• Spolu múdrejší 2 - opäť sme sa zapojili

     • V Základnej škole s materskou školou Riazanská 75 v Bratislave sa od októbra realizuje už II. ročník projektu SPOLU MÚDREJŠÍ 2. Projekt je aktívny a aktuálny vďaka podpore Plánu obnovy a odolnosti SR. Sú v ňom zapojení žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ. Pravidelne sa stretávajú po vyučovaní so svojimi pani učiteľkami, aby si hravou formou a za pomoci interaktívnej tabule upevnili svoje vedomosti získané na hodinách matematiky a slovenského jazyka. Žiaci majú o takúto formu doučovania záujem a motivuje ich to k lepším vzdelávacím výsledkom, čo im dodáva spätne elán a energiu do učenia počas dopoludňajšieho vzdelávania na riadnych vyučovacích hodinách. Pani učiteľky individuálne počas doučovania v projekte SPOLU MÚDREJŠÍ 2 opakovane svojim žiakom vysvetlia učivo, ktoré sa učili v škole, dovysvetľujú im učivo, ktoré dostatočne neovládajú, ktoré im robí problémy v škole. Žiaci si získané vedomosti na doučovaní upevnia hravou formou a preto sa vždy s radosťou zúčastňujú doučovania SPOLU MÚDREJŠÍ 2.

      Program Spolu múdrejší 2 je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

      Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

      Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     • ZŠ-ŠKD, 5.oddelenie: 'Október v 5. oddelení ŠKD'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ-ŠKD, 5.oddelenie: 'Október v 5. oddelení ŠKD'.

      Október v 5. oddelení klubu

      V októbri sme si tradične pripomenuli našich starých rodičov a spoločne sme pre nich pripravili darček od srdiečka.

      Nezabudli sme si spraviť ozdobu v podobe veselého pavúčika (alebo strašidelné).

      Ako posledné sme si spoločne zahrali Hallowensku hru, kde sa pri splnení všetkých úloh dostali deti k zaslúženej odmene.

      Lucia Rintelová.

      vedúca školského klubu

      ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava

     • ZŠ, 3.A: zážitkové vyučovanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 3.A: zážitkové vyučovanie.

      Zážitkové vyučovanie v 3.A - príprava mini Pavlovej tortičky. Posledný deň pred jesennými prázdninami v  3.A prebehlo zážitkové učenie. Deti sa zahrali na cukrárov a pripravovali mini tortičky s mascarpone krémom a ovocím. Tortičky sa vydarili, výborne vyzerali a aj chutili.

     • Nová školská kolekcia oblečenia

     • Radi by sme Vám touto cestou predstavili skvelú novinku!

      Nechali sme si ako škola vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú školskú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať na e-shop-e tu: https://www.kraloveskoly.cz/zsriazanska/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 4. novembra. Následne sa e-shop uzavrie a objednaný tovar pôjde do výroby. Neváhajte preto, pokiaľ si chcete zaobstarať ten svoj kúsok zo školskej kolekcie.

      ​​​​​​​Dúfame, že budete mať z našej novej kolekcie taktiež radosť!

     • ZŠ - 2.B + 2.A: Výlet - Sokoliarstvo Červený rybník

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - 2.B + 2.A: Výlet - Sokoliarstvo Červený rybník.

      Lesy Záhoria prekvapia návštevníkov aj neočakávanými stretnutiami. Jedno z nich sa podarilo i našim druhákom. 12. októbra zavítali k majstrovi sokoliarovi, ktorý im predstavil operených dravcov z rôznych kútov sveta. Deti s nadšením putovali náučným chodníkom a preukázali svoju šikovnosť aj získané vedomosti o prírode. Tí najpohotovejší si vyskúšali aj sokoliarske rukavice a kŕmenie. Veríme, že na Červený rybník sa niekedy ešte vrátime.

      Zuzana Bajusová, tr.uč. 2.B

     • Jazykový šampionát 'WocaBee'

     • Aplikácia na učenie sa slovnej zásoby 'WocaBee' poriada pre triedy používajúce aplikáciu jazykový šampionát, ktorý vyvrcholí v decembri česko-slovenským finále. Podrobnejšie informácie pre účastníkov šampionátu a novembrového zlosovania o hodnotné ceny nájdete v prílohe. 

      eduresized_WocaBee_sampionat_2021.png​​​​​​​

     • Oznam o riaditeľskom voľne - 2. a 3. 9. 2021

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75 v Bratislave udeľuje z prevádzkových dôvodov dňa 2. a 3. 9. 2021 (štvrtok a piatok) riaditeľské voľno pre žiakov ZŠ.

