• ZŠ - Oznamy 2013/2014

    •  

     Slávnostné ukončenie šk.roka 2013/2015

     uverejnené 27. 6. 2014, 10:46 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 6. 2014, 10:46 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Opäť sme o rok starší a múdrejší...
      

      

     Olympijský festival Slovenska 2014

     uverejnené 23. 6. 2014, 19:28 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 23. 6. 2014, 19:35 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     V roku 2014 sa naša škola zapojila dňa 23.06.2014 do projektu OFS  pod tradičným heslo „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve“.

     Názov: Hrdosť, priateľstvo  a bojujem so srdcom

     Cieľom projektu je podnietiť všetkých zodpovedných k tomu, aby výraznejším spôsobom vytvárali podmienky na športovanie detí a mládeže, propagovali šport ako cestu k zdraviu a harmonickému rozvoju, k telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti.

     Úloha:

     1.  Olympijský environmentálny deň „Zelené športoviská“
     2. Športové aktivity.
     3. Kolektívne športy futbal a florbal

     V  úlohách sa realizujú športy a športové činnosti, ktoré podnecujú a vyvolávajú kladné vnútorné pocity u detí. Deti majú preukázať svoju šikovnosť, nápaditosť, vôľu víťaziť, čestne súťažiť, pracovať v tíme a pre tím a preukázať  vedomosti o symbolike OH . Svoje zručnosti preukázať pri úprave športového areálu a oddychovej zóny pre vzdelávacie podujatia.


     23. júna 2014 OFS

      
      

      

      

     Beseda - drogová závislosť

     uverejnené 13. 6. 2014, 19:01 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 13. 6. 2014, 19:07 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Beseda k téme vzťahy medzi ľuďmi a drogová závislosť

      

     Dňa 5. 6. sa na našej škole uskutočnila beseda pre žiakov 8. a 9. ročníka s p. psychológom Radkom Blahom na tému naše vzťahy a drogy.

     Vopred sme mali možnosť sa anonymne vyjadriť k nasledovným okruhom:

     1. tri príjemné pocity, ktoré mi dávajú moji najbližší (rodina, priatelia, partner/ka), 

     2. jedna vec, ktorá ma na mojich najbližších neskutočne štve (rodina, priatelia, partner/ka),

     3. na čom Ti v živote najviac záleží?

     4. čo ti v živote najviac chýba?

     5. tri príjemné veci, ktoré podľa teba prinášajú drogy (pre ktoré sa ich oplatí užiť),

     6. jedna vec, ktorá je podľa teba na drogách nebezpečná.

     Na základe našich názorov sme získavali na besede pohľad na pravé príčiny problémov vo vzťahoch a únik od týchto problémov, u niektorých jedincov, k drogám.

     Pohovorili sme si aj o pravých hodnotách a riešeniach našich problémov.

     Rozdelení na skupiny sme  aktívne spolupracovali pri spoznávaní badateľných aj skrytých nebezpečenstiev závislostí na rôznych podporných látkach.

     Naša beseda bola ukončená diskusiou. Obdržali sme aj informácie a odkazy na rôzne www. stránky a telefónne čísla, kde sa v prípade potreby môžeme obrátiť o radu alebo pomoc.

     V rámci protidrogovej prevencie sme sa prednedávnom zúčastnili, žiaci 8. a 9. ročníka, aj predstavenia v SND Vejár, kde sme na vlastné oči videli, čo dokážu narobiť naštrbené vzťahy a nedorozumenia. Bola to naozaj super zábava, kde sme pochopili, že človek sa dokáže zabaviť aj bez podpornej látky. A závislosť na smiechu nezabíja.


      

      

     Farma Abeland

     uverejnené 11. 6. 2014, 22:27 používateľom Katarína Nehezová   [ aktualizované 11. 6. 2014, 22:37 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dnes 11.6. 2014 sa žiaci 1.stupňa stali udatnými bojovníkmi, krorí sa podujali oslobodiť stredovekú dedinku. Upiekli chlieb, varili bylinkový čaj, vyrábali si plstením z vlny náramky. Neskôr prešli výcvikom, kde museli preukázať odvahu pri jazde na koni, streľbe z luku, zvládnuť historický šerm a oslobodiť princeznú. Odmenou za ich udatnosť bola stredoveká hostina, kde vyhladnutých bojovníkov hostil samotný kráľ Matej.  
      
      
      
      
      

     Abeland

      
      
      
      

      

     Koncoročné písomné práce - okruhy

     uverejnené 10. 6. 2014, 9:42 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 16. 6. 2014, 7:55 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Koncoročné písomné práce - okruhy
     16.9. - 19.9.2014

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. ročník

      

     Predmet:         SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø vybrané slová

     Ø abeceda opakovanie

     Ø určovanie slovných druhov

     Ø slová opačného významu a slová podobného významu

     Ø literatúra

     Ø autori detskej literatúry a ich diela 

      

     Predmet:         MATEMATIKA

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø násobenie a delenie

     Ø zátvorkové príklady

     Ø sčitovanie a odčitovanie do 10 000

     Ø jednoduché a slovné úlohy

     Ø úsečka a priamka


      

     Predmet:         ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø čas

     Ø - neurčitý člen a/an

     Ø - určovanie she/he/it/they

     Ø - sloveso byť

     Ø - číslovky

     Ø - slovná zásoba 1.-16. lekcia

                            - pozdravy, anglické mená
                            - sloveso "to be" - tvorenie otázok a odpovedí
                            - "my", "your"
                            - číslovky 0 - 100
                            - členy "a", "an", "some"
                            - predložky: in, on, under, between, next to
                            - farby
                            - geometrické tvary
                            - prídavné mená
                            - sloveso "can", "cannot" - otázky a odpovede
                            - členovia rodiny
                            - zámená "his" a "her" - použitie vo vete
                            - tvorenie otázky a odpovede - sloveso "to have got"
                            - opis osoby a vlastností
                            - časti tela a tváre
                            - "Where are you form? Where do you live? What´s your
                              address?" - tvorby otázok a odpovedí
                            - pomenovanie izieb a nábytku

                            - kuchynské potreby, potraviny, recept

                            - "What do you want...? Can I have...?"

                            - pomenovanie oblečenia, nákup

                            - "How much is it?"

                            - opis krajiny

                            - počasie, ročné obdobia, sviatky, "What´s the weather like today?"

                            - pohybové aktivity na ihrisku

                            - this/that

                            - prítomný priebehový čas

                            - opis mesta, there is/ there are

                            - názvy budov, dopravné prostriedky

                            - určenie času, dni v týždni

                            - prítomný jednoduchý čas

                            - režim dňa, aktivity vo voľnom čase
                            - základné otázky a odpovede

      

      

     4. ročník

     Predmet:         ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     1. až 16. lekcia: - slovná zásoba
                            - anglická abeceda
                            - sloveso "to be" - tvorenie otázok a odpovedí
                            - sloveso "to have got"
                            - množné číslo podstatných mien
                            - použitie "any" v otázke
                            - sloveso "to have got" v 3. osobe jednotného čísla
                            - sloveso "can" - otázky a odpovede
                            - prítomný priebehový čas - tvorenie otázky, kladná a
                              záporná odpoveď
                            - predložky: on, in, under, next to, between, in front of,
                              behind
                            - písanie pozdravu e-mailovou poštou
                            - počasie - otázky a odpovede
                            - pravidlá zdravého životného štýlu
                            - sloveso "must"
                            - nepravidelné tvary množného čísla podstatných mien
                            - predložka "in" v spojení s mesiacmi a ročným obdobím

                            - pomenovanie oblečenia, karnevalové oblečenie, masky

                            - stupňovanie prídavného mena "good - better - the best"

                            - použitie "this is / these are"

                            - určovanie času

                            - rôzne druhy televíznych programov

                            - radové číslovky 1 - 5

                            - prítomný jednoduchý čas, predovšetkým v 3. osobe jednotného čísla

                            - predložka "at" v spojení s časom

                            - vesmír, technické objavy, denný režim

                            - športové súťaže a hry, záujmové činnosti

                            - vyjadrenie činnosti, ktorú rád alebo nerád vykonávam (napr. I like running.)

                            - život na vidieku, druhy pestovanej zeleniny a ovocné stromy

                            - oslavy, ponuka jedál

                            - väzba "there is / there are" - otázky a odpovede

                            - ďalšie tvary množného čísla podstatných mien

                            - poznávanie prírody, jej ochrana, pravidlá správania v chránených oblastiach

                            - vyjadrenie príkazov a zákazov

                            - historické pamiatky v Londýne, ako sa opýtať na cestu

                            - hľadanie pokladu, Kocúr v čižmách

                            - číslovky
                            - základné otázky a odpovede

      

      

     Predmet:         MATEMATIKA

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø sčítanie a odčítanie do 10 000

     Ø násobenie a delenie v obore násobilky

     Ø slovné úlohy

     Ø zaokrúhlovanie

      

     Ø geometria - konštrukcia trojuholníka a výpočet obvodu

      

     5. ročník

     Predmet:         MATEMATIKA

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø  prirodzené čísla – operácie, zaokrúhľovanie, číselná os

     Ø  kruh, kružnica

     Ø  obvod štvorca a obdĺžnika, premena jednotiek dĺžky

     Ø  rímske čísla

     Ø  desatinné čísla (zmena teploty, nákupy)

     Ø  telesá – názvy – počet stien, hrán, vrcholov

     Ø  stavby z kociek – stopa, kódovanie stavieb

     Ø  kombinatorika

      

     Predmet:         SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø    Podstatné mená (všeobecné/vlastné, rody, vzory, gramatické kategórie)

     Ø    Prídavné mená (druhy, gramatické kategórie, vzory, stupňovanie)

     Ø    Slovesá

     Ø    Synonymá

     Ø    Antonymá

     Ø    Znelé, neznelé spoluhlásky

     Ø    Zámená

     Ø    Rozprávky

     Ø    Príslovie, porekadlo, pranostika

     Ø    Povesti

     Ø    Autori a ich diela

     Ø    Legenda

     Ø    Poézia

     Ø    Rozprávanie

      

     Predmet:         ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø    Opíšte obrázky denný režim študenta( Jednoduchý prítomný čas + Čas)

     Ø    Jednoduchý prítomný čas alebo Priebehový prítomný čas

     Ø    Doplňte vety a použite ( Do / Does – Have / Has )

     Ø    Priebehový prítomný čas

     Ø    Zakrúžkujte správne slovo

     Ø    Oblečenie

     6. ročník

     Predmet:         MATEMATIKA

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø  prirodzené čísla – operácie, zaokrúhľovanie, porovnávanie - číselná os

     Ø  desatinné čísla – operácie, zaokrúhľovanie, porovnávanie - číselná os

     Ø  aritmetický priemer

     Ø  zlomky

     Ø  uhly

     Ø  trojuholník: vonkajšie a vnútorné uhly

     Ø  deliteľnosť prirodzených čísel

     Ø  obvod a obsah štvorca a obdĺžnika

     Ø  percentá

     Ø  kombinatorika

      

     Predmet:         SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø  Slovesá (plnovýznamové/neplnovýznamové, zvratné/nezvratné)

     Ø  Podstatné mená

     Ø  Prídavné mená

     Ø  Príslovky

     Ø  Priama reč

     Ø  Citoslovcia

     Ø  Hlavné vetné členy

     Ø  Sklady

     Ø  Báj

     Ø  Dobrodružná literatúra

     Ø  Príslovia, porekadlá, pranostiky

     Ø  Básnické prostriedky

     Ø  Rozprávanie

      

     Predmet:         ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø  Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá

     Ø  Budúci čas s (going to)

     Ø  Prídavné mená a príslovky – Opak prídavné mená

     Ø  Zakrúžkuje správnu odpoveď ( a little/a few ), ( How much/ How many), ( any/ some)

     Ø  Druhý stupeň a tretí stupeň prídavných mien

     Ø  Čítanie s porozumením

      

     7. ročník

     Predmet:         MATEMATIKA

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø  Čísla a počtové výkony s číslami

     Racionálne čísla         

     Ø  Štvoruholníky

     Ø  Percentá

     Ø  Číselné výrazy

     Ø  Lineárne rovnice

      

     Predmet:         SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø  Doplniť i, í/y, ý

     Ø  Číslovky

     Ø  Podstatné mená

     Ø  Prídavné mená

     Ø  Slovesá

     Ø  Slovesný vid

     Ø  Pomnožné podstatné mená

     Ø  Hlavné vetné členy

     Ø  Sklady

     Ø  Vety podľa členistosti (1členná, 2členná)

     Ø  Poézia

     Ø  Básnické prostriedky

     Ø  Western

     Ø  Robinsonáda

     Ø  Detektívka

     Ø  Dobrodružná literatúra

     Ø  Fatasy

     Ø  Diela a postavy

     Ø  Rozhlasová hra

      

     Predmet:         ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø    Problémy a radu

     Ø    Príbehový minulý čas  ( kladné, záporné, otázky tvary )

     Ø    Použite ( Should / Shouldn´t -  Must, Mustn´t , Don´t have to)

     Ø    Doplňte vety a použite Pred prítomný čas (Present Perfect)

     Ø    Čítanie s porozumením

      

     8. ročník

     Predmet:         MATEMATIKA

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø    výrazy: číselné, s premennou

     Ø    rovnice

     Ø    pravouhlá sústava súradníc

     Ø    priama a nepriama úmernosť – grafy

     Ø    uhly v trojuholníku, výšky, ťažnice, stredné priečky

     Ø    druhá mocnina a odmocnina

     Ø    Pytagorova veta

     Ø    kruh, kružnica: vzájomná poloha kružnice a priamky, vzájomná poloha dvoch kružníc, obsah a obvod kruhu, kruhový výsek, kružnicový oblúk, kružnica vpísaná a opísaná trojuholníku

     Ø    kocka, kváder, hranol

      

     Predmet:         SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø  Skracovanie slov

     Ø  Synonymá

     Ø  Jazykové štýly

     Ø  Cudzie slová

     Ø  Čítanie s porozumením

     Ø  Mor ho!

