• ZŠ - Oznamy 2014/2015

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015
     uverejnené 30. 6. 2015, 14:05 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 30. 6. 2015, 14:06 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Pani riaditeľka ZŠ, Ing. Emília Pošvancová spolu s pánom Mgr. Vladimírom Novákom, vedúcim odboru školstva MÚ NM BA, odovzdávali ocenenia najlepším žiakom v oblasti vzdelania, kultúry a športu.
     Žiaci: Sandra Machačová, Samuel Šufliarsky, Bérenika Hoflack, Samuel Skala, Adam Vladár, Jakub Barančík, Mia Xénia Lopašovská, Ráchel Gondášová, Sofia Draxlerová, Ema Trizmová, Kei Ji, Roman Grom, Noel Gondáš, Ivan Ištvánffy, Ema Oslejová, Daniela Voštiarová, Michaela Krajnikovičová, Patrik Sládeček.      

     Slavnostne ukoncenie skolskeho roka 2014/2015

      

     Olympijský festival detí 2015

     uverejnené 28. 6. 2015, 19:18 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 6. 2015, 19:18 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V piatok 26.06.2015 sa konal Olympijský festival detí a žiakov ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava. OFD sa konal v tenisovej Akadémii RADO na Trnávke. Deti z MŠ Letná a žiaci so ZŠ si zasúťažili v tenise, vo florbale, vo futbale a streľbe slalomom do bránky. Deti a žiaci za svoj výkon dostali ozajstné olympijské medaily a diplomy, sladkosť. Športové zápolenie bolo ukončené ukážkami v tenise a hymnou OFD. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na realizácii športovo - tenisového dňa pre deti a žiakov.      

     OFD 2015

      

     Tematické okruhy - koncoročné písomné práce

     uverejnené 14. 6. 2015, 20:24 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 15. 6. 2015, 12:34 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

     1. ročník
     MATEMATIKA
     1.    správny zápis číslic v číselnom rade od 0 do 20
     2.    orientácia v číselnom rade
     3.    porovnávanie čísel v obore do 20
     4.    rozklad dvojciferných  čísiel  na desiatky a jednotky
     5.    sčítanie a odčítanie v obore do 20
     6.    riešenie matematických  reťazí
     7.    riešenie slovných úloh
     8.    rozlišovanie geometrických tvarov

     SLOVENSKÝ  JAZYK  A  LITERARÚRA
     1.    diktát
     2.    prepis textu
     3.    dopĺňanie chýbajúcich hlások a slabík do slov
     4.    usporiadanie slov vo vete – slovosled
     5.    čítanie s porozumením – určiť, ktoré slovo nepatrí do radu slov
     6.    vedieť názvy najznámejších klasických rozprávok

     5. ročník
     ANGLICKÝ  JAZYK
     1.    Jednoduchý prítomný čas alebo Priebehový prítomný čas
     2.    Doplňte vety a použite ( Do / Does – Have / Has )
     3.    Priebehový prítomný čas
     4.    Zakrúžkujte správne slovo
     5.    Oblečenie

     MATEMATIKA
     1.    Prirodzené čísla
     2.    Počtové výkony s prirodzenými číslami
     3.    Slovné úlohy
     4.    Rímske číslice
     5.    Rovnobežky, kolmice
     6.    Trojuholník, štvorec, obdĺžnik
     7.    Stavby z kociek

     6. ročník
     ANGLICKÝ  JAZYK
     1.    Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá
     2.    Budúci čas s (going to)
     3.    Prídavné mená a príslovky – Opak prídavné mená
     4.    Zakrúžkuje správnu odpoveď ( a little/a few ), ( How much/ How many), ( any/ some)
     5.    Druhý stupeň a tretí stupeň prídavných mien
     6.    Čítanie s porozumením

     MATEMATIKA
     1.    Prirodzené čísla a počtové výkony s prirodzenými číslami
     2.    Desatinné čísla a počtové výkony s desatinnými číslami
     3.    Premena jednotiek dĺžky a hmotnosti
     4.    Štvorec a obdĺžnik,obvod a obsah
     5.    Premena jednotiek obsahu
     6.    Uhol, Uhly v trojuholníku, Dvojice uhlov, Operácie s uhlami
     7.    Aritmetický priemer

     7. ročník
     ANGLICKÝ  JAZYK
     1.    Problémy a rady
     2.    Príbehový minulý čas ( kladné, záporné, otázky tvary )
     3.    Použite ( Should / Shouldn´t - Must, Mustn´t , Don´t have to)
     4.    Doplňte vety a použite Pred prítomný čas ( Present Perfect )
     5.    Čítanie s porozumením

     MATEMATIKA
     1.    Zlomky a počtové výkony so zlomkami, krátenie a rozširovanie zlomkov, základný tvar zlomku
     2.    Porovnávanie zlomkov, zmiešané čísla, zlomok a desatinné číslo
     3.    Percentá, znázorňovanie, percentá – zlomok – desatinné číslo, slovné úlohy
     4.    Kváder a kocka, objem a povrch, slovné úlohy
     5.    Sieť kvádra a kocky
     6.    Premena jednotiek obsahu a objemu
     7.    Pomer, slovné úlohy

     8. ročník
     ANGLICKÝ  JAZYK
     1.    Sloveso + -ing alebo infinitív
     2.    Pred prítomný čas s ( been / gone – Since / for )
     3.    Trpný rod ( prítomný čas, minulý čas, budúci čas )
     4.    Doplňte vety a použite ( So / Neither )
     5.    Doplňte vety a použite Podmienkové vety (prvý kondicionál)
     6.    Doplňte s správne slovo

     MATEMATIKA
     1.    Celé čísla a počtové výkony s  celými číslami
     2.    Výrazy, rovnice, slovné úlohy
     3.    Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov
     4.    Štvoruholníky, obvod a obsah, konštrukčné úlohy
     5.    Kruh, kružnica, priamka a kružnica
     6.    Hranol, objem a povrch


     9. ročník
     ANGLICKÝ  JAZYK
     1.    Jednoduchý minulý čas alebo pred prítomný čas
     2.    Väzba ( So / Nor ) , Pred prítomný čas s ( been / gone )
     3.    Trpný rod ( prítomný čas, minulý čas, budúci čas)
     4.    Doplňte vety a použite Podmienkové vety ( prvý kondicionál)
     5.    Opak  prídavné meno
     6.    Čítanie s porozumením


     MATEMATIKA
     1.    Mocniny a odmocniny, Zápis veľkých čísel
     2.    Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc, slovné úlohy
     3.    Valec, ihlan, kužeľ, guľa, objem a povrch
     4.    Stredová a osová súmernosť
     5.    Pytagorova veta, slovné úlohy
     6.    Podobnosť rovinných útvarov
      

      

     Deň detí na Kuchajde

     uverejnené 29. 5. 2015, 16:37 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 29. 5. 2015, 16:38 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Dnes 29.5.2015 mali deti veľký sviatok. Na Kuchajde pripravil MÚ Nové Mesto BA pre deti športové hry, tvorivé dielne, skákací hrad, trampolínku a mnoho ďaľších atrakcií. Slniečko nám všetkým pekne svietilo a deti sa mohli vyblázniť. Ďakujeme
      
      

     Den deti

      

     Karneval na korčuliach

     uverejnené 28. 5. 2015, 21:58 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 29. 5. 2015, 15:28 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

     Dnes 28.05. bolo na zimnom štadióne Ondreja Nepelu

     slávnostné ukončenie korčuľovania žiakov 1.A a 1.B triedy, projektu Jumping Joe....deti si to užívali, za svoje trojmesačné úsilie udržať sa na ľade a urobiť pekný sklzový obrat, bezpečne zabrzdiť alebo urobiť lastovičku, čo bolo veľmi pekné, deti dostali ocenenie:Diplom a čokočoko...

