• O škôlke Letná

    •  
     ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA ŠKOLY PRE MŠ: Mgr. Veronika Macháčová
      
     E-mail: msletna@zsriazanska.sk
      
     POČET ODDELENÍ: 5
      
     ADRESA:
     Materská škola
     Letná 7
     831 03 Bratislava
      
     PREVÁDZKA MŠ: 7:00 – 16:30
      
     PRÍSTUP DO BUDOVY PRE RODIČOV:
     od 7:00 – 8:00
     od 12:00 – 13:00
     od 15:00 – 16:30
      
     ODHLASOVANIE DETÍ: do 14.00 deň vopred na tel. č.: 02/44 25 30 88
      
     POPLATOK: 50 eur/mesačne; poplatok sa uhrádza na IBAN: SK10 5600 0000 0084 2374 2002
      
     ADAPTAČNÝ PROGRAM: ADAPTACNY_PROGRAM_MS_Letna.docx
      
     ZMLUVNÝ ZUBNÝ LEKÁR: MUDr. Daniela Mistríková, tel.: 02/44 45 87 00
      
     INFORMÁCIE O ZÁPISE NÁJDETE V ČASTI ŠKOLA - PRIJÍMANIE ŽIAKOV.
      
     Materská škola, Letná 7 sa nachádza v Bratislave, v pokojnej zóne, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Je súčasťou Základnej školy na Riazanskej 75 v Bratislave od 1. 7. 2002. Budovu MŠ tvoria dve nadzemné podlažia, ktorých súčasťou je 5 tried. Súčasťou zariadenia materskej školy je 6. trieda v budove základnej školy, ktorej žiakmi sú predškoláci.  

     Zameranie: Materská škola je zameraná na pohybovo-športovú výchovu a enviromentálnu výchovu. Pedagogický proces a nadštandardné aktivity sa realizujú v súlade so Školským vzdelávacím programom Usilovné včeličky (SVP_-_MS_Letna_2020-21.doc ). Charakterizovaný je najaktuálnejšími inovačnými trendmi, obohacovanými prvkami tunajších projektov. Realizujeme aktivity v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom posilniť u detí pozitívny postoj k ochrane životného prostredia. K rozvoju a získavaniu počítačovej gramotnosti využívajú deti interaktívne tabule, vzdelávacie programy a iné počítačové softvéry.

     Projekty: Plníme vlastné projekty ako Ovocný a Zeleninový deň. Aktívne pokračujeme v programe Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT (BIG SK-AT), posilňujeme partnerstvo s MŠ v Marcheggu. Sme súčasťou projektu Dajme spolu gól, pod záštitou Slovenského futbalového zväzu Slovan. Úspešne triedime batérie so Šmudlom prostredníctvom projektu Daphné. MŠ získava každoročne osvedčenie Zelený certifikát potvrdzujúci aktívny prístup školy k ochrane životného prostredia.

     Záujmová činnosť: Okrem aktivít, vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej práce,  realizujeme v spolupráci s rodičmi aj nadštandardné aktivity: kurz korčuľovania,  plavecký kurz, turisticko-prírodovedné vychádzky a Školy v prírode. Zariadenie ponúka krúžkové činnosti: tenis, futbal a gymnastika. Oboznamovanie sa s anglickým a nemeckým jazykom.

     Aktivity: Zúčastňujeme sa mnohých výtvarných, či športových aktivít, zaujímavých edukatívnych exkurzií, vystúpení, prednášok napr. o prvej pomoci, či besedy so spisovateľom. Z jednorazových akcií realizujeme fašiangový karneval, Mikuláš, kúzelník, Poníky, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, sférické kino.

     Spolupráca s organizáciami: Veľký dôraz kladieme na spoluprácu s poradňami ako s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Strediskom kultúry, s našim zmluvným stomatológom, s Klubom dôchodcov a s miestnymi knižnicami. Rodičia sa so záujmom zúčastňujú spoločných podujatí, besiedok, či brigád. Materská škola aktívne spolupracuje s MŠ Teplická a so ZŠ Riazanská v súvislosti s prezentáciou školy. Naším prioritným cieľom je pripraviť čo najoptimálnejšie absolventa predprimárneho vzdelávania na vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

     Materiálno-technické a priestorové podmienky: Usilujeme sa orientovať aj na získavanie finančno-ekonomickej a sponzorskej pomoci za účelom zlepšenia úrovne materiálno-technického vybavenia školy v zmysle postupnej modernizácie a revitalizácie učebného a sociálneho prostredia. Zariadenie je situované v peknom a tichom prostredí, obklopené zeleňou. Na realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu využívame veľkú školskú záhradu s pieskoviskami, trávnatými plochami na športové aktivity. Súčasťou školy je veľký areál školského dvora s plnohodnotnou vybavenosťou s dopravným ihriskom, detskými preliezačkami, kolotočom, lezeckými stenami, hojdačkami, šmykľavkami a s rozsiahlou trávnatou plochou. Vybudovaný cyklostojan pred zariadením MŠ poskytuje priestor na podporu a rozvoj zdravého životného štýlu.

      

     Prostredie našej MŠ ovplyvňuje osobnosť dieťaťa, uspokojuje jeho psychické, citové a telesné potreby, spĺňa estetické a emocionálne kvality. Mikroklíma prostredia vplýva na pocit pohody dieťaťa.