• Školské kolo Dejepisnej olympiády

     • Dňa 9. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. V školskom kole si zasúťažila a svoje vedomosti navzájom  porovnala necelá tridsiatka žiakov šiesteho až deviateho ročníka.  Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavený záujem a postupujúcim z jednotlivých kategórií blahoželáme, a budeme im držať palce na okresnom kole, ktoré prebehne vo februári.

      Našu školu budú reprezentovať títo žiaci:

      Šiesty ročník: Nicolas Szabari, Elizabeth Papageorgiou

      Siedmy ročník: Pavol Čutka, Filip Satúry

      Ôsmy ročník: Alexandra Strieborná, Lenka Kubičková

      Deviaty ročník: Alexander Hnilica, Lukáš Prechtl

       

      Tím školského kola Dejepisnej olympiády.

     • OZNAM ŠKD

     • Oznámenie o zmene organizácie Školského klubu detí - 16.12.2022, piatok

      Milí rodičia,

      chceme Vás informovať, že dňa 16.12. 2022 (piatok) bude Školský klub detí, z organizačných dôvodov, v prevádzke do 16:30hod.

      Prosíme Vás, aby ste si prišli vyzdvihnúť Vašu ratolesť do vyššie uvedeného termínu.

      Ďakujeme za ochotu a porozumenie.

     • ZŠ, 6.A: 'Hodina matematiky'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 6.A: 'Hodina matematiky'.

      Milí rodičia a kamaráti,

      dnes sme sa na hodine matematiky znova učili o obsahoch.  Už vieme, že meter štvorcový má 100 decimetrov štvorcových. Dnes sme skúmali koľko “kachličiek” 25x25 cm nám pokryje meter štvorcový,  a ako to bude, ak budú mať kachličky rozmer 30 x 30 cm. Dnes sme si to vyskúšali na ozajstnej chodbe. Zajtra kachličkujeme kuchyňu nášho virtuálneho bytu s rozmermi 3 m  x 3,5 m. Držte nám palce. 

      Žiaci 6.A. 

     • Školské kolo Pytagoriády

     • Milí rodičia,

      dňa 7. a 8. 12. 2022 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho žiaci 3. až 8. ročníka. Žiaci mali 60 minút na vypracovanie 15 úloh. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto správne vypočítal aspoň 10 príkladov. Podľa predbežných výsledkov máme úspešných riešiteľov, čo nás veľmi teší a veríme, že to tak bude aj po zverejnení oficiálnych výsledkov. 

     • Oznam: Oznámenie o zmene organizácie vyučovania

     •  

       

      Chceme Vás informovať, že vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu vysokej chorobnosti u detí i pedagógov, sa zajtrajšie vyučovanie, t.j.piatok 9.12.2022, upravuje nasledovne:


      Žiaci 1.stupňa sa učia 4 vyučovacie hodiny.
      Žiaci 2.stupňa sa učia 5 vyučovacích hodín.
      Školský klub detí je v prevádzke do 15.30h.
      Školská jedáleň je v prevádzke v štandardnom režime.

      Dejepisná olympiáda žiakov 6.-9.ročníka sa uskutoční v plánovanom termíne. Zajtra počas 5.-6.vyučovacej hodiny.

      Ďakujeme za porozumenie.

       

      Mária Rothensteinová, riaditeľka školy

     • Oznámenie o prerušení vyučovania z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

     • V zmysle Metodického usmernenia č.15/2005-R z 31.10.2005 a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vám oznamujeme, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole (38%), sa vyučovanie v základnej škole prerušuje od 5. 12. 2022 (pondelok) do 7.12.2022 (streda).

      Nástup do školy je 8.12.2022 (štvrtok).

      Zároveň oznamujeme, že z uvedeného dôvodu bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne (deti základnej školy budú z obedov odhlásené), ŠKD a krúžková činnosť, ktorá sa realizuje v priestoroch školy.

      Mgr.Mária Rothensteinová, riaditeľka školy

     • ZŠ, 9.A,B: 'Návšteva divadla'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ, 9.A,B: 'Návšteva divadla'.

      Divadlo Aréna (na javisku DPOH) pripravilo našim deviatakom nevšedný divadelný zážitok. 

      Divadelná inscenácia #dubček im priblížila osobnosť Alexandra Dubčeka a dobu, v ktorej žil. Po zobrazení zlomových udalostí v živote a verejnom pôsobení politika zazneli osobné výpovede mladých hercov, v ktorých sformulovali svoj postoj k odkazu A. Dubčeka. Záver divadelnej hry patril vyjadreniu občianskeho postoja autorov k aktuálnej politicko-spoločenskej situácii na Slovensku. 

      Dokáže divadlo meniť spoločnosť? Veríme, že áno. A dúfame, že sa mladí ľudia začnú viac zaoberať minulosťou svojej krajiny a svojich predkov…

      Zuzana Ščibranyová

     • ZŠ,3.A,4.A: 'Návšteva divadla'

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ,3.A,4.A: 'Návšteva divadla'.

      Bolo raz jedno obrovské kamarátstvo, veľké ako rozprávkové kráľovstvo. Dokázalo hory prenášať, ale aj zlobu a choroby zdolávať.

      A práve na tento príbeh sa 10. 11. vybrali do Slovenského národného divadla žiaci 3.A a 4.A triedy pozrieť. Detská opera Rozprávka o šťastnom konci ich zaujala, pobavila a hádam aj poučila.

      J. Adamková

     • 18.11. - riaditeľské voľno

     • V súlade so zákonom č.245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 odsek 5, udeľujem dňa 18.11.2022 riaditeľské voľno žiakom Základnej školy, Riazanská 75, deťom MŠ letná a MŠ Teplická v Bratislave z prevádzkových dôvodov.

      PaedDr.Adriana Dudášová, poverená riadením školy

     • Nástup detí do školy - informácie

     • Milí žiaci, milí rodičia.

      chceli by sme vás informovať o prvom týždni nového školského roka 2022/2023.

      Nástup do školy je 5.9. 2022 od 8:00 hod. do 8:30 hod., okrem prvákov. Prváci nastupujú do školy od 8:30 hod. do 9:00 hod. Prváci môžu ísť do triedy v sprievode jedného rodiča. Odchod žiakov zo školy bude od 10:00 hod. ŠKD a obed v pondelok nebudú. 

      V utorok a stredu majú žiaci triednické hodiny, prvý stupeň 4 hodiny, druhý stupeň 5 hodín. