     Dieťa, ktoré odchádza samé domov z ŠKD, musí mať presne uvedený čas odchodu na daný deň alebo na celé obdobie školského roka.

     Deti sa púšťajú, po telefonickom dohovore, len na telefónny kontakt uvedený v prihláške.

     O všetkých dôležitých informáciách o dieťati je potrebné informovať vychovávateľku v oddelení.

     Pre dobré vzťahy a dodržiavanie bezpečnosti počas pobytu v ŠKD sa riadime určitými pravidlami, ktoré usmerňujú a vytvárajú určité bezpečné hranice správania sa medzi ľudmi. Aby deti do školského klubu chodili s radosťou a cítili sa v ňom bezpečne je potrebné poznať a dodržiavať školský poriadok.

     Na nedodržiavanie školského poriadku v ŠKD sa bude prihliadať pri celkovom hodnotení správania sa žiakov počas školského roka. Do ŠKD chodia deti dobrovoľne, pri opakujúcom sa nevhodnom správaní, nerešpektovaní pokynov pedagógov a sústavnom porušovaní školského poriadku, môže dôjsť k vylúčeniu dieťaťa z ŠKD.

      

     Výňatok zo školského poriadku, ktorý opisuje niektoré povinnosti detí počas pobytu v škole:

     • K pedagógom a spolužiakom sa správam slušne, ohľaduplne, nepoužívam neslušné (vulgárne) výrazy a gestá.

     • Rešpektujem a plním pokyny pedagógov.

     • Dodržujem hygienické zásady a zásady slušného správania počas obedovania.

     • Ak sa necítim dobre, alebo sa zraním, okamžite to hlásim pedagógovi.

     • Nikdy svojvoľne neopúšťam učebňu a školský dvor, v prípade nutného odchodu, oznámim dôvod pedagógovi.

     • K vybaveniu a zariadeniu školy sa správam šetrne.

     • S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.

     • Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami.

     • Počas pobytu v škole môžem používať mobilný telefón len so súhlasom pedagóga. 

     • Pri pobyte mimo budovu školy a školského areálu sa riadim pokynmi pedagóga. Dbám na svoju bezpečnosť a bezpečnosť spolužiakov.

     • V celej budove školy chodím pomaly, nekričím a správam sa bezpečne.

     • Pri odchode z učebne zanechám po sebe poriadok, odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.