     Deti boli ste úžasné.

     Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí chodili svoje deti povzbudzovať, prezliekať a troška aj vymrznúť...bolo to superné...

      

      

      

      


     Karneval korculovanie

      

     Štiavnické Bane 11.05. - 15. 05. 2015

     uverejnené 15. 5. 2015, 20:03 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 17. 5. 2015, 19:15 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Ako viete alebo neviete, boli sme so žiakmi v Štiavnických Baniach: Športový a rekreačný pobyt.

     Celý týždeň sme mali pripravený program: Túra (3 hodiny) do Sedla / 775 m.n.m., Kaštiel vo Sv. Antone, Bánska Štiavnica - fárali sme do bane, Bohunice - Vodný Mlyn - potok Síkenica, Farma - kone, kozy, ovce. V stredu sme mali Olympijské hry, súťažilo sa: skok z miesta znožmo, trojskok, beh 300 m, hod loptami na cieľ, sed-ľah za 1 min, kľuky - max. počet opakovaní. Vyhodnotenie sme mali na záver pobytu - dnes.
     Ocenili sme Hirama Mede a Lucku Fratričovú cenou "FAIR  PLAY" a Alexa Wanga za výborné výkony a vzorové správanie.

      

      


     Štiavnické Bane

     A prikladáme aj video z nášho krásneho pobytu:
      

      

     Zelená škola - voda v Bratislavskom regióne

     uverejnené 28. 4. 2015, 18:37 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 4. 2015, 18:37 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     —
             Tradičným spôsobom zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pred vybudovaním vodovodu bolo čerpanie vody zo studní. Už v roku 1868 sa mestská rada zaoberala myšlienkou postaviť definitívny celomestský vodovod a vybudovať vodáreň. V roku 1882 bola vykopaná pokusná studňa na ostrove Sihoť medzi Devínom a Bratislavou, voda mala veľmi dobré a priaznivé vlastnosti, preto začala výstavba vodovodu.

            Bratislavský vodovodný systém zásobuje Bratislavu z veľkokapacitných zdrojov Sihoť, Pečniansky les, Rusovce - Ostrovné lúčky - Mokraď a Sedláčkov ostrov. Akumuláciu vody zabezpečuje 30 zásobných vodojemov s objemom 232 tisíc metrov kubických.

           V Bratislave a okolí sa nachádza asi 30 vodných plôch - jazerá = rybníky, ramená, kúpaliská. Nové Mesto - Kalné jazero, Kuchajda. Kúpaliská Pasienky.
     —V časti Bratislava Nové Mesto máme jazero, ktoré sa nazýva Kuchajda. Kuchajda je prírodné kúpalisko v Bratislave. Areál Kuchajdy sa nachádza v blízkosti železničnej stanice Bratislava - Nové Mesto. Kúpalisko malo v minulosti problémy so zvýšeným obsahom siníc..
      
     Vypracovali žiaci: Samuel Skala 4.B a Monika Reiterová 4.B
      

      

      

     Deň Zeme

     uverejnené 22. 4. 2015, 20:47 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 22. 4. 2015, 20:47 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      

     Dnes 22. apríla 2015 si pripomíname  DEŇ  ZEME. Ako každý jeden rok, by sme mali vyzbierať odpatky okolo svojho okolia kde bývame a skrášliť okolie školy. Po celom Slovensku sa sadia nové stromčeky (ale nie každý ich sadí). Mali, by sme si pripomenúť aka je pre nás Zem podstatná. A mali, by sme trochu viac šetriť životné prostredie, nevyhadzovať odpadky na zem a separovať odpad. Kedže nemôžeme ísť na školský dvor, lebo nám rekonštruujú budovu školy, tak sme si dnešný Deň Zeme nakreslili.

     Foto zabezpečila: Daniela Voštiarová, žiačka 7.A triedy

     Zapísal: Miška Krajnikovičová, žiačka 7.A triedy


     Den Zeme 2015

      

     Trištvrteročné písomné práce - okruhy

     uverejnené 21. 4. 2015, 8:21 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 22. 4. 2015, 20:43 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     1. ročník
      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

      

      

      


     Ø                     diktát

     Ø                     prepis tlačeného textu na písaný

     Ø                     orientácia v texte, výber vhodného slova do vety

     Ø                     dokončenie vety

     Ø                     tvorenie slova na danú hlásku

     Ø                     pomenovanie obrázkov správnym slovom

     Ø                     dopĺňanie dvojhlások do slov

      

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø                   správny zápis číslic v číselnom rade od 0 do 20

     Ø                   orientácia v číselnom rade do 20

     Ø                   porovnávanie čísel v obore do 20

     Ø                   sčítanie a odčítanie v obore do 20

     Ø                   riešenie slovných úloh

      

     2. ročník

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø                      Hlásky

     Ø                      Slabiky

     Ø                      Tvorenie slov

     Ø                      Slovosled

     Ø                      Rýmy

      

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø                      Číselný rad

     Ø                      Porovnávanie čísel

     Ø                      Slovné úlohy, jednoduché, zložené

     Ø                      Písomné sčítanie, odčítanie

      

      

     3. ročník

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø                     diktát

     Ø                     vybrané slová

     Ø                     zoraďovanie slov podľa abecedy

     Ø                     vyhľadávanie vybraných slov v texte

     Ø                     všeobecné a vlastné podstatné mená

     Ø                     priraďovanie literárneho žánru k dielam

      

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø                     násobenie a delenie

     Ø                     slovné úlohy

     Ø                     zátvorkové príklady

     Ø                     sčitovanie a odčitovanie do 1000

      

      

      

     4. ročník

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø                Spodobovanie

     Ø                Slovné druhy

     Ø                Podstatné mená, gramatické kategórie

     Ø                Prídavné mená

     Ø                Literárne útvary

      

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø                     prirodzené čísla

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø                     slovná zásoba 1. až 11. lekcia

     Ø                     gramatika 1. až 11. lekcia

     Ø                     základné frázy

      

     5. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø               sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore nad 10 000 (veľké čísla)

     Ø               zaokrúhľovanie prirodzených čísel

     Ø               násobenie a delenie prirodzených čísel dvojciferným číslom (veľké čísla)

     Ø               základy rysovania: kolmice, rovnobežky, kruh, kružnica

     Ø               obvod štvorca a obdĺžnika

     Ø               desatinné čísla

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø            znelé a neznelé spoluhlásky

     Ø            Slovné druhy

     Ø            Podstatné mená

     Ø            Prídavné mená

     Ø            Synonymá

     Ø            Antonymá

     Ø            i, í/ y,  ý

     Ø            Dráma

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø              Opíšte obrázky denný režim študenta( Jednoduchý prítomný čas + Čas)

     Ø              Doplňte vety a použite ( he, she, it, they )

     Ø              Opravte vety

     Ø              Zakrúžkujte správne slovo

     Ø              Doplňte vety a použite väzbu ( There is alebo There are )

     Ø              Zámená

      

     6. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø            desatinné čísla

     Ø            zlomky

     Ø            uhly: rozdelenie, dvojice uhlov

     Ø            trojuholník: vonkajšie a vnútorné uhly

     Ø            deliteľnosť prirodzených čísel

     Ø            obsah štvorca a obdĺžnika

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø                tvorenie slov

     Ø                Slovesá

     Ø                Prídavné mená

     Ø                I, í/y, ý

     Ø                Príslovky

     Ø                Priama reč

     Ø                Báj

     Ø                Bájka

     Ø                Vnútorná kompozícia diela

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø              Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá

     Ø              Utvorte otázky v minulý čas

     Ø              Opravte vety

     Ø              Zakrúžkuje správnu odpoveď ( a little/a few ), ( How much/ How many), ( any/ some)

     Ø              Doplňte vety a použite ( a, some, the )

     Ø               Čítanie s porozumením

      

     7. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø        Čísla a počtové výkony s číslami

     Racionálne čísla

                  Zápis časti celku zlomkami , desatinnými číslami a percentami

              Hodnota zlomku (zlomková čiara je ekvivalentná operácii delenia), pravý a nepravý zlomok

                  Násobenie a delenie zlomkov

                  Sčítanie a odčítanie zlomkov

                  Zložený zlomok a zmiešané čísla

     Ø        Štvoruholníky

     Obvod a obsah rovnobežníkov a lichobežníkov

     Ø        Percentá

     Výpočet časti celku v percentách, základu, percentovej časti

     Slovné úlohy

     Ø        Kocka a kváder

     Povrch a objem

      

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø                historizmy, archaizmy, cudzie slová

     Ø                Podstatné mená

     Ø                Slovesá

     Ø                Slovesný vid

     Ø                Číslovky

     Ø                Spojky

     Ø                Vety podľa členitosti

     Ø                Vetné členy

     Ø                Slovesné/neslovesné vety

     Ø                Postavy v dielach

      

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø              Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá

     Ø                Príbehový minulý čas  ( kladné, záporné, otázky tvary )

     Ø                Použite Frázy

     Ø                Doplňte vety a použite ( a , an , the )

     Ø                Doplňte vety a použite ( somebody, anybody, everybody, something, anything, everything)

     Ø                Predprítomný čas

      

     8. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø              výrazy: číselné, s premennou

     Ø              pravouhlá sústava súradníc

     Ø              Pytagorova veta

     Ø              kruh, kružnica: vzájomná poloha kružnice a priamky, vzájomná poloha dvoch kružníc, obsah a obvod kruhu, kruhový výsek, kružnicový oblúk, kružnica vpísaná a opísaná trojuholníku

     Ø              hranol

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø                viacvýznamové slová

     Ø                Vetné členy

     Ø                Slovné druhy

     Ø                Príslovky

     Ø                Citoslovce

     Ø                Častice

     Ø                Predložky

     Ø                Nepriame pomenovania

     Ø                Frazeologické jednotky

     Ø                Združené pomenovania

     Ø                Čítanie s porozumením

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø            Prídavné meno s ( - ed and –  -ing )

     Ø            Sloveso + -ing alebo - infinitive

     Ø            Predprítomný čas s  ( been / gone )

     Ø            Predprítomný čas s ( since / for )

     Ø            Doplňte vety a použite ( Who / Which )

     Ø            Doplňte vety s prídavné meno

     Ø            Doplňte vety a použite ( So / Neither )

      

      

     9. ročník

     Predmet:     MATEMATIKA

     Ø                Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel

     Ø                Úprava algebrických výrazov

     Ø                Pytagorova veta

     Ø                Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav

     Ø                Lineárne nerovnice

     Ø                Slovné úlohy

      

     Predmet:     SLOVENSKÝ  JAZYK

     Ø        Vetné členy

     Ø        Melódia viet

     Ø        Synonymá

     Ø        Číslovky

     Ø        Predložka

     Ø        Veta (jednoduchá veta, jednoduché súvetie)

     Ø        Slohový postup

     Ø        Jazykový štýl

     Ø        Podstatné mená

     Ø        Spodobovanie

     Ø        Rým

     Ø        Básnické prostriedky

     Ø        Epigram

     Ø        Epitaf

     Ø        Lyrická báseň

     Ø        Epická báseň

     Ø        Lyricko – epická báseň

      

     Predmet:     ANGLICKÝ  JAZYK

     Ø          Jednoduchý minulý a prítomný čas, pred prítomný čas

     Ø          Väzba ( had to / couldn´t ) , Pred prítomný čas s ( been / gone )

     Ø          ANJ Frázy

     Ø          Doplňte vety a použite ( Who / Which )

     Ø          Podstatné meno a prídavné meno

      

      

      

     Škola v prírode - športový a turistický kurz

     uverejnené 15. 4. 2015, 20:01 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 15. 4. 2015, 20:01 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      Škola v prírode – športový a turistický kurz pre 1.roč. až 6.roč.

     Od 11. 05. 2015 – 15. 05. 2015  : Štiavnické Bane, Chata ASSISI

     Kontaktná osoba: Mgr. Anna Trstenská 0910/929 644

     trstenska@zsriazanska.sk

      

      

     1.     Denný režim a program:

     2.     Odporúčaný zoznam vecí:

      

     11. 05. Pondelok:

      

     7.30 h – príchod do školy

     8.00 h – odchod autobusom smer Štiavnícke Bane

     9.00 h – hygienická prestávka

     10.00 h – hygienická prestávka

     11.00 h – príchod do strediska – ubytovanie, rozdelenie po izbách, uloženie vecí, hygiena

     12.30 h – 13.00 h – obed z domu

     13.00 h – 13.30 h – pokyny, pravidlá, denný režim, aktivity

     13.30 h – 17.00 h – zoznamovanie sa s okolím a prírodou( vychádzka na Sitno – podľa počasia – nenáročná trasa pre všetky deti, Počúvadlo - člnkovanie )

     17.00 h – 18.00 h – oddych, hygiena

     18.00 h – 18.30 h – večera

     18.30 h – 21.00 h – športové hry, spoločenské hry, opekanie

     21.30 h – večierka

      

      

     12. 05. Utorok:

      

