• O škôlke Letná

    •  
     ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA ŠKOLY PRE MŠ: Mgr. Veronika Macháčová
      
     POČET ODDELENÍ: 6
      
     ADRESA:
     Materská škola
     Letná 7
     831 03 Bratislava
      
     PREVÁDZKA MŠ: 6:30 – 17:00
      
     PRÍSTUP DO BUDOVY PRE RODIČOV:
     od 6:30 – 8:00
     od 12:00 – 13:00
     od 15:00 – 17:00
      
     ODHLASOVANIE DETÍ: do 14.00 deň vopred na tel. č.: 02/44 25 30 88
      
     POPLATOK: 38 eur/mesačne; poplatok sa uhrádza na IBAN: SK10 5600 0000 0084 2374 2002
      
     ADAPTAČNÝ PROGRAM: stiahnuť
      
     ZMLUVNÝ ZUBNÝ LEKÁR: MUDr. Daniela Mistríková, tel.: 02/44 45 87 00
      
     INFORMÁCIE O ZÁPISE NÁJDETE V ČASTI ŠKOLA - PRIJÍMANIE ŽIAKOV.
      
     Materská škola, Letná 7 sa nachádza v Bratislave, v pokojnej zóne, mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Je súčasťou Základnej školy na Riazanskej 75 v Bratislave od 1. 7. 2002. Budovu MŠ tvoria dve nadzemné podlažia, ktorých súčasťou je 5 tried. Súčasťou zariadenia materskej školy je 6. trieda v budove základnej školy, ktorej žiakmi sú predškoláci.  

     Zameranie: Materská škola je zameraná na pohybovo-športovú výchovu a enviromentálnu výchovu. Pedagogický proces a nadštandardné aktivity sa realizujú v súlade so Školským vzdelávacím programom Usilovné včeličky (nájdete v časti Dokumenty a informácie). Charakterizovaný je najaktuálnejšími inovačnými trendmi, obohacovanými prvkami tunajších projektov. Realizujeme aktivity v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom posilniť u detí pozitívny postoj k ochrane životného prostredia. K rozvoju a získavaniu počítačovej gramotnosti využívajú deti interaktívne tabule, vzdelávacie programy a iné počítačové softvéry.

     Záujmová činnosť: Okrem aktivít, vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej práce,  realizujeme v spolupráci s rodičmi aj nadštandardné aktivity: kurz korčuľovania,  plavecký kurz, turisticko-prírodovedné vychádzky a Školy v prírode. Zariadenie ponúka krúžkové činnosti: tenis, futbal a gymnastika. Oboznamovanie sa s nemeckým jazykom v rámci projektu Interreg BIG SK-AT.

     Spolupráca s organizáciami: Veľký dôraz kladieme na spoluprácu s poradňami ako s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, strediskami kultúry a najmä s našou kmeňovou ZŠ. Naším prioritným cieľom je pripraviť čo najoptimálnejšie absolventa predprimárneho vzdelávania na vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

     Materiálno-technické a priestorové podmienky: Výrazná časť nášho úsilia sa orientuje na získavanie finančno-ekonomickej a sponzorskej pomoci za účelom zlepšenia úrovne materiálno-technického vybavenia školy v zmysle postupnej modernizácie a revitalizácie učebného a sociálneho prostredia. Zariadenie je situované v peknom a tichom prostredí, obklopené zeleňou. Na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu využívame veľkú školskú záhradu s pieskoviskom, trávnatými plochami na športové aktivity. Súčasťou školy je veľký areál školského dvora s plnohodnotnou vybavenosťou s dopravným ihriskom, detskými preliezačkami, lezeckými stenami, hojdačkami, šmykľavkami a s rozsiahlou trávnatou plochou.