• Koncepčný zámer rozvoja školy

    

   ZŠ s MŠ Riazanská (ďalej len „škola“) by mala umožniť deťom a žiakom získať veku primerané kľúčové kompetencie, ktoré budú vo svojom živote rozvíjať a využívať a vypestovať si základ záujmu o celoživotné vzdelávanie. Dôležité je zabezpečiť starostlivosť o deti v predškolskom veku a spolu s rodičmi vytvoriť dobré východisko pre školskú prácu. Absolventi ZŠ s MŠ Riazanská si majú zo školy odniesť trvalejšie hodnoty, t. j. okrem vedomostí aj postoje, záujmy, motiváciu, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti a pod. Preto je nevyhnutné zamerať sa na budovanie školy, ktorá vychováva žiakov v duchu humanistických princípov, tolerancie a národnej hrdosti. Škola zároveň pripravuje človeka vytrvalého, rozhľadeného, schopného tímovej práce, správať sa asertívne a empaticky, vychovať človeka uvedomujúceho si zodpovednosť za svoje konanie. Dobré fungovanie školy je možné dosiahnuť len na základe spolupráce materskej školy, školy, školského klubu detí, školskej jedálne, rady školy, zriaďovateľa a rodičov. Cieľom koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ Riazanská je vytvoriť program s konkrétnymi návrhmi na jej rozvoj, a to v prospech výchovy a vzdelávania našich detí a žiakov.

   Cieľom je vytvárať modernú humánnu a tvorivú školu. Škola, ktorá je miestom sebarealizácie detí, žiakov a zamestnancov školy. Škola, ktorá je miestom rozvoja vlastných schopností a získavania nových vedomostí, zručností a postojov potrebných na ďalšie vzdelávanie a život. Škola, ktorá je otvorenou inštitúciou pre rodičov a partnerov s ponukou rozmanitej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

    

   Návrh koncepčného zámeru rozvoja školy sa zameriava na vymedzenie významných postupov v niekoľkých oblastiach. Každá z uvedených oblastí má svoju dôležitosť a jedna bez druhej nemôžu existovať. Škola ako celok so všetkými svojimi organizačnými zložkami musí napredovať vo všetkých oblastiach. Cieľom nie je poukázať na všetky postupy, ale zamerať sa na rozvoj pozitív či aplikácie nových trendov na podmienky danej školy.

    

   Strategické ciele

   1. Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, rozvíjať základné vedomosti, zručnosti, návyky a postoje potrebné pre ďalšie vzdelávanie a zodpovedný život. 

   2. Zabezpečiť čo najvyššiu kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, podporovať ich ďalšie vzdelávanie, vytvárať priestor pre participáciu poradných orgánov na riadení školy.

   3. Zachovávať tradície školy spolu s aktívnym zapájaním partnerov školy, pravidelne spolupracovať so zriaďovateľom, radou školy a ostatnými partnermi.

   4. Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces materiálno-technickým zabezpečením zodpovedajúcim požiadavkám modernej doby.

    

   Špecifické ciele

   Oblasť výchovy a vzdelávania

   · Pravidelne revidovať školské vzdelávacie programy a výchovný program v súlade so ŠVP a platnou legislatívou.

   · Učiť deti a žiakov kriticky myslieť, hodnotiť a sebahodnotiť.

   · Zvyšovať gramotnosť žiakov v oblasti informačno-komunikačných technológií.

   · Preferovať tvorivé učenie pred pamäťovým, uplatňovať formy a metódy práce, ktoré rešpektujú individuálne a vekové schopnosti detí a žiakov.

   · Rozvíjať komunikačné zručnosti, čitateľskú a finančnú gramotnosť detí a žiakov. Viesť žiakov k diskusii a schopnosti vyjadriť svoj názor.

   · Zvyšovať úroveň jazykového vzdelávania na škole, posilnenie výučby cudzích jazykov prostredníctvom disponibilných hodín.

