• Platba za klub

    • Účet: SK10 5600 0000 0084 2374 2002

      

     Variabilný symbol: podľa vygenerovaného čísla v EDUPAGI v sekcii platby (VS ako do jedálne)

      

     Do poznámky: meno, priezvisko a trieda dieťaťa

      

     Povinný mesačný príspevok: 38 €/mesiac/dieťa

     Môžete platiť aj viac mesiacov, napríklad september až december 152 € alebo po novom roku január až jún 228 €.

      

     Príspevok sa uhrádza o mesiac vopred najneskôr do 25. dňa v mesiaci. (príklad: platbu za mesiac október vykonáte do 25. septembra). Posledná platba sa uskutočňuje do 25. mája príslušného školského roka.

      

     Zákonní zástupcovia novoprijatých detí (ktoré náš klub nenavštevovali) vykonajú prvú platbu za klub najneskôr do 10. dní od nástupu dieťaťa do klubu.

      


      

     Prerušenie dochádzky dieťaťa:

     Zákonný zástupca môže prerušiť dochádzku dieťaťa (detí) do Školského klubu detí na kalendárny mesiac (prípadne kalendárne mesiace) ak o tom vopred (pred daným mesiacom/mesiacmi) informuje pani vychovávateľku a odovzdá tlačivo vedúcej ŠKD. Počas prerušenia dochádzky zákonný zástupca neplatí príspevok za ŠKD za prerušený mesiac/mesiace.

     ŠKD_prerušenie.pdf

      

     Odpustenie príspevku z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov (ak dieťa chýba 30 a viac dní):

     Príspevok za ŠKD sa môže odpustiť alebo vrátiť ak dieťa chýba 30 a viac po sebe nasledujúcich dní. Zákonný zástupca o odpustenie príspevku alebo jeho vrátenie musí požiadať zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy do 30 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do ŠKD. V žiadosti o odpustenie je potrebné preukázateľným spôsobom uviesť dôvod chýbania. Ak dieťa chýba kvôli chorobe je potrebné k žiadosti pripojiť lekárske potvrdenie. Ak dieťa chýba z rodinných dôvodov je potrebné pripojiť čestné vyhlásenie rodiča a kópiu triednej knihy ŠKD s vyznačenou dochádzkou (chýbaním) dieťaťa.

      

     Odpustenie alebo zníženie príspevku za ŠKD:

     • Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za žiaka v prípadoch stanovených zákonom (§ 114 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to na základe písomnej žiadosti s doloženými dokladmi preukazujúcimi nárok na odpustenie príspevku. Žiadosť predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy, ktorý sa k nej vyjadrí a postúpi celú dokumentáciu zriaďovateľovi. Príspevok v školskom klube detí môže zriaďovateľ znížiť zo stanovenej výšky príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima určenej podľa zákona. 

     • Príspevok v školskom klube detí môže zriaďovateľ znížiť o 50% zo stanovenej výšky príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa školy a k žiadosti priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima určenej podľa zákona (Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

     • Príspevok v ŠKD môže zriaďovateľ znížiť zo stanovenej výšky v prípade, ak deti žijúce v jednej domácnosti súčasne navštevujú ten istý ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, a to na sumu 25 € za tretie a ďalšie deti. Žiadosť predkladá zákonný zástupca riaditeľovi školy, ktorý sa k nej vyjadrí a postúpi celú dokumentáciu zriaďovateľovi.

      

     Pre zákonných zástupcov, ktorí prihlásia dieťa do ŠKD, je uhrádaznie príspevku za ŠKD povinné a riadi sa všeobecno záväzným nariadením mestskej časti BA-Nové Mesto č. 11/2023.

     Pri neuhradený platby za ŠKD bude dieťa vylúčené a platbu bude súdne vymáhať mestská časť BA-Nové Mesto.

      

     Odkaz na VZN 11/2023:

     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2023, zo dňa 12. 12. 2023, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ.