• 'November v 5. oddelení ŠKD'

      14. 12. 2021

      V 5. oddelení sme v novembri taktiež nezaháľali a robili sme rôzne aktivity. Deti si spoločne spravili bunker, ktorý celý mesiac vylepšovali. Skúsili si pomocou náhody (hodu kockou) namaľovať tekvičku a vytvorili návod na nakreslenie šarkana. Ako posledné máme fotku pomocníkov pri stavaní vianočného stromčeka. Samozrejme deti spoločne stromček aj ozdobili a teraz nám robí radosť na prízemí.

      Lucia Rintelová

     • Spolu múdrejší 2 - opäť sme sa zapojili

      14. 12. 2021

      V Základnej škole s materskou školou Riazanská 75 v Bratislave sa od októbra realizuje už II. ročník projektu SPOLU MÚDREJŠÍ 2. Projekt je aktívny a aktuálny vďaka podpore Plánu obnovy a odolnosti SR. Sú v ňom zapojení žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ. Pravidelne sa stretávajú po vyučovaní so svojimi pani učiteľkami, aby si hravou formou a za pomoci interaktívnej tabule upevnili svoje vedomosti získané na hodinách matematiky a slovenského jazyka. Žiaci majú o takúto formu doučovania záujem a motivuje ich to k lepším vzdelávacím výsledkom, čo im dodáva spätne elán a energiu do učenia počas dopoludňajšieho vzdelávania na riadnych vyučovacích hodinách. Pani učiteľky individuálne počas doučovania v projekte SPOLU MÚDREJŠÍ 2 opakovane svojim žiakom vysvetlia učivo, ktoré sa učili v škole, dovysvetľujú im učivo, ktoré dostatočne neovládajú, ktoré im robí problémy v škole. Žiaci si získané vedomosti na doučovaní upevnia hravou formou a preto sa vždy s radosťou zúčastňujú doučovania SPOLU MÚDREJŠÍ 2.

      Program Spolu múdrejší 2 je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

      Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.