   · Zamerať sa na rôznorodosť vyučovacieho procesu v zmysle rozvíjania schopnosti slabších aj výborných žiakov.

   · Zamerať sa na výchovno-vzdelávací proces v zmysle všeobecného rozvoja osobnosti žiaka.

   · Vytvárať prostredie pre prácu s deťmi a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   · Dôležitá je podpora inkluzivity, nakoľko pribúda detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   · Podporiť rozvoj detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s pomocou asistenta učiteľa a špeciálneho pedagóga.

   · Zvyšovať environmentálne povedomie detí a žiakov.

   · Podporovať aktivity na prevenciu nežiadúcich javov v oblasti závislosti, intolerancie, extrémizmu a pod. Výrazne podporovať aktivity vedúce k zvyšovaniu humanitného správania. Pravidelne realizovať vlastné preventívne aktivity a rozvíjať schopnosť ekologického správania sa.

   · Zamerať sa aj na rozvoj spolupráce, tímovosti a komunikačných zručností. S tým súvisí vytváranie dobrých vzťahov v kolektíve a aj vo vzťahu starších žiakov k mladším a naopak. Zamerať sa na aktivity, ktoré by podporili dosiahnutie daného cieľa, napr. starší učia mladších, rovesnícke vzdelávanie, tematické dni a pod.

   · Podporovať zdravý životný štýl a športové návyky prostredníctvom školskej aj mimoškolskej záujmovej činnosti.

   · Zapájať sa do nových projektov.

   · Zabezpečovať spoločné výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti MŠ a žiakov ZŠ.

   · Zabezpečiť výraznejšiu prepojenosť medzi I. stupňom, školským klubom detí a aj II. stupňom.

   · Obnoviť činnosť školského časopisu a zavedenie pravidelného rozhlasového okienka.

   · Vytvoriť príjemné, rodinné a slobodné prostredie v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti so zmysluplnými  a rešpektujúcimi pravidlami.

    

   Personálna oblasť a oblasť riadenia

   · Zabezpečiť kvalifikovanú výučbu jednotlivých predmetov v čo najväčšej miere. Vytvoriť stabilizovaný kolektív.

   · Uplatňovať demokratický prístup k zamestnancom školy a motivačný štýl vedenia zamestnancov. Byť náročný na pracovné výkony a uprednostňovať pozitívnu motiváciu pred negatívnou.

   · Podporovať učiteľov pracujúcich novými progresívnymi metódami. Podporovať inovatívnych učiteľov, ktorí sa radi vzdelávajú a motivovať ich k zvyšovaniu kvalifikácie.

   · Zabezpečiť školského psychológa.

   · Pravidelne zabezpečovať školenia  z oblasti komunikácie, riešenia konfliktov, asertivity a pod. Rovnako realizovať vzdelávania v oblasti špeciálnej pedagogiky. Vzdelávanie zamestnancov zamerať aj na oblasť informačno-komunikačných technológií.

   · Vytvoriť tvorivé pracovné tímy so vzájomnou kooperáciou zamestnancov základnej školy, materských škôl, školského klubu detí a školskej jedálne. Vytvoriť kvalitný tím zameraný na podporu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   · Vytvárať podmienky pre pozitívnu pracovnú klímu a otvorené vzťahy medzi zamestnancami.

   · Vytvárať podmienky pre spoločné akcie k upevňovaniu medziľudských vzťahov v kolektíve.

   · Vytvárať vhodné pracovné prostredie pre nepedagogických zamestnancov a rozvíjať kvalitné vzťahy aj medzi nepedagogickými zamestnancami.

   · Viesť ľudí  k zodpovednému plneniu si pracovných povinností a ísť im príkladom.

    

   Oblasť prezentácie školy a spolupráce s partnermi

   · Prezentovať školu formou pravidelných dní otvorených s cieľom priblížiť školu širšej verejnosti a prípadným záujemcom o prijatie.

   · Zamerať sa na participáciu, napr. vo forme aktívneho žiackeho parlamentu či mimoškolských aktivít na podporu vzťahov rodič-škola-žiak.