      

     Predmet:         ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø    Sloveso + -ing alebo infinitív

     Ø    Pred prítomný čas s  ( been / gone – Since / for )

     Ø    Trpný rod ( prítomný čas, minulý čas, budúci čas )

     Ø    Doplňte vety a použite ( So / Neither )

     Ø    Doplňte vety a použite Podmienkové vety (prvý kondicionál)

     Ø    Doplňte s správne slovo

      

     9. ročník

     Predmet:         MATEMATIKA

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø  Výrazy, lomené výrazy

     Ø  Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel

     Ø  Úprava algebrických výrazov

     Ø  Podobnosť a zhodnosť trojuholníkov

     Ø  Pytagorova veta

     Ø  Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav

     Ø  Slovné úlohy riešené pomocou lineárnych rovníc

     Ø  Grafické znázorňovania závislosti

     Ø  Súmernosť v rovine

     Ø  Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch

      

     Predmet:         SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø  Čítanie s porozumením

     Ø  Jazykové štýly

     Ø  Slohový postup

     Ø  Slohový útvar

     Ø  Frazeologizmy

     Ø  Nárečia

     Ø  Podstatné mená

     Ø  Pomnožné podstatné mená

     Ø  Zámená

     Ø  Slabikotvorné spoluhlásky

     Ø  Vetné členy

     Ø  Prístavok

     Ø  Sklady

     Ø  Priama reč

     Ø  Metonýmia

     Ø  Autori a diela

     Ø  Postavy v dielach

     Ø  Román

      

     Predmet:         ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:           16.6.-19.6.2014

     Ø    Jednoduchý minulý čas alebo pred prítomný čas

     Ø    Väzba ( So / Nor ) , Pred prítomný čas s ( been / gone )

     Ø    Trpný rod ( prítomný čas, minulý čas, budúci čas)

     Ø    Doplňte vety a použite Podmienkové vety ( prvý kondicionál)

     Ø    Opak  prídavné meno

     Ø    Čítanie s porozumením

      

      

     Turistický a rekreačný pobyt - škola v prírode

     uverejnené 3. 6. 2014, 21:23 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 4. 6. 2014, 17:46 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

           Štiavnické Bane, to je teraz náš domov. Máme veľa zážitkov, ktoré vám ponúkame aspoň na fotografiách...
      

     3. júna 2014

      

      

     1.miesto pre ŠKD

     uverejnené 28. 5. 2014, 12:46 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 5. 2014, 12:46 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Naši talentovaní žiaci získali 1.miesto v zábavno - športovej súťaži detí ŠKD. Súťažili v behu na 30 m medzi métami, hádzaní na kruh, hode na cieľ a vo florbale.
     Naše ŠKD reprezentovali žiaci: Barbora Bankošová z 3.A, Lucia Frátričová zo 4.A, Ján Kosiba a Ivan Kosiba zo 6.A.
      
     Srdečne blahoželáme !

      

     Naša ekozáhradka

     uverejnené 27. 5. 2014, 19:45 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 5. 2014, 19:45 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     A prekvapenie...

     po týždni sa v ekozáhradke všetko začerveňalo...

     jahôdky, ríbezle a začali kvitnúť bylinky: šalvia, skoroceľ kopijovitý...budú semienka...


      

     27. mája 2014

      

      

     Deň rodiny 21. 5. 2014

     uverejnené 21. 5. 2014, 18:55 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 21. 5. 2014, 18:55 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Po chladných dňoch, keď sme takmer vyťahovali opäť zimné bundy, nám dnes počasie prialo. Na školskom dvore sme strávili pekný deň, plný zábavy, smiechu a hudby.
      

     21. mája 2014 Den rodiny

      

      

     Deň rodiny

     uverejnené 13. 5. 2014, 22:03 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 13. 5. 2014, 22:03 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     ZABÍJAČKOVÉ ŠPECIALITY

     v rodinnej atmosfére

     spojené so športovými aktivitami a súťažami (rodičia a deti)

      

      

      

     KDE ? Základná škola, Riazanská 75, Bratislava

     KEDY ? 21. máj 2014

     ČAS : 9.00 hod.

     PROGRAM:

     1. Začiatok zabíjačky (výroba a točenie klobás, jaterníc, obrábanie mäsa)

     2. Športové zápolenia

     3. Talent show našich detí + prekvapenie

     4. Degustácia výrobkov

     5. Spoločenská zábava (Diskotéka, Skákací hrad, Maľovanie na tvár, Airsoftové zbrane, Čajovňa pre rodičov....)


      

     Tešíme sa na Vás !


      


      

     Časový harmonogram

      

     9.00 - Štart Eventu

     9.30 - Začiatok zabíjačky (spracovanie mäsa)

     10.30 - Výroba jaterníc

     11.00 - Točenie klobás

     __________________________________________________________________________

     9.00 Rozdávanie tabuliek s disciplínami a podmienkami súťaže

     10.00 - 11.30 Športové zápolenia – podľa výberu

     11.30 - Vystúpenie žiakov : a/ Mažoretky

     b/ Tanečné variácie z materských škôlok

     c/ Tanečné variácie 1.A

     d/ Prečo ľúbim svoju mamu 2.A

     e/ Aj ja prispejem do mlyna 4.A

     f/ Čím chcem byť 5. A – 8.A

     g/ A všetko aj po anglicky 5.A.

     h/ Ukážka majstrov Slovenska v zápasení 8.A

     12.20- Ukážky hradnej stráže

     12 30- Vyhodnotenie športových disciplín a odovzdávanie cien

     13.00 - Občerstvenie – podávanie jaterníc, klobás a gulášu

     13.30 - Voľná zábava a diskotéka

     16.00- Ukončenie atrakcií – ukončenie diskotéky (podľa zábavy najneskôr 17.00 hod)

     ___________________________________________________________________________

     Atrakcie :

     Čajovňa pre rodičov – príprava ŠKD, Maľovanie na tvár, Skákací hrad, Fúkanie balónov

     __________________________________________________________________________________________

     N á v r a t k a

     Meno a priezvisko .....................................................................................................................................

     Mám záujem o občerstvovací lístok pre : a/ dieťa, b/ mama, c/ otec d / iný príslušník rodiny (Občerstvovací lístok dostanete pri vstupe na akciu)

      

     Riazanáčik pripravuje Detské tábory 2014

     uverejnené 6. 5. 2014, 15:33 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 6. 5. 2014, 16:44 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Základná škola Riazanáčik pripravuje Detské tábory 2014.
      
     1. Turnus: od 30. júna do 4. júla 2014 dennou dochádzkou od 7.00 h do 16.00 h v školskom areáli ZŠ Riazanská 75 a v telocvični
      
     2. Turnus: od 7. júla do 11. júla 2014 týždenný pobyt v Štiavnickej pahorkatine
      
     Maximálny počet detí v tábore je 40.

      

     Turistický a rekreačný pobyt - škola v prírode 2014

     uverejnené 5. 5. 2014, 18:34 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 6. 5. 2014, 15:38 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Základná škola s materskou školou Riazanská 75, 831 03 Bratislava

      

      

     Škola v prírode – turistický a rekreačný pobyt pre 1.roč. až 6.roč.

     Od 2.6.2014 do 6.6.2014  : Štiavnické Bane, Chata ASSISI

     Kontaktná osoba: Mgr. Anna Trstenská 0910/929 644

     trstenska@zsriazanska.sk

      

     Záloha 120 EUR, zaplatiť do 24.mája 2014

     Denný režim a program:

      

     02. 06. Pondelok:

      

     7.30 h – príchod do školy

     8.00 h – odchod autobusom smer Štiavnícke Bane

     9.00 h – hygienická prestávka

     10.00 h – hygienická prestávka

     11.00 h – príchod do strediska – ubytovanie, rozdelenie po izbách, uloženie vecí, hygiena

     12.30 h – 13.00 h – obed

     13.00 h – 13.30 h – pokyny, pravidlá, denný režim, aktivity

     13.30 h – 15.30 h – zoznamovanie sa s okolím a prírodou( výstup na Sitno – podľa počasia – nenáročná trasa pre všetky deti – čas by sa posunul)

     15.30 h – 17.00 h – športová činnos, hudobné, tanečné a dramatické aktivity – pantomíma

     17.00 h – 18.00 h – aktivity podľa záujmu, hygiena

     18.00 h – 18.30 h – večera

     18.30 h – 19.30 h – príprava spoločenského programu, spoločenské hry, tanec

     19.30 h – 20.30 h - zoznamovanie, denný režim a program na nasledujúci  deň

     20.30 h – 21.00 h – príprava na večierku, upratanie izieb, ukľudnenie

     21.30 h – večierka

      

      

     03. 06. Utorok:

      

     7.30 h – budíček

     7.35 h – 7.45 h -  rozcvička,

     7.50 h – 8.25 h – hygiena, upratanie, príprava osobných vecí

     8.30 h – 8.50 h – raňajky

     9.00 h – odchod autobusom smer Bánska Štiavnica – banícke múzeum v prírode - vývoj rudného baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia.

     12.30 h – príchod do strediska, hygiena, vybalenie vecí

     13.00 h – 13.30 h – obed

     13.30 h – 14.00 h – odpočinok

     14.00 h – 17.00 h – tvorivé zručnosti - herbár, športová činnosť,

     17.00 h – 17.50 h – aktivity podľa záujmu, hygiena

     18.00 h – 18.30 h – večera

     18.30 h – 19.30 h – príprava spoločenského programu, spoločenské hry, tanec, diskotéka

     19.30 h – 20.30 h - denný režim a program na nasledujúci  deň

     20.30 h – 21.00 h – príprava na večierku, upratanie izieb, ukľudnenie

     21.30 h – večierka

      

     04. 06. Streda:

      

     7.30 h – budíček

     7.35 h – 7.45 h -  rozcvička podľa hudby

     7.50 h – 8.25 h – hygiena, upratanie, príprava osobných vecí

     8.30 h – 8.50 h – raňajky

     9.00 h –odchod autobusom smer Bánska Štiavnica – kaštiel v Antole – poľovnícke trofeje, vystúpenie Sokoliarov,

     12.30 h – príchod do strediska, hygiena, vybalenie vecí

     13.00 h – 13.30 h – obed

     13.30 h – 14.00 h – odpočinok

     14.00 h – 17.00 h – tvorivé zručnosti - herbár, športová činnosť – fotonie do albumu

     17.00 h – 17.50 h – aktivity podľa záujmu, hygiena

     18.00 h – 18.30 h – večera

     18.30 h – 19.30 h – príprava spoločného programu, spoločenské hry, tanec, diskotéka

     19.30 h – 20.30 h - denný režim a program na nasledujúci  deň

     20.30 h – 21.00 h – príprava na večierku, upratanie izieb, ukľudnenie

     21.30 h – večierka

      

     05. 06. Štvrtok:

      

     7.30 h – budíček

     7.35 h – 7.45 h -  strečingová rozcvička a beh v teréne

     7.50 h – 8.25 h – hygiena, upratanie, príprava osobných vecí

     8.30 h – 8.50 h – raňajky

     9.00 h –odchod autobusom smer Žemberovce – minizoo domácich zvierat, starostlivosť a chov. Jazda na koni a lonžovanie. Čistenie, česanie a kŕmenie zvierat. Pozorovanie ďalekohľadom zvierat v prírode – hra. Kováčska dieľňa – podkúvanie.   