     7.30 h – budíček

     7.35 h – 7.45 h -  rozcvička,

     7.50 h – 8.25 h – hygiena, upratanie, príprava osobných vecí

     8.30 h – 8.50 h – raňajky

     9.00 h – odchod autobusom smer Bánska Štiavnica – banícke múzeum

     12.30 h – príchod do strediska, hygiena,

     13.00 h – 13.30 h – obed

     13.30 h – 14.00 h – odpočinok

     14.00 h – 17.00 h – Vodný Mlyn v Bohuniciach

      17.00 h – 17.50 h – aktivity podľa záujmu - herbár  hygiena

     18.00 h – 18.30 h – večera

     18.30 h – 19.30 h – príprava spoločenského programu, spoločenské hry, tanec, diskotéka

     19.30 h – 20.30 h - denný režim a program na nasledujúci  deň

     20.30 h – 21.00 h – príprava na večierku, upratanie izieb, ukľudnenie

     21.30 h – večierka

      

     04. 06. Streda:

      

     7.30 h – budíček

     7.35 h – 7.45 h -  rozcvička podľa hudby

     7.50 h – 8.25 h – hygiena, upratanie, príprava osobných vecí

     8.30 h – 8.50 h – raňajky

     9.00 h –odchod autobusom smer Bánska Štiavnica – kaštiel v Antole – poľovnícke trofeje, vystúpenie Sokoliarov,

     12.30 h – príchod do strediska, hygiena, vybalenie vecí

     13.00 h – 13.30 h – obed

     13.30 h – 14.00 h – odpočinok

     14.00 h – 17.00 h –  športová činnosť _ Olympiáda, herbár,

     17.00 h – 17.50 h – aktivity podľa záujmu, hygiena

     18.00 h – 18.30 h – večera

     18.30 h – 21.00 h – príprava opekačky, šp.hry, spoloč. hry, tanec, diskotéka

     21.30 h – večierka

      

     05. 06. Štvrtok:

      

     7.30 h – budíček

     7.35 h – 7.45 h -  strečingová rozcvička a beh v teréne

     7.50 h – 8.25 h – hygiena, upratanie, príprava osobných vecí

     8.30 h – 8.50 h – raňajky

     9.00 h –odchod autobusom smer Levice - Tekovské museum - archeológia, hrad

     12.30 h – príchod do strediska, hygiena, vybalenie vecí

     13.00 h – 13.30 h – obed

     13.30 h – 14.00 h – odpočinok

     14.00 h – 17.30 h –  odchod autobusom - Horšianská dolina – prírodná rezervácia

     17.30 h – 18.00 h –  hygiena,- herbár

     18.00 h – 18.30 h – večera, 

     18.30 h – 21.00 h – príprava a večerná hra v prírode, orientácia, zakladanie ohníka a opekanie

      21.00 h – príprava na večierku, hygiena, upratanie osobných vecí, ukľudnenie

     22.00  h – večierka

      

     06. 06. Piatok:

      

     7.30 h – budíček

     7.35 h – 7.45 h -   rozcvička

     7.50 h – 8.25 h – hygiena, upratanie, príprava osobných vecí

     8.30 h – 8.50 h – raňajky

     10.00 h – Prehliadka  Národného žrebčína v Tpoľčiankach/ už cesta domov)

     - obed (suchá strava)

     - odchod  smer Bratislava, dodržiavanie hygienických prestávok,

     15.00 - 16.00 h  – príchod do Bratislavy, ZŠ Riazanská 75.

      

      

     Vypracovala: Mgr. Anna Trstenská

      

      

      

      

      

      

         

     Odporučený zoznam vecí,

     ktorý je nezáväzný a nepovinný , je to len inšpiratívny zoznam pre uľahčenie balenia vecí.

     Kópia karty poistenca !!!

     Peračník: farbičky, lepidlo, nožnice,

     1. plátená čiapka, šiltovka proti úpalu
     2. spodná bielizeň
     3. pyžamo
     4. tričká s krátkym rukávom
     5. flanelová košeľa, tričko s dlhým rukávom
     6. dlhé nohavice alebo rifle
     7. krátke nohavice alebo bermudy
     8. teplý sveter, pulóver
     9. tepláky alebo tepláková súprava
     10. letná vetrovka
     11. pršiplášť, príp. nepremokavá vetrovka
     12. vreckovky
     13. ponožky
     14. nepremokavá obuv
     15. tenisky
     16. prezuvky
     17. uteráky
     18. PVC fľaša na vodu, na pitný režim
     19. hygienické vrecúško (zubná kefka a pasta, mydlo, nerozbitný pohár, opaľovací prostriedok s ochranným faktorom podľa citlivosti pokožky dieťaťa, hrebeň)
     20. plavky, opalovací olej/krém
     21. slnečné okuliare
     22. baterka
     23. jednoduché pomôcky na karneval
     24. iné nutné osobné potreby podľa uváženia rodičov
     25. lieky, ak dieťa užíva
     26. repelent proti bodavému hmyzu

      

     Preventívno-rehabilitačné cvičenie

     uverejnené 9. 2. 2015, 9:44 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 9. 2. 2015, 9:45 ]

      

     V zdravom tele - zdravý duch!

     Prihláste svoje dieťa na preventívno-rehabilitačné cvičenie 3.2. o 15.30h, ktoré mu pomôže nielen so správnym držaním tela, ale aj od problémov v dospelosti.

     Viac TU!

      

     Zápis do 1.ročníka

     uverejnené 9. 2. 2015, 9:34 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 9. 2. 2015, 9:34 ]

      

     ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA  - 6. a 7. februára 2015
     všetko, čo potrebujete vedieť:


     1. Zápis do 1.ročníka

     2. Deň otvorených dverí

     3. Informácie o škole k zápisu
      

      

     Deň otvorených dverí pre deti MŠ

     uverejnené 5. 2. 2015, 22:33 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 5. 2. 2015, 22:33 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V stredu 4. a vo štvrtok  5. februára 2015 od 9.45 hod, žiaci našej školy pripravili  pre deti MŠ Letná a Teplická Deň otvorených dverí. V triedach si deti MŠ mohli precvičiť zručnosti z výtvarnej výchovy - nalepovanie snehuliaka, vyfarbiť predmety, ktoré patria do školskej aktovky a v rannej komunite sa naučili riekanku o ludskom tele. Deti MŠ sa v jednotlivých činnostiach vystriedali a za svoju šikovnosť boli odmenené medajlou, ktoré vyrobili žiaci našej školy.
      

     5. februára 2015


      

      

     Kondičné a rehabilitačné cvičenia

     uverejnené 4. 2. 2015, 17:00 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 4. 2. 2015, 17:00 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Dňa 3. 02. 2015 o 15.30 hod sa v školskej jedálni uskutočnili ukážky rehabilitačného cvičenia pre deti MŠ, žiakov, rodičov a učiteľov našej školy. Cvičenia, ukážky viedli skúsené odborníčky na podporný aparát a správne držanie tela.

     Hlavným cieľom je posilniť ochabnuté svalové partie (hlavne brušné svaly) a súčasne uvolniť stuhnuté časti tela (hlavne bedrová a hrudná časť chrbta, krk, šija a oblasť okolo lopatiek).

      Účinky SM systému môžeme pociťovať len pri poctivom cvičení. Chrbát je potom  bez bolestí. SM systém je jednoduchý návod, ako mať chrbát bez bolestí.


