• O škôlke Teplická

    • ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA ŠKOLY: Mgr. Veronika Macháčová

     E-mail: msteplicka@zsriazanska.sk

     POČET ODDELENÍ: 4

     ADRESA:

     Materská škola

     Teplická 5

     831 02 Bratislava

     PREVÁDZKA MŠ: 6:30 – 17:00

     POPLATOK: 30 eur/mesačne

     POPLATOK SA UHRÁDZA NA IBAN: SK10 5600 0000 0084 2374 2002

     ODHLASOVANIE DETÍ: do 14.00 deň vopred na tel. č.: 02/44 25 39 32

     INFORMÁCIE O ZÁPISE NÁJDETE V ČASTI ŠKOLA - PRIJÍMANIE ŽIAKOV.

     Mestská časť pripravuje a realizuje výstavbu novej budovy materskej školy s vyššou kapacitou. 

     Materská škola Teplická 5 je umiestnená v prízemnej účelovej budove, ktorá sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí,  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Je súčasťou Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75. MŠ má štyri triedy, tri triedy majú vlastnú spálňu, len vo štvrtej triede sa rozkladajú ležadlá. Súčasťou MŠ je aj školský dvor, ktorý je ohradený plotom a vstupnou bránou. Dvor je priestranný s trávnatou aj betónovou plochou, troma pieskoviskami. Je vybavený niekoľkými hracími prvkami ako sú detské preliezačky, šmykľavka, vláčiky.

     Materská škola je zameraná na športové aktivity a enviromentálnu výchovu. Pedagogický proces vychádza so Školského vzdelávacieho programu Hravo – zdravo – veselo (nájdete  ho v časti Dokumenty a inforrmácie). 

     Realizujeme rôzne športové aktivity a telovýchovné činnosti, čím prispievame k zlepšeniu  a upevňovaniu fyzického zdravia detí. Využívaním rôznych foriem edukačných aktivít a pohybových činností pomáhame deťom zbaviť sa psychofyzického napätia, rozvíjať kondičné a koordinačné pohybové schopnosti a utvárať pozitívny vzťah k telovýchovným činnostiam a športu na základe prirodzenej radosti z pohybu.

     V oblasti enviromentálnej výchovy podnecujeme u detí chuť objavovať a chrániť prírodu, rešpektovať životné prostredie. Pri rozvíjaní kladného vzťahu k prírode a jej ochrane spolupracujeme s centrami enviromentálnej výchovy – ekocentrum Daphne, Občianske združenie pre zdravé a handicapované deti.

     Okrem aktivít, ktoré vyplývajú z výchovno-vzdelávacej činnosti, realizujeme aj rôzne kurzy, napr. kurz korčuľovania, plavecký kurz, anglický jazyk.

     Naším prvoradým cieľom je pomôcť dieťaťu začleniť sa do komunity triedy a podporovať u detí dosiahnutie optimálneho rozvoja osobnosti, ktorý je dôležitý pre primárne vzdelávanie v ZŠ a predpokladom života v spoločnosti.