     12.30 h – príchod do strediska, hygiena, vybalenie vecí

     13.00 h – 13.30 h – obed

     13.30 h – 14.00 h – odpočinok

     14.00 h – 17.00 h – tvorivé zručnosti - herbár, športová činnosť, vytvorenie fotoalbumu z dňa

     17.00 h – 17.50 h – aktivity podľa záujmu, hygiena

     18.00 h – 18.30 h – večera,  program na nasledujúci  deň

     18.30 h – 21.00 h – príprava na večernú hru v prírode, orientácia, zakladanie ohníka a opekanie

      21.00 h – príprava na večierku, hygiena, upratanie osobných vecí, ukľudnenie

     22.00  h – večierka

      

     06. 06. Piatok:

      

     7.30 h – budíček

     7.35 h – 7.45 h -   rozcvička

     7.50 h – 8.25 h – hygiena, upratanie, príprava osobných vecí

     8.30 h – 8.50 h – raňajky

     9.00 h – Skalné obydlia Brhlovce – podzemné bývanie našich predkov, budovanie príbytkov v skalnom útese.

     12.30 h – príchod do strediska, hygiena, zbalenie vecí

     13.00 h – 13.30 h – obed

     14.00 h odchod  zo strediska smer Bratislava, dodržiavanie hodinových hygienických prestávok,

     17.00 h – 17.30 h – príchod do Bratislavy, ZŠ Riazanská 75.

      

      

     Vypracovala: Mgr. Anna Trstenská


     Riazanáčik  organizuje turistický a rekreačné pobyt 2014

         

     Odporučený zoznam vecí

     na letný tabor, ktorý je nezáväzný a nepovinný , je to len inšpiratívny zoznam pre uľahčenie balenia vecí.

     Kópia karty poistenca !!!

     Peračník: farbičky, lepidlo, nožnice,

     1. plátená čiapka, šiltovka proti úpalu
     2. spodná bielizeň
     3. pyžamo
     4. tričká s krátkym rukávom
     5. flanelová košeľa, tričko s dlhým rukávom
     6. dlhé nohavice alebo rifle
     7. krátke nohavice alebo bermudy
     8. teplý sveter, pulóver
     9. tepláky alebo tepláková súprava
     10. letná vetrovka
     11. pršiplášť, príp. nepremokavá vetrovka
     12. vreckovky
     13. ponožky
     14. nepremokavá obuv
     15. tenisky
     16. prezuvky
     17. uteráky
     18. PVC fľaša na vodu, na pitný režim
     19. hygienické vrecúško (zubná kefka a pasta, mydlo, nerozbitný pohár, opaľovací prostriedok s ochranným faktorom podľa citlivosti pokožky dieťaťa, hrebeň)
     20. plavky, opalovací olej/krém
     21. slnečné okuliare
     22. baterka
     23. jednoduché pomôcky na karneval
     24. iné nutné osobné potreby podľa uváženia rodičov
     25. lieky, ak dieťa užíva
     26. repelent proti bodavému hmyzu

      

      

      

      

      

     Čarovná flauta

     uverejnené 28. 4. 2014, 21:29 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 4. 2014, 21:29 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Hudobno - dramatického predstavenia sa zúčastnili žiaci 1. až 6. ročníka. Predstavenie v trvaní 45 minút prezentovalo žiakom hravým a veku primeraným spôsobom svetoznáme melódie Mozartovej opery Čarovná flauta. Na scéne ožil rozprávkový príbeh, v ktorom veselý vtáčnik Papageno za pomoci čarovnej flauty a zvonkohry pomôže princovi Taminovi nájsť svoje šťastie a lásku princeznej Paminy. V predstavení si malú rolu zahrali aj niektorí žiaci a pani učiteľka.  
      
      
      

     Carovna flauta

      

      

     PIKOPRETEK 2014

     uverejnené 24. 4. 2014, 20:45 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 24. 4. 2014, 20:52 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Zúčastnili sme sa matematicko - športovej súťaže v areáli Železnej studienky.

     Pri behu lesom nás čakali úlohy, pri ktorých sme sa poriadne zabavili.

     Unavení, ale so skvelými zážitkami, by sme si pikopretek veľmi radi zopakovali.

     Žiaci 5.A, 6.A a 8.A     5.A
     Sofia ONTKOVIČVÁ,
     Kika CHEN,
     Martin CARAS,
     Branislav ŠTEVAŇÁK

      
     6.A
     Karin SABRŠÚLOVÁ,
     Patrik SLÁDEČEK,
     Samuel KURUC,
     Jano KOSIBA.

      
     8.A
     Roman GROM,
     Noel GONDÁŠ,
     Dominik PECHA,
     Michal SVITIČ.

     Pikopretek

      

      

     Život na štyroch labkách

     uverejnené 24. 4. 2014, 15:17 používateľom Katarína Nehezová   [ aktualizované 25. 4. 2014, 14:44 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dnes k nám do školy zavítala pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková spolu so psíkom Gordom. Žiakom III.A a III.B porozprávala skutočné dobrodružné príbehy čokoládovo sfarbeného kokeršpaniela Gordona, ktoré zvečnila v knihe Život na štyroch labkách. Knižku sa rozhodla napísať po tom, čo ju opustil prvý psík, Gordonov predchodca Gaston. "Bol s nami 16 rokov a zachránil nám aj život. Chcela som, aby sa naňho nezabudlo," uviedla Mária Vrkoslavová-Ševčíková. Rozprávanie pani spisovateľky bolo spestrené psíkom Gordonom, ktorý sa tešil pozornosti detí.

     Život na štyroch labkách

      

      

     SNG - Impresionizmus SK

     uverejnené 24. 4. 2014, 12:53 používateľom Katarína Nehezová   [ aktualizované 25. 4. 2014, 14:45 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     V stredu 16. apríla III. A a III.B opäť navštívili SNG – program pre 1. stupeň základných škôl umožňuje žiakom vnímať a poznávať umelecké diela všetkými zmyslami. Okrem informácií o farbách, materiáloch si žiaci rozvíjali estetické cítenie, poznávali kultúru, históriu, ale aj život umelcov. Výstava predstavila impresionistické tendencie v maliarstve a sochárstve na Slovensku z konca 19. a začiatku 20. storočia. Ponúkla nevšedný vizuálny zážitok z diel L. Mednyánszkeho, D. Skuteckého, Ž. Duchajovej-Švehlovej, K. Kővariho-Kacsmarika, M. Schurmanna, J. Hanulu, M. Benku a ďalších autorov. V úvode sa žiaci oboznámili, čím sa vyznačuje výtvarný smer - impresionizmus a ako vznikol. Vo výkladovej časti výstavy bolo snahou lektora vytvoriť u žiakov pocity, ktoré prežívali výtvarní umelci – impresionisti. V časti SNG, kde je inštalovaná výstava Impresionizmus SK žiaci nevnímali umelecké diela len vizuálne, ale aj za zvukov prírody, rozdeľovali farby na základné a tie, ktoré vznikajú ich miešaním, priraďovali k obrazom rôzne vône prírody. Porovnávali farby a ťahy štetca rôznych umelcov z blízka a z diaľky. V ateliéry SNG, kde si žiaci mohli zažiť nové experimenty s výtvarným materiálom, sa na chvíľu stali impresionistami.

     SNG Impresionizmus SK

      
      
      

      

     Ekozeleň MÚ časť Nové Mesto BA

     uverejnené 22. 4. 2014, 17:18 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 23. 4. 2014, 10:08 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zrealizoval sadenie stromčekov v rámci projektu Ekozeleň Nové Mesto – BA. Do tohto projektu si vybral žiakov zo ZŠ s MŠ  Riazanská 75 v Bratislave.

     Cieľom projektu bolo:

     Poskytnúť  ucelený elementárny pohľad na okolitú prírodu, chrániť životné prostredie a aj rozšíriť a obohatiť životné prostredie “sídliskových” ľudí  na Riazanskej 70 v Bratislave.

     Dňa 22. apríla 2014 boli žiaci z našej školy pomáhať pri sadení stromčekov na Riazanskej 70.

     Mali prázdniny, ale prišli a ani dážď ich neodradil. Deti boli zmoknuté a pán starosta od blata, ale stromčeky spoločnými silami zasadili.

     Takýto  Ekoprojekt, ktorý zrealizoval Starosta Mgr. Rudolf Kusý so žiakmi, prispieva k osvojovaniu si základných zručností a návykov, k aktívnemu a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu v každodennom živote a podporuje  ekologické vedomie.


     EKOPROJEKT MU NM BA

      

      

      

     3/4 ročné písomné okruhy

     uverejnené 4. 4. 2014, 18:06 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 7. 4. 2014, 20:02 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Trištvrteročné písomné práce - okruhy

      

     1. ročník

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:       14.4.2014

     Ø diktát

     Ø prepis tlačeného textu na písaný

     Ø orientácia v texte, výber vhodného slova do vety

     Ø dokončenie vety

     Ø tvorenie slova na danú hlásku

     Ø pomenovanie obrázkov správnym slovom

     Ø dopĺňanie dvojhlások do slov

      

     Predmet:     MATEMATIKA

     Termín:       15.4.2014

     Ø     správny zápis číslic v číselnom rade od 0 do 20

     Ø     orientácia v číselnom rade do 20

     Ø     porovnávanie čísel v obore do 20

     Ø     sčítanie a odčítanie v obore do 20

     Ø     riešenie slovných úloh

      

     2. ročník

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:       10.4.2014

     Ø  Hlásky

     Ø  Slabiky

     Ø  Tvorenie slov

     Ø  Slovosled

     Ø  Rýmy

      

     Predmet:     MATEMATIKA

     Termín:       14.4.2014

     Ø  Číselný rad

     Ø  Porovnávanie čísel

     Ø  Slovné úlohy, jednoduché, zložené

     Ø  Písomné sčítanie, odčítanie

      

      

     3. ročník

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:       14.4.2014

     Ø diktát

     Ø vybrané slová

     Ø zoraďovanie slov podľa abecedy

     Ø vyhľadávanie vybraných slov v texte

     Ø všeobecné a vlastné podstatné mená

     Ø priraďovanie literárneho žánru k dielam

      

     Predmet:     MATEMATIKA

     Termín:       10.4.2014

     Ø prirodzené čísla

      

      

     4. ročník

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:       10.4.2014

     Ø  Spodobovanie

     Ø  Slovné druhy

     Ø  Podstatné mená, gramatické kategórie

     Ø  Prídavné mená

     Ø  Literárne útvary

      

     Predmet:     MATEMATIKA

     Termín:       15.4.2014

     Ø prirodzené čísla

      

     5. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Termín:       10.4.2014

     Ø  sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore nad 10 000 (veľké čísla)

     Ø  zaokrúhľovanie prirodzených čísel

     Ø  násobenie a delenie prirodzených čísel dvojciferným číslom (veľké čísla)

     Ø  základy rysovania: kolmice, rovnobežky, kruh, kružnica

     Ø  obvod štvorca a obdĺžnika

     Ø  desatinné čísla

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:       14.4.2014

     Ø    znelé a neznelé spoluhlásky

     Ø   Slovné druhy

     Ø   Podstatné mená

     Ø   Prídavné mená

     Ø   Synonymá

     Ø   Antonymá

     Ø   i, í/ y,  ý

     Ø   Dráma

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:       15.4.2014

     Ø  Opíšte obrázky denný režim študenta( Jednoduchý prítomný čas + Čas)

     Ø  Doplňte vety a použite ( he, she, it, they )

     Ø  Opravte vety

     Ø  Zakrúžkujte správne slovo

     Ø  Doplňte vety a použite väzbu ( There is alebo There are )

     Ø  Zámená

      

      

     6. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Termín:       14.4.2014

     Ø desatinné čísla

     Ø zlomky

     Ø uhly: rozdelenie, dvojice uhlov

     Ø trojuholník: vonkajšie a vnútorné uhly

     Ø deliteľnosť prirodzených čísel

     Ø obsah štvorca a obdĺžnika

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:       10.4.2014

     Ø  tvorenie slov

     Ø  Slovesá

     Ø  Prídavné mená

     Ø  I, í/y, ý

     Ø  Príslovky

     Ø  Priama reč

     Ø  Báj

     Ø  Bájka

     Ø  Vnútorná kompozícia diela

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:       15.4.2014

     Ø  Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá

     Ø  Utvorte otázky v minulý čas

     Ø  Opravte vety

     Ø  Zakrúžkuje správnu odpoveď ( a little/a few ), ( How much/ How many), ( any/ some)

     Ø  Doplňte vety a použite ( a, some, the )

     Ø  Čítanie s porozumením

      

      

     7. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø  Čísla a počtové výkony s číslami

     Racionálne čísla

                  Zápis časti celku zlomkami , desatinnými číslami a percentami (promile)