      

      

     Zelená škola vyhodnotenie

     uverejnené 28. 1. 2015, 18:12 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 1. 2015, 18:12 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V našej škole sme zisťovali informácie, ktoré sa týkali vášho vzťahu k vode. Dotazník prebehol úspešne a ako to dopadlo sa dočítate vo vyhodnotení, ktoré spracovala Miška Krajnikovičová, žiačka 7.A
      

     Vyhodnotenie dotazníka

     Kolégium Zelenej školy si pre žiakov 2. Až 9. ročníka pripravilo dotazník o vode. S rozdaním dotazníka nám pomohli členovia parlamentu.

     Otázky: Čo pre teba voda znamená?

                     Načo vodu najviac používaš?

                     Akú vodu piješ?

     Bolo vytlačených a rozdaných 160 dotazníkov a naspäť sa nám vrátilo 110 dotazníkov.

     Najviac detí na prvú otázku odpovedalo, že pre nich voda znamená život. Na druhú otázku odpovedali, že najčastejšie vodu používajú na pitie. A najviac detí v poslednej otázke uviedlo, že vodu pijú obyčajnú.

      

     Najčastejšia odpoveď

     Čo pre teba voda znamená?

     Život

     Načo vodu najviac používaš?

     Na pitie

     Akú vodu piješ?

     Obyčajnú vodu

      

      

     Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za pomoc a ochotu

      

      

     Vyhodnotenie pre vás spracovali členovia kolégia a správu spracovala Miška Krajnikovičová, 7.A

      

     Geografická súťaž "Zápisník cestovateľa"

     uverejnené 19. 1. 2015, 22:10 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 20. 1. 2015, 7:31 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     So šiestačkami - Rachel, Sofiou, Emou, Nikou a Kikou sme sa v októbri zapojili do geografickej súťaže "Zápisník cestovateľa". Úlohou bolo vybrať si krajinu a stručne a zaujímavo ju charakterizovať. Najskôr padali návrhy ako - Kuba, Thajsko, Dubaj a Čína a nakoniec sme skončili pri krajine, ktorú poznajú najlepšie a to je AUSTRÁLIA. Dievčatá vypracovali plagát, cestovateľskú mapu a zaujímavý bedeker o krajine, ktorý obsahoval - základné informácie, históriu, pikošky, mapu, pamiatky, opísali austrálsku kuchyňu a zistili aké filmy sa v Austrálii nakrúcali. Oceňujem ich tvorivosť a množstvo skvelých nápadov, samostatnosť a zodpovednosť akou pristupovali k tvorbe projektu. Teraz už iba držme palce aby sa dievčatá v súťaži umiestnili na dobrom mieste.

     Dievčatám sa podarila zložiť aj básnička:

     AUSTRÁLIA  ĎALEKÁ  JE,

     KENGURA  ŤA  ZBOXUJE,

     MONOKEL  MÁŠ  POD OKOM,

     PREJDI  SA  NAŠIM  BEDEKROM.


     Zapisnik cestovatela

      

      

     Polročné písomné práce z ANJ

     uverejnené 18. 1. 2015, 17:42 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 18. 1. 2015, 17:42 ]

      

     5.roč.
     1. Členy ( a – an )
     2. Predložky ( to, on, from, in, for )
     3. Vyučovacie predmety
     4. Kladné tvary Have got / Has got
     5. Doplňte obrázky ( Opíšte obrázky )
     6. Napíšte čísla
     7. Singulárni a množné číslo slova

     6.roč.
     1. Priebehový prítomný čas kladné, záporné, otázky tvary Lekcie 2
     2. Priebehový prítomný čas a Jednoduchý prítomný čas
     3. Zámeno ako podmet a predmet vety
     4. Zakrúžkuje správnu odpoveď

     7.roč.
     1. Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá
     2. Minulý čas ( was / were )
     3. Príbehový minulý čas  ( kladné, záporné, otázky tvary )
     4. ANJ Frázy Lekcie 3
     5. Budúci čas s ( Will / Won´t )
     6. Predložky (in / on )

     8.roč.
     1. Lekcie 2 ( podstatné meno a prídavné meno )
     2. Predprítomný čas s  ( been / gone )
     3. Predprítomný čas s ( since / for )
     4. Predprítomný a jednoduchý minulý čas
     5. Čítanie s porozumením

     9.roč.
     1. Jednoduchý minulý a  a priebehový minulý čas celkom
     2. Väzba ( Should / Shouldn´t )
     3. ANJ Frázy a  ( výraz starosti ) Lekcie 4
     4. Doplňte s ( will have to / won´t be able to )
     5. Materiály Lekcie 3
     6. Čítanie s porozumením
      

      

     Projekt z prierezovej témy: environmentálna výchova

     uverejnené 18. 1. 2015, 10:51 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 18. 1. 2015, 10:51 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Projekt dobrovoľný.

     Prečo je dôležité triediť odpad v škole.

     Otázka: 1. Máme čisté prostredie v škole a na školskom dvore?
     Otázka 2. Ako sa môžu žiaci podielať na čistom prostredí v škole?

     Projekt z FYZ pre siedmakov a žiakov školy. Spracovanie témy do 28.01.2015.
     Veľkosť formátu: plagát
      

     Pomôcka:http://www.teraz.sk/.../vstup-zakazany.../114849-clanok.html
     Zmesový komunálny odpad a získaná energia

      

     Výsledky školského kola "Šaliansky Maťko"

     uverejnené 13. 1. 2015, 18:58 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 13. 1. 2015, 18:58 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     Dňa 12. 01. 2015 sa konalo školské kolo "Šalianskeho Maťka". Školského kola sa zúčastnilo 18 žiakov v troch kategóriách.
      
     I.kategória: 
     1.miesto: Hanka Tomšíková  III. A trieda, ( Lucia z Neštiku...)
     2.miesto: Hiram Mede  III. A trieda, ( Ako sa chytali Jano s Jakubom...)
      
     II.kategória:
     1.miesto: Berenika Hoflack IV. B trieda, ( O hrabovskom vodníkovi )
     2.miesto: Viola Lajčiaková IV. B trieda, ( Koľko vrcholov majú Tatry ?)
     3.miesto: Sofia Palajová IV. B trieda, ( Izabelina čipka )
      
     III.kategória:
     1.miesto: Ema Oslejová VII. A trieda, ( Pomocník v lekárni )
     2.miesto: Branislav Števaňák VI. A trieda, ( Strieborniaky )
     3.miesto: Dominik Knieža VII. A trieda, ( Janko a Macko )
      
     Víťazom srdečne blahoželáme !
      

      

     Vianočný bazár a divadielko

     uverejnené 18. 12. 2014, 23:02 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 20. 12. 2014, 11:25 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Vo štvrtok 18. decembra o 15.00 hod. sme pripravili pre rodičov vianočný program a vianočný bazár.
     V bazáre žiaci ponúkali svoje výrobky, ale aj kupovali vianočné perníky a ozdoby na stromček.
     Počas predaja si deti i rodičia  pochutnávali na vianočnom  punči, ktorý uvarila pani kuchárka.
     Na úvod vianočného programu vystúpili mažoretky. Žiaci z II.A triedy veľmi pekne zahrali divadielko o narodení Ježiška. Starší žiaci zase zahrali veľmi peknú rozprávku "Trojruža."
     A potom už len deň a sú tu vianočné prázdniny!
      