     • ZŠ: projekt "Letná škola 2020/21"

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ: Letná škola 2020/21.

      Tak, a máme za sebou týždeň "Letnej školy", ktorá sa konala od 16. do 20. augusta. 2021. Konala sa prvýkrát a užili sme si ju. Žiaci sa učili predovšetkým formou hry, tvorivých aktivít a vzájomnej spolupráce. Učili sme sa matematiku, slovenský a anglický jazyk a deti mali každé poobedie voľnočasové činnosti.

      Deťom sa venovali pani Urbanová, pani Májová a pani Čechová.

      Prežili sme týždeň plný zábavy a dobrej nálady. Tešíme sa na ďalšie leto!!!

       

      Mgr. Lucia Čechová, koordinátorka LŠ

     • Zmeny k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

     • Aktualizované (2.8.2021):

      Oznámenie z ÚPSVaR v nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách (v prílohe).

       

      Podrobné vysvetlenie tu: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

       

      Milí rodičia,

      uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, avšak vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré musí MČ Bratislava-Nové Mesto ako zriaďovateľ našej ZŠ a MŠ dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť. V prípade, že sa Vás zmena okruhu oprávnených detí v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu týka, oznámte to a predložte potrebné potvrdenie, resp. čestné vyhlásenie najneskôr v termíne do 02.08.2021, nakoľko aj zriaďovateľ musí zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie včas doručiť príslušnému ÚPSVaR.
      Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

      Pripomenutie kontaktov:
      Školský mail počas letných prázdnin: info@zsriazanska.sk
      Školské úradné hodiny počas letných prázdnin: každá streda od 9:00 do 12:00 hod.

       

      Bližšie/podrobnejšie informácie k zmenám v dotáciách na stravu:

      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):
      zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html) a 
      návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506). 

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
      1. ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
      a) v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
      b) v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
      c) v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
      2. zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu,
      3. za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.

      Pre vznik nároku na dotáciu na stravu pre dieťa sú rodičia detí, príp. zákonní zástupcovia povinní najneskôr do 2.8.2021 predložiť školskému zariadeniu, ktoré ich dieťa navštevuje:
      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo
      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo
      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (vyhlásenie poskytne MŠ, ZŠ) - tlačivo v prílohe. V tomto prípade ide o dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Pri tejto novej skupine detí vzniká pre rodičov, príp. zákonných zástupcov detí oznamovacia povinnosť – informovať MŠ alebo ZŠ o uplatnení daňového bonusu!

      Aby rodičom vydali na úrade práce vyššie uvedené potvrdenia o hmotnej núdzi alebo o životnom minime, musia si predtým vybaviť a doložiť rôzne dokumenty, ako napr. Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov k tejto veci (napr. doklad o príjme).
      V prípade, ak si rodičia, príp. zákonní zástupcovia detí do stanoveného termínu (2.8.2021) nesplnia svoju povinnosť a nepredložia požadované doklady k nároku na dotáciu na stravu, nebudú ich deti zaradené do zoznamu oprávnených osôb.

      Poznámka na doplnenie:
      Neuplatnenie si nároku na daňový bonus preukazuje fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil.
      Ak by si zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, v čase
      poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov
      nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
      v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto
      dieťa ako dotáciu na stravu.
      Ak by si zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, nemohla
      uplatniť v priebehu školského roka nárok na daňový bonus, doručí čestné vyhlásenie
      o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) zriaďovateľovi, ten oznámi zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie
      úradu práce do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala a dieťaťu bude poskytnutá dotácia od
      prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ predloží zmenový
      zoznam na úrad práce. 

     • ZŠ - 5.A, 6.A, 6.B, 7.A: Ypsilon - slovina je hra (súťaž)

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - 5.A, 6.A, 6.B, 7.A: Ypsilon - slovina je hra (súťaž)

      Môže byť slovina hrou?

      Na túto otázku najlepšie odpovedia desiati žiaci 5.A, 6.A, 6.B a 7.A, ktorí sa v závere školského roka zúčastnili súťaže Ypsilon - slovina je hra. 

      Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu, a ukázať im, že slovina je hra. 

      So súťažným testom si najlepšie poradila Deniska zo 7.A, ktorá dosiahla úspešnosť 94 %, pekný výsledok však dosiahli aj osatní žiaci.

      Všetkým účastníkom patrí srdečná vďaka za trpezlivosť (termín súťaže sa niekoľkokrát posúval), usilovnosť a snahu. 

      Verím, že budúci rok sa k nám pripoja aj ďalší žiaci...

      Mgr. Zuzana Ščibranyová