     Hodnota zlomku (zlomková čiara je ekvivalentná operácii delenia), pravý a nepravý zlomok

                  Násobenie a delenie zlomkov

                  Sčítanie a odčítanie zlomkov

                  Zložený zlomok a zmiešané čísla

     Ø  Štvoruholníky

     Obvod a obsah rovnobežníkov a lichobežníkov

     Trojuholníky

     – Výšky

     – Ťažnice

     – Stredné priečky

     Ø  Percentá

     Výpočet časti celku v percentách

     Koeficient zmeny – percentá

     Ø  Lineárne rovnice

     Jednoduché lineárne rovnice

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:       14.4.2014

     Ø  historizmy, archaizmy, cudzie slová

     Ø  Podstatné mená

     Ø  Slovesá

     Ø  Slovesný vid

     Ø  Číslovky

     Ø  Spojky

     Ø  Vety podľa členitosti

     Ø  Vetné členy

     Ø  Slovesné/neslovesné vety

     Ø  Postavy v dielach

      

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:       15.4.2014

     Ø    Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá

     Ø    Príbehový minulý čas  ( kladné, záporné, otázky tvary )

     Ø    Použite Frázy

     Ø    Doplňte vety a použite ( a , an , the )

     Ø    Doplňte vety a použite ( somebody, anybody, everybody, something, anything, everything)

     Ø    Predprítomný čas

      

     8. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Termín:       15.4.2014

     Ø    výrazy: číselné, s premennou

     Ø    pravouhlá sústava súradníc

     Ø    Pytagorova veta

     Ø    kruh, kružnica: vzájomná poloha kružnice a priamky, vzájomná poloha dvoch kružníc, obsah a obvod kruhu, kruhový výsek, kružnicový oblúk, kružnica vpísaná a opísaná trojuholníku

     Ø    hranol

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:       14.4.2014

     Ø  viacvýznamové slová

     Ø  Vetné členy

     Ø  Slovné druhy

     Ø  Príslovky

     Ø  Citoslovce

     Ø  Častice

     Ø  Predložky

     Ø  Nepriame pomenovania

     Ø  Frazeologické jednotky

     Ø  Združené pomenovania

     Ø  Čítanie s porozumením

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:       10.4.2014

     Ø    Prídavné meno s ( - ed and –  -ing )

     Ø    Sloveso + -ing alebo - infinitive

     Ø    Predprítomný čas s  ( been / gone )

     Ø    Predprítomný čas s ( since / for )

     Ø    Doplňte vety a použite ( Who / Which )

     Ø    Doplňte vety s prídavné meno

     Ø    Doplňte vety a použite ( So / Neither )

      

      

     9. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø  Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel

     Ø  Úprava algebrických výrazov

     Ø  Podobnosť a zhodnosť trojuholníkov

     Ø  Pytagorova veta

     Ø  Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav

     Ø  Grafické znázorňovania závislosti

     Ø  Súmernosť v rovine

     Ø  Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Termín:       14.4.2014

     Ø   

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Termín:       10.4.2014

     Ø    Jednoduchý minulý a prítomný čas, pred prítomný čas

     Ø    Väzba ( had to / couldn´t ) , Pred prítomný čas s ( been / gone )

     Ø    ANJ Frázy

     Ø    Doplňte vety a použite ( Who / Which )

     Ø    Podstatné meno a prídavné meno

      

      

      

     Beseda s Danielom Hevierom

     uverejnené 1. 4. 2014, 16:51 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 7. 4. 2014, 12:44 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dňa 01. 04. 2014 sa na našej škole konala beseda so spisovateľom Danielom Hevierom, ktorý prišiel žiakom I. stupňa (1.A, 2.A, 3.A, 4.A) a žiakom 5.A triedy bližšie predstaviť knižku KR.V. alebo Kráľovná Viktória, ktorú napísal s deťmi trpiacimi na hemofíliu (nezrážanlivosť krvi).

     V priebehu marca sa žiaci I. stupňa a žiaci 5.A na hodinách slovenčiny oboznamovali s novou knihou od spisovateľa Heviera, KR.V alebo Kráľovná Viktória. Zároveň sa pri tejto knižke oboznámili s chorobou - hemofíliou a dozvedeli s viac o problémoch, ktoré táto choroba prináša deťom.

     Pán Hevier pri príležitosti 1. apríla na úvod besedy privítal žiakov drobným kanadským žartíkom, že beseda sa ruší. Po úsmevnom privítaní spisovateľ prečítal žiakom časť novej knižky KR.V alebo Kráľovná Viktória, zahral a zaspieval žiakom veselé pesničky, odpovedal na ich zvedavé otázky nielen o samotnej knihe a deťoch – hemofilikoch, ale o sebe samom. V závere besedy žiakom podpísal knihy aj s osobným venovaním a odfotografoval sa s nimi.

     1. apríla 2014 Daniel Hevier beseda

      

      

      

     Jan Amos Komenský

     uverejnené 27. 3. 2014, 20:11 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 3. 2014, 20:21 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     • Jan Amos Komenský bol český pedagóg, jazykovedec, prírodovedec, humanista, filozof, politik. Mal slovenských predkov. Jeho priezvisko je pravdepodobne odvodené od obce Komňa v okrese Uherské Hradište.
     •  
     • Narodil sa 28. marca 1592 na Morave, Česko

      

     Exkurzia z dejepisu

     uverejnené 27. 3. 2014, 19:19 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 3. 2014, 19:23 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Carnuntum ( Rakúsko )

      

     Dňa 27. marca 2014 sa naši žiaci zúčastnili zujímavej a náučnej exkurzie z dejepisu do Carnunta.

      Carnuntum je miestom udalostí, ktoré neodvratne a natrvalo zmenili dejiny sveta.

     11. novembra 308 n.l. tu rozhodli traja rímski cisári o šírení kresťanstva. Pre svedectvá tejto slávnej minulosti Carnunta bola už pred viac ako storočím zriadená truhlica na poklady, chrániaca vzácnosti tých čias = najväčšie - a zrejme aj najkrajšie múzeum rímskych pamiatok Museum Carnuntinum, postavené v štýle rímskej vidieckej vily. Stavba poskytuje vzácnym reliktom z obdobia viac ako 400 rokov slávnej rímskej histórie Carnunta elegantný rámec. 
      
     Návšteva v Carnunte sprítomňuje Rimanov dnešku: majstrovské diela dobovej architektúry, romanticky stvárnené ruiny a vzácne poklady – všetky na dosah.


      

      

     27. marca 2014 Carnuntum ‎‎( Rakúsko )‎‎

      

      

     Marec mesiac kníh

     uverejnené 25. 3. 2014, 18:49 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 25. 3. 2014, 18:49 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     BAZÁR kníh.

     Dňa 25. 03. 2014 sa pri príležitostí mesiaca kníh v čase od 2. do 4. vyučovacej hodiny  konal v priestoroch školskej knižnice bazár rozprávkových kníh žiakov 2. stupňa pre žiakov 1. stupňa. Žiaci 1. stupňa si tak za symbolickú cenu mohli zakúpiť rozprávkovú knihu, ktorú do bazára ponúkol žiak 2. stupňa.                                                                            

     Od začiatku marca, mesiaca kníh, nosili žiaci 2. stupňa do školy svoje staré detské rozprávkové knihy. Tieto rozprávkové knižky dňa 25. marca 2014 v priestoroch školskej knižnice predávali pre mladších žiakov, žiakov 1. A, 2. A, 3. A, 3. B, 4. A, žiačky 6. A (Dominika Rakovická, Emka Oslejová, Karin Sabršúlová) a 7. A (Janka Petrikovičová, Marcela Kollerová).

     Žiaci 1. stupňa si u svojich starších spolužiačok mohli za symbolickú cenu do 1E zakúpiť nejakú peknú rozprávkovú knižku.

     25. marca 2014 BAZAR

      
      

      

      

     Okresné kolo v hádzanej

     uverejnené 20. 3. 2014, 20:40 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 20. 3. 2014, 20:40 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dnes 20. 03. 2014 v športovej hale na Pionierskej sa uskutočnilo okresné kolo v hádzanej - chlapci. Našu školu reprezentovali žiaci z 9.A: Andrej Vanek a Martin Martinec, z 8.A: Michal Žákovič, Michal Pecha, Dominik Pecha, Roman Grom, Boris Petráš, zo 7.A: Roman Chudej.Chlapci odohrali 4 pekné zápasy, v ktorých preukázali veľkú bojovnosť, súdržnosť a spoluprácu. Svojim vystupovaním a správaním vzorne reprezentovali našu školu.

      

     Školský karneval 2014

     uverejnené 24. 2. 2014, 11:27 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 4. 3. 2014, 20:01 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     V piatok 21. 02. 2014 dopoludnia sa uskutočnil v telocvični školský karneval pre žiakov prvého stupňa a žiakov 5.A triedy. Na školský karneval boli pozvané aj deti z MŠ Letná.

     Karneval začal spoločne zaspievanou hymnou školy.  Žiaci a deti sa spoločne fotili, prezentovali svoje nádherné masky. Skupinky detí z MŠ za hudobného doprovodu tancovali a spievali pripravené aktivity. Žiaci ŠKD mali pripravené hudobné a dramatické vystúpenie. Všetci učinkujúci boli odmenení veľkým potleskom. Po pripravenom programe bola diskotéka kde sa žiaci zabávali, súťažili a prezentovali nápaditosť a tvorivosť  svojich masiek.

     21.2.2014 karneval

      

      

     Deň otvorených dverí pre deti MŠ Letná a Teplická

     uverejnené 10. 2. 2014, 19:11 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 2. 2014, 17:00 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Pri príležitosti zápisu detí do prvých ročníkov základnej školy dňa 7. 2. 2014, si pripravili naši žiaci pod vedením učiteľov zaujímavý program s prvkami matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy, angličtiny a telesnej výchovy. Deti sa zoznámili s čarovnou interaktívnou tabuľou, zahrali sa s písmenkami a pozreli si divadelné vystúpenie našich žiakov.


      

     Den otvorenych dveri

      

      

     Vystúpenie v Poluse 2014

     uverejnené 7. 2. 2014, 20:53 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 2. 2014, 16:58 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Dňa 05. 02. 2014 sa uskutočnila v OC Polus prezentácia spoločensko - kultúrnej a športovej aktivity našich žiakov.      

     7. februára 2014

      

      

     Zápis detí do prvého ročníka

     uverejnené 29. 1. 2014, 21:46 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 29. 1. 2014, 21:46 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Zápis detí do prvého ročníka

     na Základnú školu Riazanská

      

     sa uskutoční:

      

     v piatok 7. februára 2014 od 14.00 – 18.00

     v sobotu 8. februára 2014 od 8.00 – 12.00

      

     V súlade s § 19 a 20 zákona č. 245/2008, Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je zákonný zástupca pri zápise povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa spolu s rodným listom dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

     Ing. Emília Pošvancová

     riaditeľka

      

     Týždeň anglického jazyka

     uverejnené 19. 1. 2014, 14:31 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 1. 2014, 14:31 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Týždeň anglického jazyka pre žiakov druhého stupňa prebiehal od 13. 01. do 17. 01. 2014.

     Pomocou dvojhodinovych blokov (4 hodiny) prebehlo učenie žiakov v anglickom jazyku a poskytnutie informácii  o krajinách z ktorých lektori pochádzajú. Lektori skúšali žiakov písomne aj ústne. Formou kvízov a hier, za ktoré boli žiaci odmenení. Úlohou žiakov bolo pripraviť plagátové prezentácie, ktoré  budú vystavené v škole.

     Cez prezentácie o krajinách z ktorých pochádzajú lektori, žiaci získali poznatky, ktoré aj v spojitosti s vyučovacími hodinami napr. - dejepis, geografia, matematika, anglický jazyk môžu využiť. Žiaci si mohli vyskušať svoje vedomosti z anglického jazyka cez komunikáciu s lektormi.

     Žiaci si postupne uvedomovali, že každodennou verbálnou komunikáciou sa lepšie vedia prispôsobiť rôznym životným situáciám a tak pochopiť kultúrne dedičstvo každého jednotlivca bez ohľadu z ktorej krajiny pochádza.

     Pomocou zahraničných lektorov žiaci vytvorili plagátové prezentácie o kraajinách, z ktorých lektori pochádzajú a takkouto formou ukázať svojim spolužiakom čo sa dozvedeli a získané poznatky mohli využiť navyučovacích hodinách.Získali prehľad o krajinách, ktoré vedia vzajomne porovnať – Rusko, Brazília a Litva (Lithuania).