     Mikuláš

     uverejnené 7. 12. 2014, 19:15 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 7. 12. 2014, 19:16 ]

      

     V piatok 5.decembra k nám prišiel Mikuláš! A nebol sám. Spolu s ním prišiel aj milý anjel a nezbedný čert. Našťasie, žiaci u nás na škole poslúchajú, a tak ich čert nemusel odniesť zo sebou do pekla, hoci niektorým pohrozil, že ak nezmenia svoje správanie, budúci rok sú jeho.
     Nakoniec sme dostali zopár sladkostí a aj takto oslávili jeden z najkrajších dní v roku.
     Už teraz sa tešíme na Vianoce!      
      

      

     Knižná návšteva

     uverejnené 7. 12. 2014, 19:07 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 7. 12. 2014, 19:07 ]

      

     V stredu 3. decembra k nám zavítala netradičná návšteva.
     Bola to pani spisovateľka Mária Vrkoslavová-Ševčíková, ktorá so sebou priviedla aj štvornohého kamaráta. Pretože nielen o ňom sú jej najnovšie knihy. Tie majú názov Život na štyroch labkách a Veľké dobrodružstvá malého havkáča.
     Bola to veľmi príjemná a milá beseda, ktorá skončila aj predajom týchto skvelých psích knižiek.
      

      

      

     Týždeň červenej stužky

     uverejnené 7. 12. 2014, 19:03 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 7. 12. 2014, 19:04 ]

      

     Posledný novembrový týždeň už tradične patrí Červenej stužke. Tá je znakom solidarity voči ľuďom, ktorí ochoreli alebo sa nakazili vírusov HIV.
     U nás na škole sme nosili červené stužky na tričkách, rozprávali sa na triednických hodinách o problematike AIDS a tiež sa konala výtvarná súťaž. V nej mali za úlohu žiaci nakresliť svoje posolstvo Červenej stužky ľubovoľnou výtvarnou technikou.
     Prebehlo hlasovanie a najlepšie obrázky vyhrali. Sú to práce týchto žiakov:

     1. miesto- Viola Lajčiaková
     2. miesto- Paula Ilenčíková
     2. miesto- Sofia Pallajová
     3. miesto- Sarah Aziri

     Blahoželáme!      
      
      

      

     Štvrťročné písomné práce - SJL, MAT, ANJ

     uverejnené 14. 11. 2014, 12:15 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 18. 11. 2014, 8:30 ]

      

      
     Od utorka 18.11.2014 do piatku 21.11.2014 sa na našej škole píšu štvrťročné písomné práce zo Slovenského jazyka, Matematiky a Anglického jazyka. 
      
     Preto prosíme žiakov, aby si na štvrťročné písomné práce, ktoré sa píšu v tento týždeň, zopakovali:
      
      
      
      
      
      
     1.ročník
     nepíšu sa štvrťročné práce
      
     2.ročník
     SJL:
     -Abeceda- prepis tlačených písmen
     -Hlásky a písmena- vedieť koľko má slovo hlások a písmen
     -Pozdrav
     -Rozlišovacie znamienka
     -Dopĺňanie písmen do slov
      
     MAT:
     Zväčši a zmenši dané číslo
     Doplň vynechané číslo v príklade
     Vypočítaj príklady
     Usporiadaj čísla od najmenšieho po najväčšie
     Slovné úlohy
     Narysuj priamku a vyznač  bod
      
     ANJ:
      
     3.ročník
     SJL:
      
     MAT:
      
     ANJ:
      
     4.ročník
     SJL:
      
     MAT:
      
     ANJ:
     1. lekcia (Školské veci): - slovná zásoba
                     - opis osoby, predstavenie,This is…, I´ve got, There are…
                       - opis triedy
                  - ukazovacie zámená, jednotné a množné číslo This/That is …, These are/Those are...
     2. lekcia (Pocity): - slovná zásoba
                      - tvorenie otázky, záporu, použitie to be, We´re happy, Are they hot?, No, they aren´t
                        - použitie stiahnutých tvarov
     3. lekcia (Slovesá I.): - slovná zásoba
                        - tvorenie otázky, záporu, použitie to be, She can / can’t, Can he?    
     4. lekcia (Jedlo a pitie): - slovná zásoba
                       - stiahnuté tvary
                       - tvorenie otázky, záporu  použitie have got, Have you got?, I have/haven´t..., Has he got…?, Has he/hasn´t
                       - číslovky do 100   
     Základné otázky a odpovede, základné frázy.               
      
     5.ročník
     SJL:
     -znelé a neznelé spoluhlásky,
     -spodobovanie, 
     -zámena, 
     -číslovky, 
     -literatúra nonsensu
      
     MAT:
     -Matematické operácie s prirodzenými číslami (aj  nad 10 000)
     -Slovné úlohy
     -Rysovanie – rovnobežky, rôznobežky
     -Telesá – stopa, kódovanie telies
      
     ANJ:
     - Členy ( a – an )
     - Väzba ( Tam je– Tam sú ) There is / There are
     - Sloveso ( Byť ) verb to be 
     - Privlastňovanie zámená
     - Pokyny v triede
     - Krajiny
      
     6.ročník
     SJL:
     -tvorenie slov (príponami, predponami, skladaním),
     -Rúfus, smrek, Chalupka, 
     -básnické prostriedky
      
     MAT:
     PRIRODZENÉ  ČÍSLA
     DESATINNÉ ČÍSLA 
     -matematické operácie (sčítanie, odčítanie)
     -zaokrúhľovanie, porovnávanie, znázorňovanie na číslenej osi
     -slovné úlohy
     PREMENA jednotiek hmotnosti a dĺžky 
     ZLOMOK
     -jednoduché zlomky znázorniť
     -desatinný zlomok (vzťah medzi desatinným zlomkom a desatinným číslom)
      
     ANJ:
     - Jednoduchý prítomný čas, zápor, otázky.
     - Radové číslovky
     - Frekvenčné príslovky
     - Privlastňovacie zámená
     - Čítanie s porozumením
      
     7.ročník
     SJL:
     -pieseň,
     -básnické prostriedky, 
     -autori a diela (Peteraj, Mihálik, Smrek, Kráľ), 
     -komunikácia, skratky, značky, skratkové slová, iniciálové skratky
      
     MAT:
     DESATINNÉ ČÍSLA 
     ZLOMOK
     -znázorniť zlomky, porovnávať zlomky
     -zobrazovanie zlomkov na číselnej osi
     -desatinný zlomok (vzťah medzi desatinným zlomkom a desatinným číslom)
     -rozširovanie a krátenie zlomkov
     -sčítanie a odčítanie zlomkov
      
     ANJ:
     - Minulý čas pravidelné a nepravidelné slovesá
     - Minulý čas a prítomný čas zápor a otázky
     - Člen rodiny 
     - ANJ Frázy
     - Väzba ( be supposed to )
     - Väzba ( so / because )
      
