• Platba za klub

    • Účet: SK10 5600 0000 0084 2374 2002

      

     Variabilný symbol: podľa vygenerovaného čísla v EDUPAGI v sekcii platby (VS ako do jedálne)

      

     Do poznámky: meno, priezvisko a trieda dieťaťa

      

     Povinný mesačný príspevok: 38 €/mesiac/dieťa

     Môžete platiť aj viac mesiacov, napríklad september až december 152 € alebo po novom roku január až jún 228 €.

      

     Príspevok sa uhrádza najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci

     Posledná platba sa uskutočňuje do 10. júna príslušného školského roka.


      

     Odpustenie príspevku z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov (ak dieťa chýba 30 a viac dní):

     Príspevok za ŠKD sa môže odpustiť alebo vrátiť ak dieťa chýba 30 a viac po sebe nasledujúcich dní. Zákonný zástupca o odpustenie príspevku alebo jeho vrátenie musí požiadať zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa školy do 30 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do ŠKD. V žiadosti o odpustenie je potrebné preukázateľným spôsobom uviesť dôvod chýbania. Ak dieťa chýba kvôli chorobe je potrebné k žiadosti pripojiť lekárske potvrdenie. Ak dieťa chýba z rodinných dôvodov je potrebné pripojiť čestné vyhlásenie rodiča a kópiu triednej knihy ŠKD s vyznačenou dochádzkou (chýbaním) dieťaťa.

     Odpustenie alebo zníženie príspevku za ŠKD:

     • Príspevok v školskom klube detí môže zriaďovateľ znížiť zo stanovenej výšky príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima určenej podľa zákona.

     • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

     Pre zákonných zástupcov, ktorí prihlásia dieťa do ŠKD, je uhrádaznie príspevku za ŠKD povinné a riadi sa Všeobecno záväzným nariadením mestskej časti BA-Nové Mesto č. 01/2023.

     Pri neuhradený platby za ŠKD bude dieťa vylúčené a platbu bude súdne vymáhať mestská časť BA-Nové Mesto.

     Odkaz na VZN 1/2023:

     Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 01/2023, zo dňa 07.02.2023, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ.