• O školskom klube detí

    • Školský klub detí (ďalej len klub) patrí medzi najvyhľadávanejšie školské voľnočasové zariadenie pre deti základných škôl. Navštevujú ho prevažne deti prvého až štvrtého ročníka. V klube si deti hravou formou rozvíjajú a opakujú nadobudnuté vedomosti a zručnosti z vyučovania. 

     Počas pobytu v klube dieťa nadobúda socializačné zručnosti, tvorí sa dobrá klíma medzi deťmi, formuje osobnosť, vzdeláva sa hrou a zážitkom. V klube máme záujem a spoločne s deťmi pracujeme na tom, aby sa počas pobytu cítili bezpečne, mali radosť zo svojich úspechov, zvládali svoje emócie a vedeli správne riešiť vzniknuté životné situácie.

      

      

     Vedúca ŠKD: Mgr. Lucia Rintelová

     kontakt: EDUPAGE, rintelova@zsmsriazanska.sk, 0910 680 744 

      

     Vychovávateľky (čísla sú aktívne počas pracovnej doby):

     • Katarína Bartošová
      kontakt: EDUPAGE, bartosova@
      zsmsriazanska.sk, 0904 612 825

     • Mgr. Monika Pallayová
      kontakt: EDUPAGE, pallayova@
      zsmsriazanska.sk, 0904 676 794

     • Mgr. Enikő Katonaová
      kontakt: EDUPAGE, katonaova@
      zsmsriazanska.sk, 0904 091 077

     • Mgr. Andrea Majová
      kontakt: EDUPAGE, majova@
      zsmsriazanska.sk, 0904 671 086

     Žiadame Vás, aby ste nevolali na čísla vychovávateliek počas obedu detí. Činnosť počas školského klubu je v kompetencii vychovávateliek v oddelení. Všetky postrehy, odporúčania a otázky ohľadom školského klubu smerujte na vychovávateľku.

      

     Prihláška pre novoprijaté deti (ktoré ešte nenavštevovali náš školský klub, napríklad prváci):

     novoprijati_SKD_prihlaska.pdf

      

     Prihláška pre deti, ktoré už navštevovali náš školský klub:

     SKD_prihlaska.pdf

      

     Počas školského roka môžete dieťa oficiálne odhlásiť:

     ŠKD_odhláška.pdf