      

      

     Lyžiarsky výcvikový kurz

     uverejnené 19. 1. 2014, 0:16 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 23. 1. 2014, 12:25 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     V dňoch 13.01. – 18.01.2014 sa žiaci ZŠ Riazanská 75, Bratislava, zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v Oravskej Polhore časť Slaná voda. Ubytovanie a celodenná strava boli zabezpečené v ubytovni Slaná voda.

     Pre nevyhovujúce snehové podmienky v Oravskej Polhore, lyžiarsky výcvik prebiehal na zjazdovke Krušetnici  asi 25 km od ubytovne. Lyžiarsky svah vyhovoval schopnostiam žiakov. V stredisku Krušetnica – Pohoda bola zabezpečená aj zdravotnícka pomoc.

     Žiaci si osvojili  základný zjazdový výcvik, zdokonaľovací výcvik. LVK bol ukončený pretekom v slalome.

     Výsledky:

     Ji Kai 34,30 s

     Salay Mário 35,00 s

     Tóth Marek 49,10 s

     Vais Max 45,30 s

     Kúnová Katarína 28,00 s

     Petráš Boris 29,70 s

     Trizmová Ema 22,45 s - najlepší čas zrovnateľný aj s chlapcami.

     Ostatní žiaci nedokončili pretek.

     Žiaci absolvovali aj večernú vychádzku do Hviezdoslavovej hájovne a vychádzku k liečivému prameňu Slaná voda.

     Večer  17.01.2014 bol vyhodnotený LVK,  ocenení  boli žiaci diplomom a vecnými cenami.

      
      

      

      

     Týždeň anglického jazyku

     uverejnené 12. 1. 2014, 17:29 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 1. 2014, 17:29 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     V dňoch 13.01.2014 až 17.01.2014  sa uskutoční
     TÝŽDEŇ  ANGLICKÉHO  JAZYKA

      

     Po úspešnom Týždni ANJ, ktorý prebehol v októbri, pokračujeme v precvičovaní praktickej angličtiny. Veríme, že aj tento týždeň bude prinajmenšom rovnako zaujímavý a poučný ako predchádzajúci.

      

     Tematické okruhy k polročnej písomnej práci

     uverejnené 12. 1. 2014, 7:39 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 15. 1. 2014, 15:50 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Tematické okruhy k polročnej písomnej práci

     Termín:            od 20.1.2014 do 23.1.2014

      

      

      

     1. ročník

      

     Predmet:         MATEMATIKA

     Ø    správny zápis číslic v číselnom rade od 0 do 10

     Ø    určovanie daného počtu v obore do 10

     Ø    orientácia v číselnom rade

     Ø    porovnávanie čísel v obore do 9

     Ø    rozklad číslic na dva sčítance

     Ø    sčítanie a odčítanie v obore do 9

     Ø    riešenie nerovníc

     Ø    kreslenie priamej, krivej, otvorenej a zatvorenej čiary

     Ø    rozlišovanie základných geometrických tvarov

      

     Predmet:         SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø diktát

     Ø prepis tlačeného textu na písaný

     Ø orientácia v texte, výber vhodného slova do vety

     Ø usporiadanie slabík v slove

     Ø tvorenie vety na dané slovo

     Ø rozdelenie slov na slabiky

      

     Predmet:         ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø    Slovná zásoba z lekcií 1 - 5

     Ø    farby

     Ø    číslice od 1 do 10

     Ø    zvieratá

     Ø    hračky

      ________________________________________________________________________________________________________________

      

      

     3. ročník

      

     Predmet:         MATEMATIKA

     Ø sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 1000

     Ø sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v zápise pod sebou

     Ø slovné úlohy

     Ø dopĺňanie číselného radu

     Ø porovnávanie čísel <,>,=

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø diktát

     Ø delenie slov na slabiky

     Ø slová s hláskami a, e, ä

     Ø usporiadanie slabík v slove

     Ø pravopis po obojakých spoluhláskach b, m, p

     Ø pranostiky

     Ø príslovia

     Ø prirovnania

     Ø tvorenie rýmov

     Ø slovenskí spisovatelia píšuci pre deti

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     1. až 8. lekcia:

     Ø slovná zásoba

     Ø pozdravy, anglické mená

     Ø sloveso "to be" - tvorenie otázok a odpovedí

     Ø "my", "your"

     Ø číslovky 0 - 30

     Ø členy "a", "an"

     Ø predložky: in, on, under

     Ø farby

     Ø geometrické tvary

     Ø prídavné mená

     Ø sloveso "can", "cannot" - otázky a odpovede

     Ø členovia rodiny

     Ø zámená "his" a "her" - použitie vo vete

     Ø tvorenie otázky a odpovede - sloveso "to have got"

     Ø opis osoby a vlastností

     Ø časti tela a tváre

     Ø "Where are you form? Where do you live? What´s your address? - tvorby otázok a odpovedí

     Ø pomenovanie izieb a nábytku

     Ø základné otázky a odpovede 

     ______________________________________________________________

      

     4. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø sčítanie a odčítanie do 10 000

     Ø násobenie a delenie

     Ø rovnice

     Ø slovné úlohy

      

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     1. až 8. lekcia:

     Ø slovná zásoba

     Ø anglická abeceda

     Ø sloveso "to be" - tvorenie otázok a odpovedí

     Ø sloveso "to have got"

     Ø množné číslo podstatných mien

     Ø použitie "any" v otázke

     Ø sloveso "to have got" v 3. osobe jednotného čísla

     Ø sloveso "can" - otázky a odpovede

     Ø prítomný priebehový čas - tvorenie otázky, kladná a záporná odpoveď

     Ø predložky: on, in, under, next to, between, in front of, behind

     Ø písanie pozdravu e-mailovou poštou

     Ø počasie - otázky a odpovede

     Ø pravidlá zdravého životného štýlu

     Ø sloveso "must"

     Ø nepravidelné tvary množného čísla podstatných mien

     Ø predložka "in" v spojení s mesiacmi a ročným obdobím

     Ø základné otázky a odpovede 

     _____________________________________________________________________

      

     5. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore nad 10 000 (veľké čísla)

     Ø zaokrúhľovanie, rozklad čísla v desiatkovej sústave (veľké čísla)

     Ø násobenie a delenie prirodzených čísel dvojciferným číslom (veľké čísla)

     Ø trojuholník, dĺžky strán

     Ø kocka, stopa, kódovanie telies

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø znelé a neznelé spoluhlásky

     Ø spodobovanie slov

     Ø číslovky

     Ø zámena

     Ø podstatné mená

     Ø rozprávky

     Ø príslovie

     Ø porekadlo

     Ø pranostika

     Ø nonsens

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø Členy ( a – an )

     Ø Predložky ( to, on, from, in, for )

     Ø Vyučovacie predmety

     Ø Kladné tvary Have got / Has got

     Ø Doplňte obrázky ( Opíšte obrázky )

     Ø Napíšte čísla

     Ø Singulárni a množné číslo slova

     ___________________________________________________________________

      

     6. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø desatinné čísla

     Ø zlomky

     Ø uhly

     Ø deliteľnosť prirodzených čísel

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø tvorenie slov

     Ø podstatné mená

     Ø prídavné mená

     Ø báj

     Ø bájka

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø Priebehový prítomný čas kladné, záporné, otázky tvary Lekcie 2

     Ø Priebehový prítomný čas a Jednoduchý prítomný čas

     Ø Zámeno ako podmet a predmet vety

     Ø Zakrúžkuje správnu odpoveď

     _________________________________________________________________

      

     7. ročník

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø historizmy, archaizmy, cudzie slová

     Ø podstatné mená

     Ø prídavné mená

     Ø pomnožné podstatné mená

     Ø skratky, značky, skratkové slová, iniciálové skratky

     Ø básnické prostriedky

      

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá

     Ø Minulý čas ( was / were )

     Ø Príbehový minulý čas  ( kladné, záporné, otázky tvary )

     Ø ANJ Frázy Lekcie 3

     Ø Budúci čas s ( Will / Won´t )

     Ø Predložky (in / on )

     ____________________________________________________________

      

     8. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø  výrazy

     Ø  pravouhlá sústava súradníc

     Ø  priama a nepriama úmernosť – grafy

     Ø  dvojice uhlov

     Ø  trojuholník – výška, ťažnica, stredná priečka, uhly – vnútorné a vonkajšie

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø  viacvýznamové slová

     Ø  pomnožné podstatné mená

     Ø  syntax

     Ø  zamena

     Ø  zvieracie podstatné mená

     Ø  číslovky

     Ø  sklonovanie slova pani

     Ø  podstatné mená zakončené na -r, -l,

     Ø  štúrovci

     Ø  slávnostný prejav

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø Lekcie 2 ( podstatné meno a prídavné meno )

     Ø Predprítomný čas s  ( been / gone )

     Ø Predprítomný čas s ( since / for )

     Ø Predprítomný a jednoduchý minulý čas

     Ø Čítanie s porozumením

     ___________________________________________________________

      

     9. ročník

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø jazykové štýly

     Ø slohové postupy

     Ø tvorenie slov

     Ø zámená

     Ø vecný význam, gramaticky význam

     Ø slovesá

     Ø poézia a autori poézie z 9.ročníka

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø Jednoduchý minulý a  a priebehový minulý čas celkom

     Ø Väzba ( Should / Shouldn´t )

     Ø ANJ Frázy a  ( výraz starosti ) Lekcie 4

     Ø Doplňte s ( will have to / won´t be able to )

     Ø Materiály Lekcie 3

     Ø Čítanie s porozumením

      

      

     ZÁPIS detí do prvých ročníkov 2014/2015

     uverejnené 11. 1. 2014, 9:47 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 11. 1. 2014, 10:54 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     ZÁPIS DETÍ DO PRVÝCH ROČNÍKOV pre školský rok 2014/2015, v piatok 07. februára 2014 od 14.00 hod do 18.00 hod. V sobotu 08. februára 2014 od 8.00 hod do 12.00 hod.
      
          V súlade s § 19 a 20 zákona č.245/2008, Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a VZN mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č.21/2008 sú zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31. augusta 2014 dovŕšia 6. rok veku a deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, povinní prihlásiť ich na zápis so ZŠ podľa trvalého bydliska dieťaťa.

          V uvedených dňoch môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj rodičia detí, ktoré dovŕšia 6. rok od 31.12. 2014, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

      
          Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa spolu a rodným listom dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa. Podrobnejšie informácie poskytne riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca školy.
      
          Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37(1) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, trestá sa podľa paragrafu 31 zákona o priestupkoch.
      
          Deti sú zapisované do školy podľa školského obvodu, v ktorom majú trvalé bydlisko. K zápisu je potrebné prihlásiť aj deti telesné postihnuté, aby bolo možné včas zabezpečiť ich vhodné zaškolenie alebo prijať ďaľšie opatrenia napr. zaradenie do príslušného druhu a typu školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť alebo oslobodenie od dochádzky do školy.
      
      

      

     Vianočná Akadémia 2013

     uverejnené 18. 12. 2013, 22:11 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 18. 12. 2013, 22:12 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Vianočná akadémia 2013,

     nádherný pocit je, ak rodič vidí svoje dieťa, že učiteľ ho niečo pekné naučil a vie to prezentovať.

     Takéto chvíľky radosti zažívali rodičia na dnešnej vianočnej Akadémii.

     Pozrite si prvé zábery z vystúpenia našich detí z MŠ Letná - ,ZŠ - mažoretky , prváčikovia, druháčikovia, tretiačikovia a zložená skupina raperov zo žiakov z prvého stupňa.

      
     Všetky deti boli perfektné a užívali si radosť z vystúpenia na dnešnej vianočnej Akadémii.

     18. decembra 2013 vinocna Akademia

      

      

     Mikuláš

     uverejnené 6. 12. 2013, 22:05 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 6. 12. 2013, 22:08 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Na Svätáho Mikuláša, neučí sa neskúša sa...
      
     Dňa 6.12.2013 prišiel aj k nám Mikuláš...to bolo radosti a aj strachu...sladkostí a detí bolo ako maku...

      

     6. decembra 2013 Mikulas

      

      

     ADVENT

     uverejnené 1. 12. 2013, 15:58 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 1. 12. 2013, 15:58 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

     Vianoce sú kresťanskými sviatkami, ktoré pripomínajú narodenie Pána Ježiša. V katolíckom náboženstve vianočným sviatkom predchádza príprava. Obdobie prípravy sa nazýva Advent.  Advent trvá štyri nedele a každú nedeľu sa zapaľuje jedna sviečka na adventných vencoch.

     Počas prípravy na tieto kresťanské sviatky sa všetci ľudia snažia robiť dobré skutky a majú sa zamýšľať nad svojím životom. Samotné slávenie Ježišovho narodenia začína na Slovensku v domácnostiach štedrou večerou 24.12.,

      

     Projekt živé Červené stužky

     uverejnené 26. 11. 2013, 21:37 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 26. 11. 2013, 21:39 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Dňa 26. 11. 2013.

     Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS.
     Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS.
     Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS na Slovensku, ktorú podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013.

     Siedmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2013 a vyvrcholí 1. decembra 2013 - na Svetový deň boja proti AIDS.

     Výbornú myšlienku zapojenia sa do kampane Červená stužka, realizovala triedna učiteľka 8.A triedy Ing. Alena Aminová. K výzve ôsmakov sa pripojili žiaci z deviatého a šiesteho ročníka. Symbolicky tento projekt podporili aj niektorí žiaci z 5.A triedy, ktorí zapožičali červené tričká.

     Žiaci z osmičky zakúpili červenú stuhu a dievčatá nastrihali male symbolické stužky, ktoré  pripli nielen sebe ale aj pedagógom.

     Spojením troch tried, žiaci v počte 54 žiakov vytvorili na školskom dvore živú červenú stužku.

     Svojou aktivitou – zážitkovým učením, žiaci pochopili zmysel a cieľ projektu Červené stužky a uvedomili si zákernosť choroby AIDS a hlavne preventivitu.

     Ciele sociálneho rozvoja: žiaci sa učia osvojovať si postoj rešpektovania, podpory, pomoci, akceptovania ľudských práv ako regúl vzťahov a učia sa  vnímať vzťahy v skupine.

      Ciele morálneho rozvoja: žiaci sa učia chápať hodnoty, postoje. V oblasti praktická etikaanalyzovať vlastné a cudzie postoje a hodnoty  a ich prejavy v správaní ľudí, vytvárať povedomie o kvalitách typu zodpovednosti/ spoľahlivosť, spravodlivosť, rešpektovanie, pomáhajúce a prosociálne správanie.

     Cervene stuzky

      

      

     Školské kolo olympiády zo SJL

     uverejnené 25. 11. 2013, 23:07 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 25. 11. 2013, 23:07 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     Dňa 25. 11. 2013 sa počas 3. vyučovacej hodiny ukutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Školského kola sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka.

     Z 8. A triedy sa do olympiády zapojili Katarína Kunová, Keidi Ji a Roman Grom.

      Z 9. A triedy sa do školského kola pridali Viktor Ilenčík, Andrej Dubček, Dávid Monov a Filip Šubín.

      Žiaci mali za úlohu vypracovať test s 12 otázkami, pričom 11 otázok bolo kombináciou gramatiky a literatúry a posledná otázka, číslo 12, bola zo slohu a žiaci mali za úlohu prepracovať umelecký text od Júliusa Satinského na správu do novín.

     Každý žiak sa snažil podať svoj najlepší osobný výkon.

      Víťazom však mohol byť len jeden. Najviac bodov získal a víťazom školského kola olympiády

     zo slovenského jazyka sa stal Roman Grom z 8. A triedy,

      ktorý postupuje do ďalšieho kola.

     Srdečne blahoželáme !

      

      

     Školské kolo olympiády v ANJ

     uverejnené 19. 11. 2013, 22:01 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 19. 11. 2013, 22:03 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     Cieľom olympiády v anglickom jazyku je aby si  žiaci  osvojili  znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách žijúcich v slovenskej a európskej spoločnosti.

     Komunikovať a žiť v skupine s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín, uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva druhých, chápať a tolerovať odlišné záujmy, názory i schopnosti druhých.

      

     Spôsob realizácie:

      Skušanie v písmonej časti

     Slovná zásoba, gramatika,

      Počúvanie s porozumením,

     Čítanie s porozumením.

     Ústnej časti (komunikácia): voľný rozhovor

      Práca s obrázkom.

      

      

     Žiaci si overili svoje vedomosti šk.kole OANJ,  ktoré  uplatňujú na hodinach ANJ, v blokovom vyučovaní: týždeň ANJ, INF a v bežnom živote.

     Výsledky: Kategória IA/IB

      

      

     Poradie

      

      

     Priezvisko a meno

      

     Písomná   

     časť

      

     Ústna

     časť

     Body spolu

     Percentá

      

      

     Slovná zásoba

     (max.10b)

     Gramatika

      

     (max.15b)

     Počúvanie s porozumením

     (max. 5b)

     Čítanie s porozumením

     (max. 10b)

     Voľný rozhovor

     (max.15b)

     Práca s obrázkom

     (max.15b)

      

     Max. 70b

      

     100%

      

     Kategória IA                 

      

      

      

      

      

      

      

      

         1.

     Dominik Knieža  6A (3)

      6

          3

      5

      3

     4

         6

       27

     39%

     2.

     Ivan Kosiba6A    (4)

      1

     1

      4

      5

      0

       3

     14

     20%

     3.

     JiKai 7A (2)

      6

       8

     2

     6

     8

      11

       41

         59 %

     4.

     YanJie7A(1)

     7

     8,5

     4

     3

     14

      14

       50,5

     72 %

      

     Kategória IB

      

      

      

      

      

      

      

      

     4.

     Grom Roman       8A    (3)

     1,5

     9

     3

     2

     8

      8

        31,5

       45%

         5.

     Kunová Katarína 8A    (2)

     3,5

         8

     0

     3

     9

             10

         33,5

            48 %

         6.

     Ilenčík Viktor       9A    (1)

         4

      8

            4

                7

           12

             14

        49

     70%

         7.

     Šubin Filip 9A    (4)

     3

         8

     1

     3

      7

      6

        28

     40%

      

     Žiakom sa test, otázky a práca s obrázkami páčila a bola  pre nich zaujímavá.

      

      

     Vypracovala: Mgr. Eva Laswe

      

     Brigáda 16.11.2013

     uverejnené 16. 11. 2013, 19:46 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 18. 11. 2013, 19:35 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Riaditeľka  ZŠ Riazanská Ing. Emília Pošvancová a jej tím učiteľov v spolupráci s rodičmi zorganizovala dňa 16. novembra 2013 brigádu.

     Cieľom brigády bolo vypratanie miestnosti na prízemí, ktorá bude slúžiť ako herňa pre žiakov v školskom klube. Triedili sa predmety a vynášali do zberového kontajneru, ktorý zabezpečila poslankyňa Dagmar Arvayová. Triedili sme aj papier, ktorý sme dávali do zberových košov pre OLO.  Použiteľné učebné pomôcky, skrine rodičia vynášali do novovytvoreného kabinetu na treťom poschodí. Súčasne s upratovaním, vynášaním a triedením  chlapci z 8.A  pod vedením triednej učiteľky Ing. Aleny Aminovej a pána Amina,  maľovali chlapčenské toalety. Školník pán Banzi s deviatakmi staval priečku.

     O občerstvenie  a fotografovanie sa starali panie učiteľky Katka Čuntalová, a Zuzka Samuhelová.  Ivanka Mičuchová, Zuzka Murínová, Eva Žalmanová, Anna Trstenská pomáhali triediť a nosiť.

     Veľké poďakovanie patrí rodičom a deťom.

     Rodičia: Juraj Jánošík, Martin Spevák a Barbora Speváková, Peter Aksamit a Martina Aksamitová, Gramblička, Peter Frátrič a Janka Frátričová, Ľudovít Gallovien,  Juraj Mičuch, Silvia Studeníková, Miriam Fučíková, Gabriela Ječná, Ján Varga.

      Majo Gréger 1.A s tatom, Daniel Fučík 2.A s mamou a bratom, Paťko Aksamit 3.A s mamou a tatom, Miška Ječná 4.A s mamou, Lucka Frátričová 4.A s mamou a tatom.

     Chlapci s osmičky: Romanko Grom, Peter Pilát, Michal Žáki Žákovič, Michal Svitič.

     Chlapci z devinky: Milanko Valovič, Kubko Borároš, Andrej Vanek, Viktor Ilenčík.

      

     Brigada 16. novembra 2013

      

     Ďakujeme A.T.

      

      

     Štvrťročné písomné práce - MAT, SJL, ANJ

     uverejnené 6. 11. 2013, 16:07 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 11. 11. 2013, 19:08 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Štvrťročné písomné práce z matematiky, slovenského jazyka a anglického jazyka budú prebiehať od 13. 11. do 20. 11. 2013, pre druhý až deviaty ročník.

      

     TEMATICKÉ OKRUHY - 1. ŠTVRŤROČNÁ  PÍSOMNÁ  PRÁCA

     Predmet: MATEMATIKA

     Trieda: 5. A

      

     NÁSOBENIE prirodzených čísel

     - násobilka

     - násobenie jednociferným a dvojciferným číslom

     - násobenie číslom 10, 100, 1000 ...

     DELENIE prirodzených čísel

     - delilka

     - delenie jednociferným číslom: bezo zvyšku a so zvyškom

     RYSOVANIE

     - základy rysovania: bod, úsečka, polpriamka, priamka, kolmice, rovnobežky – geometrické značky

     - rysovanie rovinných útvarov

     Pri rysovaní je kladený dôraz na úhľadnosťpresnosť!

     _________________________________________________________________________________________

     Predmet: MATEMATIKA

     Trieda: 6. A

      

     DESATINNÉ ČÍSLA

     - matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie)

     - slovné úlohy

     - aritmetický priemer

     PREMENA jednotiek hmotnosti a dĺžky

     ZLOMOK

     - jednoduché zlomky znázorniť

     - desatinný zlomok (vzťah medzi desatinným zlomkom a desatinným číslom)

     _________________________________________________________________________________________

      

      

     Predmet: MATEMATIKA

     7. A

     Zlomky:

     krátenie a rozširovanie zlomkov

     sčitovanie a odčitovanie zlomkov

     násobenie a delenie zlomkov

     slovné úlohy na zlomky

     grafické vyznačenie časti celku

     číselné výrazy

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Predmet: MATEMATIKA

     Trieda: 8. A

      

     TELESÁ

     - kocka, kváder - objem a povrch

     VÝRAZY

     - určiť hodnotu číselného výrazu, výrazu s premennou pre danú hodnotu premennej

     - matematické operácie s výrazmi (sčítanie, odčítanie, násobenie výrazu číslom, delenie výrazu číslom)

     - vynímanie pred zátvorku

     ROVNICE

     DRUHÁ MOCNINA a ODMOCNINA

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Predmet: MATEMATIKA

     9. A

     Výrazy - úpravy výrazov

     lomené výrazy - úpravy lomených výrazov (+, -, x, :)

     lineárne rovnice a nerovnice

     riešenie slovných úloh pomocou lineárnych rovníc

     matematická gramotnosť - slovné úlohy

     mocniny a odmocniny

     mocniny a odmocniny v praxi - slovné úlohy

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Trieda: 5. A

      

     - znelé a neznelé spoluhlásky

     - spodobovanie

     - zámena

     - číslovky

     - literatúra nonsensu

     ________________________________________________________________________________________

      

     Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Trieda: 6. A

      

     - tvorenie slov (príponami, predponami, skladaním)

     - (Rúfus, Smrek, Chalupka), básnické prostriedky

     ________________________________________________________________________________________

      

     Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Trieda: 7. A

      

     - pieseň

     - básnické prostriedky

     - autori a diela (Peteraj, Mihálik, Smrek, Kráľ)

     - komunikácia

     - skratky, značky, skratkové slová, iniciálové skratky

     ________________________________________________________________________________________

      

     Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Trieda: 8. A

      

     - čítanie s porozumením

     - cudzie nesklonné podstatné mená

     - zvieracie podstatné mená mužského rodu, neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r a –l 

     - štúrovci a romantizmus

     ________________________________________________________________________________________

      

      

     Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     Trieda: 9. A

      

     - slohový štýl, slohový útvar, slávnostný prejav, básnické prostriedky

     - spodobovanie, tvorenie slov (príponami, predponami, skladaním)

     - skratky, synonymá, neologizmy

     - spisovné slová, expresívne slová, cudzie nesklonné slová, cudzie slová

      

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Predmet: ANGLICKÝ JAZYK

     Trieda: 5. A

     1        Členy ( a – an )

     2        Väzba ( Tam je– Tam sú ) There is / There are

     3        Sloveso ( Byť ) verb to be

     4        Privlastňovanie zámená

     5        Pokyny v triede

     6        Krajiny

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: ANGLICKÝ JAZYK

     Trieda: 6. A

     1        Jednoduchý prítomný čas, zápor, otázky.

     2        Radové číslovky

     3        Frekvenčné príslovky

     4        Privlastňovacie zámená

     5        Čítanie s porozumením

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: ANGLICKÝ JAZYK

     Trieda: 7. A

     1        Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá

     2        Minulý čas a prítomný čas zápor a otázky

     3        Člen rodiny

     4        ANJ Frázy

     5        Väzba ( be supposed to )

     6        Väzba ( so / because )

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: ANGLICKÝ JAZYK

     Trieda: 8. A

     1        Jednoduchý prítomný čas a minulý čas jednoduchý a priebehový minulý čas

     2        Väzba ( used to )

     3        Väzba ( too / enough )+ prídavné meno

     4        Materiály – the ice man

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: ANGLICKÝ JAZYK

     Trieda: 9. A

     1        Jednoduchý prítomný a priebehový čas

     2        Väzba ( Since / for )

     3        Pred prítomný čas

     4        ANJ Frázy

     5        Väzba ( too / enough )

     6        Zamestnanie

     7        Formálny list k žiadosť o zamestnanie

      