   · Vytvárať priestor pre vzájomnú komunikáciu s Radou rodičov a Radou školy pri riešení aktuálnych problémov školy, o ďalšom smerovaní školy a aktivitách.

   · Spolupracovať so zriaďovateľom v súvislosti s plánovaním investícií.

   · Spolupracovať s CPPPaP a ostatnými organizáciami pri zvyšovaní kvality školy.

   · Spolupracovať s políciou a odbornými zariadeniami pri preventívnych programoch, t. j. spolupracovať aj s organizáciami preventívneho a kultúrneho charakteru.

   · Pravidelne pozývať rodičov na konzultácie, pohovory a riešiť aktuálne problémy, vytvárať podmienky pre vzájomnú komunikáciu. Zaviesť konštruktívne stretnutia rodičov s pedagógmi a vedením školy. Spoločne sa podieľať na zlepšení estetiky interiéru a exteriéru školy a jej materiálneho vybavenia.

   · Angažovať rodičov pri organizovaní školských výletov, besied, projektov v škole, brigádnickej pomoci.

   · Prezentovať výsledky a úspechy školy na verejnosti, webovej stránke a v miestnej tlači, zapájať sa do rôznych súťaží, výstav, projektov.

   · Aktívne vyhľadávať sponzorov školy.

   · Pravidelne a intenzívne spolupracovať s materskými školami.

    

   Oblasť materiálno-technického zabezpečenia

   · V spolupráci s partnermi hľadať finančné možnosti na rekonštrukciu telocvične.

   · Zveľaďovanie areálu školy.

   · V spolupráci so zriaďovateľom rekonštruovať a pripraviť priestory pre deti MŠ.

   · Dokončenie začatých rekonštrukcií a urobiť potrebné kroky k sprevádzkovaniu všetkých zariadení.

   · Zveľaďovanie interiérov tried v ZŠ.

   · V súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom zabezpečiť moderné učebné pomôcky podľa potrieb učiteľov či vychovávateľov. Rovnako sa to týka aj pomôcok pre špeciálneho pedagóga, školský klub detí, materských škôl či pomôcok športového zamerania. Dopĺňať vybavenie tried modernými učebnými pomôckami, IKT technikou, literatúrou a vhodným interiérovým zariadením.

   · So zvyšovaním úrovne rozvíjania gramotnosti v oblasti informačno-komunikačných technológií zabezpečiť adekvátny priestor/y na výučbu v zmysle kvalitného a dostatočného vybavenia. Neustále napredovať v smere modernizácie.

   · Zapájať sa do projektov, sledovať rôzne výzvy na podávanie grantov.

   · Zabezpečiť, aby každý pedagogický zamestnanec mal svoj pracovný notebook alebo tablet.

   · Vytvoriť oddychové zóny pre zamestnancov a žiakov školy.

   · Reflektovať aj materiálne potreby školskej jedálne a všetkých nepedagogických zamestnancov.

    

    

   Kritéria na posudzovanie výsledkov plnenia koncepcie:

   · Výchovno-vzdelávacie výsledky detí a žiakov.

   · Úspechy detí a žiakov v súťažiach a projektoch.

   · Pozitívna sociálna klíma.

   · Spokojnosť rodičov, detí a žiakov, zamestnancov, rady školy a zriaďovateľa.

    

    

   Záver

   Navrhnutý koncepčný zámer je otvorený dokument. Môže sa dopĺňať a meniť v súvislosti so zmenami v legislatíve a potrebami školy. Koncepčný zámer vychádza z poslania, vízie a hodnôt školy. V neposlednom rade i zo záujmov a potrieb partnerov školy, bez spolupráce ktorých by bol nereálny.

   ZŠ s MŠ na Riazanskej ulici v Bratislave má obrovský potenciál, ktorý je potrebné rozvíjať. Spájať časti v celok, komunikovať, spolupracovať a dobré nápady zrealizovať.