     8.ročník
     SJL:
     -čítanie s porozumením,
     -cudzie nesklonné podstatné mená
     -zvieracie podstatné mená mužského rodu, neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r a -l,
     -štúrovci a romantizmus
      
     MAT:
     -výrazy – operácie s výrazmi
     -zhodnosť trojuholníkov, rysovanie trojuholníkov
     -Slovné úlohy – obvody a obsahy, objemy a povrchy
      
     ANJ:
     - Jednoduchý prítomný čas a minulý čas jednoduchý a priebehový minulý čas
     - Väzba ( used to )
     - Väzba ( too / enough )+ prídavné meno
     - Materiály – the ice man
      
     9.ročník
     SJL:
     -slohový štýl, slohový útvar,
     -slávnostný prejav, 
     -básnické prostriedky, 
     -spodobovanie, tvorenie slov (príponami, predponami, skladaním), 
     -skratky, synonyma, neologizmy, spisovne slová, expresívne slová, cuzdie nesklonné slová, cudzie slova
      
     MAT:
     MOCNINY
     VÝRAZY
     -číselné výrazy, výrazy s premennou – úprava, určenie hodnoty výrazu
     -vyberanie pred zátvorku
     -násobenie mnohočlenov
     -vzorce (a + b)2, (a – b)2, (a + b).(a – b)
      
     ANJ:
     - Jednoduchý prítomný a priebehový čas
     - Väzba ( Since / for )
     - Pred prítomný čas
     - ANJ Frázy
     - Väzba ( too / enough )
     - Zamestnanie 
     - Formálny list k žiadosť o zamestnanie

      

     Po stopách Tutanchamona

     uverejnené 12. 11. 2014, 11:20 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 12. 11. 2014, 11:21 ]

      

     Po stopách egyptského vládcu Tutanchamona sa v utorok 11. novembra vybrali žiaci druhého stupňa. Výstava s týmto názvom ich čakala v Inchebe a okrem múmií mohli všetci prítomní vidieť aj egyptské pamiatky, amulety, bohatstvo pohrebných siení. Všetko doplnil podrobný výklad o histórii a živote v starovekom Egypte.
     Lesk a bohatstvo si môžete na priložených fotografiách pozrieť na vlastné oči aj vy.
      
      
      
      
      
      

      

     Ukáž svoj postoj červenou stužkou

     uverejnené 9. 11. 2014, 19:52 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 9. 11. 2014, 19:52 ]

      

     Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli.
     Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.
     Červené stužky sa aj tento rok budú na našej škole nosiť od 24. novembra do 1. decembra 2014.
     Pripoj sa aj ty k poslaniu a významu červenej stužky a ukáž svoj správny postoj k tejto chorobe!

      

     Zber vrchnáčikov z fliaš

     uverejnené 4. 11. 2014, 19:37 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 4. 11. 2014, 19:38 ]

      

     Ak máte doma navyše vrchnáčiky z plastových fliaš, doneste ich k nám do školy! Prispejete tak na dobrú vec a podporíte aj ochranu životného prostredia.
      
     Všetky plastové vrchnáčiky noste do 6.A triedy, kde sú zodpovednými osobami: Michal Martinec a Anton Batyi.

     Zbiera sa do konca školského roka!

      
      

      

     Coca-cola CUP

     uverejnené 28. 10. 2014, 13:59 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 28. 10. 2014, 20:17 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     Prvé kolo vo futbale sa odohralo dňa 28. 11. 2014. Zúčastnili sa tieto základné školy: Riazanská, Čachtická, Jána de la Salle, Za Kasárňou.
      
     Výsledky: Riazanská - Jána de la Salle 3:0
                     Riazanská - Čachtická 3:0
                     Riazanská - Za Kasárňou 0:1

      
     Najlepší strelec za Riazanskú bol Michal Žákovič.

      

     Dobrovoľníci pre krajšiu školu a škôlky

     uverejnené 28. 10. 2014, 8:50 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 28. 10. 2014, 8:50 ]

      

     Dobrovoľníctvo je jedna z foriem pomoci a skvalitnenia životného prostredia. Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži v pondelok 27.októbra. Práve v tento deň k nám zavítalo asi šesťdesiat dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli pri vybudovaní pocitového chodníka, natieraní nábytku, pokladaní podlahy, vybudovaní dopravného ihriska a tiež v škôlkach natierali zábradlia a preliezačky. Za ich ochotu pripojiť ruku k dielu im veľmi pekne ďakujeme a veríme, že plody ich práce budú slúžiť nielen nám, ale tiež ďalším generáciám školákov a škôlkárov. 
      
      
      

      

     Ako bolo... Trabantom na koniec sveta

     uverejnené 20. 10. 2014, 18:57 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 20. 10. 2014, 18:58 ]

      

     Pondelok 20. október bol nielen školský, ale hlavne cestovateľský. Po prvej vyučovacej hodine žiaci 4.A triedy a všetky triedy druhého stupňa nastúpili do autobusov. Ich cieľom sa stal koniec sveta.
     Nemuseli sme však chodiť ďaleko - bolo to v Dúbravke. Nie, že by práve tam spomínaný koniec sveta bol, ale tam sa konala netradičná beseda s cestovateľmi, ktorí prešli na autách - trabantoch a jednej motorke naozaj až na ten pomyselný koniec sveta, ktorý na Zemi máme.
     Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého, ale hlavne sme videli - krásne fotografie a videá zo štvormesačnej cesty naprieč Južnou Amerikou a jej štátmi. Neboli to ale len čisto mestá, ale aj nedotknutá juhoamerická príroda, prales a obyvateľstvo.
     Dvaja cestovatelia nám prezradili, čo všetko ich cestou postrehlo, s čím bojovali a naopak, z čoho mali radosť. Prezradili tiež, že ani tu ich cestovateľské plány nekončia - boli už v Afrike a začiatkom budúceho roka sa chystajú do Austrálie.
     Držíme im palce, aby sa niekde v rozsiahlych nížinách, pahorkatinách a kopcoch nestratili a vrátili sa späť s rovnako úžasnými príhodami a fotografiami, ktoré sme mohli na vlastné oči vidieť aj my. Podelíme sa aj s vami - stačí si pozrieť fotografie, ktoré hovoria za všetko.
     A spomínaný koniec sveta? Pozrite si fotografie a uvidíte ho aj vy!
      

      

     Trabantom na koniec sveta

     uverejnené 16. 10. 2014, 8:50 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 16. 10. 2014, 8:51 ]

      

     Tak znie názov besedy, na ktorej sa v pondelok 20.októbra zúčastnia žiaci našej školy. S českými cestovateľmi, ktorí trabantmi navštívili Áziu, prešli Afriku zo severu na juh a ich posledná cesta bola naprieč Južnou Amerikou, sa stretnú žiaci zo 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A a 9.A.
     Keďže sa beseda koná v Dome kultúry v Dúbravke - v červenej sále, zo školy odchádzame v dvoch autobusoch.
     Stretávame sa priamo pred budovou našej školy, a to po prvej vyučovacej hodine, t.j. o 8,45 hod.
     Predpokladaný príchod do školy je okolo 12,40 hod.