     ________________________________________________________________________________________________-

     ________________________________________________________________________________________________

      

     Predmet: ANGLICKÝ JAZYK                    1. stupeň

      

     Trieda: 3.A, 3.B

     1. až 4. lekcia: - slovná zásoba

                            - pozdravy, anglické mená

                            - sloveso "to be" - tvorenie otázok a odpovedí

                            - "my", "your"

                            - číslovky 1 - 12

                            - členy "a", "an"

                            - predložky: in, on, under

                            - farby

                            - geometrické tvary

                            - prídavné mená

                            - sloveso "can", "cannot" - otázky a odpovede

                            - základné otázky a odpovede 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: ANGLICKÝ JAZYK

      

     Trieda: 4.A

     1. až 4. lekcia: - slovná zásoba

                            - anglická abeceda

                            - sloveso "to be" - tvorenie otázok a odpovedí

                            - sloveso "to have got"

                            - množné číslo podstatných mien

                            - použitie "any" v otázke

                            - sloveso "to have got" v 3. osobe jednotného čísla

                            - sloveso "can" - otázky a odpovede

                            - prítomný priebehový čas

                            - predložky: on, in, under, next to, between

                            - základné otázky a odpovede 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     3. ročník

         -hláskoslovie (najmä slová s a, e, ä)

     - abeceda (radenie slov podľa abecedy)

     -písanie mien a názvy slov.

     -druhy viet (znamienka slovosled vo vete)

     -prirovnania

     -rým

     -povesť

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

      

     Predmet:  MATEMATIKA

     Trieda: 3.A, B

     -          Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100

     -          Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: MATEMATIKA

      4. ročník :
     - násobenie a delenie
     - sčítanie a odčítanie v obore do 10 000
     - zaokrúhlovanie
     - slovné úlohy
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     2. ročník

     - Hláskoslovie- druhy hlások

     - Zdvorilostné vety

     - Detskí spisovatelia

     - Opačné slová

     - Rýmy

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: MATEMATIKA

     2.ročník

     - Zápis čísel

     - Zväčšovanie , zmenšovanie čísel

     - Sčítanie , odčítanie

     - Jednoduché slovné úlohy

     - Priamka, bod

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: ANGLICKÝ JAZYK

     2. ročník

     - Pozdravy

     -Preklad jednoduchých viet

     - Predstavujeme s

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

     4. ročník

     - Vybrané slova

     - Delenie slov na slabiky

     - Podstatné mená- vlastné

     -Zámena, číslovky

     - Abeceda - - Predpony

     Knižnica: brána do života

     uverejnené 30. 10. 2013, 7:45 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 30. 10. 2013, 7:45 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa žiaci 6.A triedy dňa 23. 10. 2013 zúčastnili vrámci vyučovania slovenského jazyka vyučovacej hodiny v školskej knižnici, ktorá bola venovaná tohtoročnej téme: Knižnica – Brána do života.

     Žiaci 6. A triedy sa mali naučiť, ako sa knihy stávajú bránou do života ich budúceho povolania. Ich úlohou bolo najprv správne priradiť názov povolania ku knihe.

      Neskôr si žiaci zahrali hru “Slepá baba” trocha inak. Na základe náhodného výberu sa jeden žiak stal slepou babou .Ostatní žiaci si do rúk vybrali 1 knihu a úlohou slepej baby bolo chytiť 1 spolužiaka s knihou, ktorý ho nahradí v slepej babe. Slepá baba nemusela pomenovať chyteného spolužiaka menom, ale chytený žiak poveda slepej babe názov svojej knihy a slepá baba musela povedať povolanie, ktoré sa ku knihe viaže. Ak slepá baba uhádla povolanie, chytený žiak sa stal slepou babou a hra pokračovala ďalej.

     Žiaci pochopili, aký význam má kniha pri naplnení ich sna o svojom povolaní v dospelosti.

                Vypracovala:Mgr. Zuzana Samuhelová

      

     Projekt - záložka do knihy

     uverejnené 27. 10. 2013, 10:19 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 10. 2013, 10:20 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Projekt “Záložka do knihy” priebeha na našej škole už 2. rok posebe a jeho úlohou je rozvíjaťspoluprácu s inými školami. Partnerskými školami sa môžu stať slovenské školy alebo české školy. Pre tento rok sa našou partnerskou školou stala škola v Čechách: Základní škola, Okružní 38, 792 01 Bruntál. Medzi našou školou a českou školou prebiehala priateľská komunikácia prostredníctvom emailu, kde sme sa hneď od začiatku s pani Jurkovou dohodli nechať deťom pri výrobe záložiek aj voľnú tému, dohodli sme sa na čase a spôsobe odoslania balíka so žiackymi žáložkami.

     Žiaci 1.a 2. Stupňa za pomoc ipani učiteliek Čajdovej, Čuntalovej a Mičuchovej na hodinách výtvarnej výchovy, výchovy umením a v ŠKD vytvárali záložky, na ktoré zhotovovali nielen svojich obľúbených literárnych hrdinov, ale pomocou záložky prezentovali aj svoju fantáziu a záujmy pri voľnej téme záložky.

     Balíček záložiek našich žiakov putovali zo slovenskej pošty do českej školy presne 24. 10. 2013. Nakoľko naša škola je orientovaná na šport a v triedach máme veľa športovcov, ktorí sa venujú futbalu, nepodarilo sa nám pre českú školu poslať 123 záložiek. Do českej školy odišlo 81 kusov tých najlepších záložiek, ktoré prešli kontrolou kvality paniučiteliek na vyučovacích hodinách.

     Veríme, že aj napriek menšiemu počtu záložiek sa česká škola v Bruntáli poteší slovenskému balíčku záložiek do kníh.

     Vypracovala: Mgr. Zuzana Samuhelová

      

     Tvorivé dielne

     uverejnené 26. 10. 2013, 13:29 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 27. 10. 2013, 19:57 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Dňa 24. Októbra 2013 sa po 3. Vyučovacej hodine uskutočnili Tvorivé dielne  - Svetlonos , zamerané na Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov.

     Cieľom tvorivých dielni je rozvíjať osobnostný rozvoj žiakov ich kreativitu, aktivitami rozvíjať  pružnosť nápadov, originalitu, schopnosť vidieť veci inak, osvojovať si zručnosti a dotiahnúť

     Úlohou tvorivých dielni pre prvý stupeň bolo preskúmať všetky aktivity na stanovištiach v ľubovoľnom poradí: cesta k duchovi, vyrezávanie Svetlonosa, vypúšťanie draka, ochutnávka 100% hroznového slizu, prejsť cez magický kruh, zhotovenie šarkanov a jesennej kytice z listov.

     Úlohou tvorivých dielni pre druhý stupeň bolo pre žiakov aktívne sa zapojiť,podľa záujmu a ich schopností,  naučiť sa spolupracovať a rozvíjať si svoje zručnosti na jednotlivých stanovištiach:

     1. Aktivita: Cesta k duchovi – pripraviť magický kruh z gaštanov, prilákať žiakov na ochutnávku cukríkov ale nesmeli si zobrať a tak precvičovali svoje sebazaprenie, odolať.

     V magickom kruhu žiaci prezentovali svoju básnickú tvorbu, strašidelných veršov.

     2. Aktivita:  Vyrezávanie Svetlonosa – žiaci počas týždňa prinášali tekvičky a tekvice. Nakreslili na tekvicu nos, oči, ústa a zuby. Vydlabali lyžicou otvor na vloženie sviečky.

      

     3. Aktivita:  Vypúšťanie Draka – na určenom stanovišti žiaci zhotovovali z paličiek kostru draka, obviazali jednotlivé dielce špagátom, priložili podkladový papier, preložili okraje papiera cez špagát a zlepili lepiacou páskou. Urobili z mašličiek krepového papiera veľký chvost.

     4. Aktivita: Príprava 100 % - ho hroznového slizu (muštu).Žiaci poskladali malý preš na bobulovité ovocie, hrozno,- muštová odroda hrozna, pôvod krajiny Slovensko - Panónia kinče. Bobule odstopkovali a premleli.Vložili do prešu a točili, kým nevytekala sťava, ktorú zachytávali do nádobky. Odmerkou nalievali do pohárikov a ponúkali na ochutnávku 100 % muštu.

     5. Aktivita: Strašidelný verš – žiaci spoločne alebo jednotlivo, literárne nápady o strašidlách preniesli perom na papier, ktoré prezentovali v magickom kruhu a získali “vstupenku na diskotéku”.

     6. Aktivita: Zhotovanie jesennej kytice z listov – žiaci museli preukázať zručnosť v šúlaní alebo zatočení veľkých listov do tvaru kvietka, ktorý zviazali bavlnkou. Viac takýchto zatočených kvetov v tvare ruží, pukov spojili do veľkej kytice, okolo priložili veľké listy a nakoniec ich spolu zaviazali. Vytvorili peknú veľkú kyticu z pestrofarebných listov, ktoré ponúkla pani Jeseň.

     Po splnení všetkých aktivít v tvorivých dielňach, žiaci ako trieda dostala vstupenku na diskotéku.

     Pocity a  zážitky žiakov z Tvorivých dielni zaznamenala reportérka Karin Sabršúlová zo 6.A.

     Fotografie zhotovil Filip Šubín, žiak 9.A .

     Tvorive dielne

      

      

     Čo jedia naše deti

     uverejnené 22. 10. 2013, 19:41 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 22. 10. 2013, 19:41 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
     Vedúca školskej jedálne Alžbeta Lauková vysvetlila, že denne vydajú okolo tristo obedov. Zakladajú si na sezónnych potravinách a čerstvej zelenine.


     http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/navstivili-sme-skolske-jedalne-pozrite-co-jedia-nase-deti.html

      

     PhDr. Jana Nováčková, CSc.,na našej škole

     uverejnené 21. 10. 2013, 21:27 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 22. 10. 2013, 13:05 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Minulý mesiac navštívila našu školu psychologička s praxou v pedagogicko-psychologickom  poradenstve, účastníčka  na projekte Svetovej zdravotnickej organizácie -  Škola podporující zdraví a kurzu Integrované tematické výuky v USA.  

     PhDr. Jana Nováčková, CSc.,  spoluautorka kníh  Respektovat a být respektován a Mýty ve vzdělávání, ktoré objavuje stále širšia verejnosť vrátane učiteľov, vychovávateľov a psychológov.

     Tieto knihy sú nielen aktuálne ale aj nadčasové. Prednáška pani Nováčkovej bola určená hlavne pre rodičov a taktiež pre učiteľov. Pri nej sme si my, teda mnohí rodičia a učitelia mohli uvedomiť, akú máme v rukách zodpovednosť a ako sa častokrát v nevedomosti a v najlepšej viere vo výchove detí previňujeme. Zároveň sme však mohli pocítiť úľavu, lebo teraz nám už mnohá nevedomosť nemôže brániť robiť veci lepšie.

     Mgr. Marcel Burkert


     http://www.pvp.upol.cz/lektori.php?uname=Jana-Novackova&ref=vikendove-akce&ref_uname=Vnitrni-a-vnejsi-motivace-tresty-a-odmeny-jejich-rizika-a-co-namisto-nich-I-20

      

      

     Týždeň anglického jazyka

     uverejnené 12. 10. 2013, 20:01 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 13. 10. 2013, 9:54 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      
        

     13. októbra 2013

      
     Vytvorený fotoalbum z týždňa anglického jazyka, ktorý sa uskutočnil
        od 7. 10. do 11. 10. 2013
     .
      
     Cieľom projektu bolo umožniť žiakom zažiť vyučovanie v anglickom jazyku.

     Učenie žiakov prebiehalo
     v dvojhodinových blokoch pod vedením štyroch

     zahraničných lektorov z Talianska, Brazílie, Grécka a Albánska.


      
      

      

     V každom veku sa dá športovať

     uverejnené 7. 10. 2013, 21:12 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 7. 10. 2013, 21:12 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      Dňa 06. 10. 2013 sa náš nový kolega Marcel Burkert  zúčastnil MEDZINÁRODNÉHO MARATÓNU MIERU v Košiciach. V polmaratóne si vytvoril osobný rekord, pričom svoje doterajšie maximum 1:38:49 h stlačil dolu o 3 minúty a to už v jeho 21. maratónskej sezóne.

     Srdečne gratuľujeme !
      
     Tím R 75

      

      

     Školský časopis R 75

     uverejnené 1. 10. 2013, 19:22 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 7. 10. 2013, 19:18 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

     R  75

              Všetci veľmi dobre vieme, že R 75 nie je značka nejakého lietadla, ale je to náš školský časopis,  v  ktorom  sa   nájsť  všeličo  zaujímavé.  V  školskom roku 2013/2014 bude redakčná rada časopisu pracovať pod dohľadom pani učiteľky Aminovej v tomto zložení:

      

     1.       Ema Oslejová                                  VI.A

     2.       Karin Sabršúlová                              VI.A

     3.       Sandra Speváková                           VI.A

     4.       Dominika Rakovická                        VI.A

     5.       Lane – Robinson Charlotte Jane        VI.A

     6.       Dávid Paulovič                                VI.A

     7.       Kristína Krížovská                           VIII.A

     8.       Noel Gondáš                                   VIII.A

     9.       Andrea Dantsitsová                          V.A

     10.   Rachel Gondášová                              V.A

     11.   Jia Hui Chen                                      V.A

     12.   Dominika Číčelová                             V.A

     13.   Sofia Ontkovičová                              V.A

     14.   Nikola Pizurová                                 V.A

     15.   Timea Grivalská                                 V.A

     Títo mladí nádejní redaktori už teraz pracujú na rôznych článkoch, anketách a interview, ktorými by radi pobavili vás – našich budúcich čitateľov. Premýšľajú nielen nad štruktúrou časopisu, ale aj nad rubrikami, v ktorých si každý niečo nájde.

     Dvere redakcie R 75 sú však otvorené aj vlastnej tvorbe a zaujímavým nápadom kohokoľvek z vás, kto by sa chcel o ne podeliť a prispieť článkami, obrázkami, básňami, hádankami...  Kontaktovať je možné pani učiteľku Aminovú: osobne alebo emailom aminova@zsriazanska.sk, prípadne využiť drevenú skrinku s názvom R 75  pri dverách zborovne. 

     Tešíme sa na spoluprácu s Parlamentom mladých, ktorý v tomto školskom roku začal naplno pod vedením pani učiteľky Trstenskej a aj so Zelenou školou, ktorej členmi sú naši spolužiaci a pod vedením pána zástupcu Trojčáka dosahujú veľmi pekné úspechy.

     Všetkým R 75 - károm sa pokúsime priniesť nielen aktuality z diania v škole, ale aj veľa zaujímavostí a zábavného čítania a možno sa tam nájde aj nejaké prekvapenie.

                                                                                                               Redakčná rada R 75

      

      

      

     DO POZORNOSTI RODIČOV, STARÝCH RODIČOV, KRSTNÝCH RODIČOV

     uverejnené 30. 9. 2013, 19:51 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 1. 10. 2013, 19:03 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

       
     Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání v spolupráci

       Asociáciou S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku

      a so ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava

      

      organizuje

      

     dvojhodinovú prednášku s diskusiou

      

     pre rodičov, starých rodičov, pedagógov a všetkých, ktorých zaujíma téma výchovy detí

      

     R + R  v kocke

      

     7. októbra 2013 od 17.30 hod.

      

      

      

     Čo znamená prístup Rešpektovať a byť rešpektovaný

     Čo tento prístup prináša pre výchovu detí aj pre vzťahy medzi dospelými

     Aké sú piliere tohto prístupu

     Akými postupmi a zručnosťami ho možno realizovať v každodennej praxi

      

      

      

      

     Lektorka: PhDr. Jana Nováčková, CSc.,

     spoluautorka knihy Rešpektovať a byť rešpektovaný

      

      

     Deti potrebujú hranice. Rešpektujúci prístup tieto hranice deťom poskytuje a pritom umožňuje uspokojovanie ich potrieb a rozvíja ich sebaúctu. Medzi argumenty podporujúce tento prístup patria poznatky o tom, ako funguje náš mozog, aké dôsledky so sebou nesie mocenský model vzťahov a tiež teória motivácie s dôrazom na pochopenie rizík trestov a odmien ako nástrojov vonkajšej motivácie. Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný prináša pohľad na širšie súvislosti mocenského a rešpektujúceho poňatia výchovy, vzdelávania a komunikácie.

      

      

     MieSTO  KONania:  Základná škola Riazanská 75, Bratislava

      

     PŘIHLÁŠKY: V prípade vášho záujmu potvrďte svoju účasť na adrese mirka.respektovat@gmail.com (Mirka Kumančíková) do 4.10.2013

      

      

     Účastnický poplatoK:  6,- €  (platí sa na mieste)

     rodičia žiakov zš majú vstup zdarma, prosíme, aby sa tiež zaevidovali a napísali do poznámky rodič – meno žiaka

      

      

     Vstupné previerky - matematika pre 2. až 4. ročník

     uverejnené 11. 9. 2013, 21:15 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 12. 9. 2013, 21:29 používateľom Správca ZŠ Riazanská ]

      

      

      

     Tématické okruhy – matematika pre 2.ročník

      

     1.      Zápis čísel

     2.      Porovnávanie čísel

     3.      Číselný rad

     4.      Rozklad čísla

     5.      Sčítanie a odčítanie do dvadsať

     6.      Jednoduché slovné úlohy

     7.      Geometrické tvary

      

      

     Zadanie okruhov na vstupné testy z matematiky pre III.A

      

      

     1. Doplniť číselný rad

     2. Porovnaj čísla: <, >, =

     3. Vypočítaj príklady – sčítavať – napr. 36+4=

     4. Vypočítaj príklady na sčítanie a odčítanie so zápisom pod sebou – napr. 35

     42

     1. Doplň tabuľky na ščítanie a odčítanie

     2. Slovná úloha

     3. Slovná úloha

     4. Zapíš súčet čísel – napr. 86,2

     5. Zapíš rozdiel čísel – napr. 76,5

     6. Narysuj úsečku - napr./AB/=7 cm

     7.  

     Tématické okruhy - matematika pre 4. ročník

      

     - Násobenie a delenie do 100
     - Sčítanie a odčítanie do 10 000
     - Premeny jednotiek dĺžky 
     - Slovné úlohy
     - Geometria - rysovanie úsečiek

     Vstupné previerky - slovenský jazyk pre 2. až 4. ročník

      

        

     Tématické okruhy – 2.ročník SJL

      

     1.      Diktát - slová

     2.      Prepis tlačeného textu

     3.      Dopĺňanie hlások, slabík do slov

     4.      Slovosled

     5.      Názvy rozprávok

      

      

      

     Tematické okruhy - 3. ročník SJL

     Tematický celok:         Hláskoslovanie

     Témy:                           Veta, slovo, slabika, hláska

      

                                       -  určovanie hlások 

                                            -  rozdeľovanie slov na slabiky

            -  určovanie druhu viet

            -  určenie počtu slov vo vetách

             -  určovanie počtu slabík v slove

             -  rozlišovacie znamienka

                                         - písanie i, í, y, ý po tvrdých a mäkkých spoluhláskach

              - diktát

      Literárna zložka:

             vedieť priradiť názov diela k známym slovenským spisovateľom pre deti

      

      

      

     Tématické okruhy – 4. ročník SJL

      

     1.      Vybrané slová po obojakých spoluhláskach

     2.      Abeceda

     3.      Vlastné podstatné mená

     4.      Určovanie slovných druhov

     5.      Zápis čísloviek

     6.      Druhy viet

     7.      Slovosled

     8.      Príslovia

      

      

     ČAJOVŇA pre rodičov

      

      
       V I T A J T E v novom školskom roku 2013/2014. Pripravili sme pre Vás:
     1. ČAJOVŇA pre rodičov
     2. Otvorená každú stredu od 7.45 - 9.00 a 15.30 - 16.00 h
     3. V čajovni Vás každú stredu bude čakať riaditeľka školy, môžete si pripraviť otázky, ktoré Vás trápia.
      
         Teším sa na Vás
                                             Pošvancová

      

     Vstupné previerky - slovenský jazyk 5. až 9. ročník

      

      
     Témy:

     5. ročník:

     Pravopis i, í/y, ý

     Podstatné mená – gramatické kategórie, skloňovanie

     Slovesá – gramatické kategórie, časy, časovanie

     Prídavné mená – rod

     Bájka, verš

      

     6. ročník:

     Podstatné mená – gramatické kategórie, vlastné, všeobecné, vzory

     Prídavné mená – stupňovanie, druh (akostné, vzťahové), gramatické kategórie

     Slovesá – gramatické kategórie

     Zámená

     Synonymá

     Antonymá

     Znelé a neznelé spoluhlásky

     Pravopis i, í/ y, ý

     Rozprávky

     Príslovie, porekadlo, pranostika

     Povesti

     Legenda

      

     7. ročník:

     Podstatné mená – abstraktné, konkrétne, gramatické kategórie

     Slovesá – plnovýznamové, neplnovýznamové, zvratné, nezvratné, slovesný spôsob

     Prídavné mená – druhy (akostné, vzťahové, privlastňovacie), gramatické kategórie

     Príslovky – miesta, času, spôsobu, príčiny

     Priama reč

     Podmet

     Prísudok

     Prisudzovací sklad

     Citoslovcia

     Báj

     Bájka

     Dobrodružná literatúra

     Príslovie, porekadlo, pranostika

     Básnické prostriedky – prirovnanie, personifikácia, epiteton

      

     8. ročník:

     Pravopis i, í/y, ý

     Slovesá – slovesný vid

     Pomnožné podstatné mená

     Podstatné mená – gramatické kategórie

     Číslovky – druhy (základné, radové, násobné)

     Podmet, prísudok, prisudzovací sklad

     Vety podľa členitosti – jednočlenná, dvojčlenná

     Rým

     Básnické prostriedky

     Western, robinsonáda, detektívka, dobrodružná literatúra, fantasy literatúra

     Literárne postavy z diel v učebnici

      

     9. ročník:

     Čítanie s porozumením

     Práca s textom

     Synonymá

     Jazykové štýly

     Cudzie slová

     Mor ho!

     Samo Chalupka

     Básnické prostriedky

      

      

     Vstupné previerky - matematika 5. až 9. ročník

      

      
     Vstupné previerky z matematiky a slovenského jazyka, ktoré budú písať žiaci koncom septembra 2013. Témy z matematiky:

     9. ročník

     Lineárne rovnice s jednou neznámou

     Obsahy a obvody rovinných útvarov

     Objem a povrch hranola

     Pravouhlá sústava súradníc

     Priama a nepriama úmernosť – tabuľky, grafy

     Vzájomná poloha kružnice a priamky

     Vzájomná poloha dvoch kružníc

      

     8. ročník

     Pomer

     Mierka plánu a mapy

     Priama a nepriama úmernosť

     Grafické znázornenie údajov – diagramy

     Číselné výrazy

     Výrazy s premennou

     Zlomky – porovnávanie, operácie so zlomkami

      

      

     7. ročník

     Objem a povrch kocky

     Objem a povrch kvádra

     Obsah a obvod štvorca

     Obsah a obvod obdĺžnika

     Postupnosti

     Kombinatorika

      

     6. ročník

     Obvod štvorca a obdĺžnika

     Obsah štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti

     Desatinné čísla – usporiadanie, porovnávanie, zaokrúhľovanie

     Rozvinutý zápis desatinného čísla

     Operácie s desatinnými číslami

     Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti

      

     5. ročník

     Malá násobilka a delilka

     Sčítanie a odčítanie čísel v obore do 10 000

     Rovnice

     Číselné výrazy so zátvorkami

     Slovné úlohy

     Konštrukcia trojuholníka

     Obvod trojuholníka

      

      

     Slávnostné otvorenie

      

      
     Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014.
     Po zaznení slovenskej štátnej hymny a básničke, ktorú predniesol Hiram Mede, žiak druhého ročníka, všetkých srdečne  privítala pani riaditeľka Ing. Emília Pošvancová, ktorá nás oboznámila s organizáciou nového školského roka. Na záver sa odobrali prváčikovia spolu s druhákmi pod vedením triednych učiteliek do tried, kde rodičia dostali ďalšie  dôležité informácie.      
      

      

     ART PEGAS

      

      
     ART PEGAS na našej škole v školskom roku 2013/2014 otvára  záujmové krúžky:
     Tanečný, dramatický, hudobný, divadelný, výtvarný a iné. Prihlasovanie sa uskutoční dňa 04. 09. 2013 a 09. 09. 2013 o 9.00 h v IV. A triede.

      

     ŠKD

      
     Nástup detí do Školského klubu detí je v utorok 03. 09. 2013 od 6.30 h do 17.00 h.