      

     Jesenný zber papiera

     uverejnené 13. 10. 2014, 12:25 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 13. 10. 2014, 12:26 ]

      

     Milí žiaci, rodičia a priatelia školy a škôlky!

     Opäť je tu pani Jeseň a s ňou obdobie jesenného zberu papiera.
     My, žiaci zo školského parlamentu, organizujeme tento zber a pomáhame aj malým škôlkarom.

     Termín: od 13. októbra do 29. októbra 2014

     Papier preberáme a ukladáme v Základnej škole na Riazanskej ulici, každé ráno od 7.15 – 7.45 hod. a popoludní od 13.30 – 15.00 hod. - služba je pri hlavnom vchode do školy.

     Koordinátori  zberu: Noel Gondáš a Roman Grom IX.A

     Manažéri(služba):  Braňo Števaňák a Michal Martinec VI.A
                                 Dominika Rakovická a Ivan Ištvánffy VII.A
                                 Patrik Fekár a Mark Beke VII.A
                                 Filip Porzer a Lukáš Rakovický VII.A

      

      

     Ako bolo... Jeseň pani bohatá alebo zabavme sa spolu

     uverejnené 22. 9. 2014, 16:06 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 22. 9. 2014, 16:07 ]

      

      
     Aj napriek tomu, že v sobotu sa do školy nechodí, pedagogický zbor našej základnej aj materskej školy urobil 20. septembra výnimku. 
     Na školskom dvore sa krátko pred desiatou zišli učitelia a vychovávatelia spolu s deťmi a ich rodičmi, aby sa navzájom zabavili a spríjemnili si pekné slnečné predpoludnie. 
     Rozložený bol nafukovací hrad, pripravené boli stanovištia na výrobu šarkanov, svetlonosov aj kytíc z listov, maľovalo sa na tvár. K tomu sa navyše prešovalo hrozno, prebiehala súťaž v preťahovaní lana a svoju silu mohli deti dokázať aj pri boxovacom vreci. 
      
     Toto a ešte oveľa viac ste mohli zažiť, ak ste sa vybrali za nami. 
      
     Viac si pozriete v priloženej fotogalérii. 
      
     Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa na akcii zúčastnili a tešíme sa aj nabudúce!
      

      

     Jeseň pani bohatá alebo Zabavme sa spolu

     uverejnené 18. 9. 2014, 20:06 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 18. 9. 2014, 20:09 ]

      

      

     Plenárne zasadnutie ZRŠ

     uverejnené 12. 9. 2014, 12:30 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 12. 9. 2014, 12:30 ]

      

     Milí rodičia,

     pozývame vás na Plenárne zasadnutie ZRŠ, ktoré sa na škole uskutoční v utorok 16. septembra 2014 o 17.00h na 1.poschodí pri divadielku.
      
     Tešíme sa na vašu účasť!

      

     Nástup do školy

     uverejnené 25. 8. 2014, 21:16 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 25. 8. 2014, 22:40 ]

      

     Slávnostné otvorenie

     školského roka 2014/2015


     sa bude konať

     v utorok 2.septembra 2014

     s nástupom na školskom dvore o 8.00 hod.


     PROGRAM:
      
     - Príchod na školský dvor
     (v prípade nepriaznivého počasia - telocvičňa)

      
     - Hymna SR
      
     - Krátky kultúrny program
      
     - Príhovor riaditeľky školy
      
     - Odchod prváčikov s rodičmi do tried s triednou učiteľkou a vychovávateľkou ŠKD - prvá triednická hodina s rodičmi
      
     - Odchod ostatných žiakov školy do tried - triednické hodiny (v nižších ročníkoch môžu byť prítomní aj rodičia)
      
     - Záver - odchod domov o 10.30 hod.

      
     ŠKD sa začína rannou službou v stredu 3.septembra o 6.30 hod. v priestoroch Herne ŠKD (pri jedálni).
      
     Obedy sa začínajú vydávať rovnako v stredu 3.septembra.

      

     Školské zošity - I.stupeň

     uverejnené 25. 8. 2014, 21:08 používateľom Ivana Mičuchová   [ aktualizované 25. 8. 2014, 21:09 ]

      

     V školskom roku 2014/2015 budú žiaci potrebovať tieto zošity:
      
     1.ročník
     - podľa pokynov pri zápise do prvého ročníka a na triednej schôdzke na začiatku školského roka
      
     2.ročník
     - slovenský jazyk - zošit č.523 - 6ks
     - matematika - zošit č.513 - 4ks
     - geometria - zošit č.540 - 1ks
     - prírodoveda - zošit č.513 - 1ks
      
     3.ročník
     - slovenský jazyk - zošit č.523 - 6ks
     - matematika, prírodoveda, vlastiveda - zošit č.544 - 6ks
     - geometria - zošit č.540 - 1ks

      

     Zoznam žiakov I.A a I.B v šk.roku 2014/2015

     uverejnené 24. 7. 2014, 10:24 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 25. 8. 2014, 22:23 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

     V školskom roku 2014/2015 bude našu školu navštevovať 44 prváčikov.

     Triednymi učiteľkami sú Mgr. Zuzana Trojčáková a PaedDr. Katarína Nehézová.

     Tešíme sa na vás!

     I.A trieda:                                                                                  I.B trieda:

         1. Sara Barbora Bajan                                                             1. Miriam Aminová
         2. Gregor Bartoš                                                                   
         2. Mariana Bírová
         3. Šimon Gašpar                                                                       3. Jozef Michal Duong
         4. Lara Halandová                                                                    4. Jozef Grivalský
         5. Tobiáš Hažer                                                                         5. Marcel Hajtmánek
         6. Samuel Jurík                                                                         6. Alexander Hnilica
         7. Sofia Kasimyarová                                                               7. J
     usang Hwang
         8. Mia Xenia Lopašovská                                                        8. Marek Knieža
         9. Karolína Maderová                                                               9. Lucia Lauruská
         10. Corin Phidell Owuor                                                         10. Karolína Novická
         11. Samuel Tobias Reiter                                                      11. Miroslav Pekár
         12. Maximilián Sloboda                                                         12. Uziel Alexander Mendéz Peréz
         13. Dávid Studeník                                                                 13. Lukáš Prechtl
         14. Zuzana Svitičová                                                              14. Viktória Prosňanská
         15. Lenka Šištíková                                                                15. Teo Ridzoň
         16. Oliver Štiavnický                                                              1
     6. Daniel Straka
         17. Matej Štóc                                                                        
     17. Soňa Švantnerová
         18. Viktória Turza                                                                    18. Natália Tóthová
         19. Šimon Vaco                       
                                                    19. Sarah Tóthová
         20. Lillian Viteková                        
                                              20. Marcel Trupl
         21. Adam Vladár                                                                    21. Miroslav Žák
         22. Kai Yan                         
                                                        22. Katarína Žáková

      

     Naši žiaci v tábore

     uverejnené 18. 7. 2014, 13:06 používateľom Anna Trstenská   [ aktualizované 18. 7. 2014, 13:06 používateľom Ivana Mičuchová ]

      

      
     ...v tábore sme sa hrali na mladých prírodovedcov a objaviteľov...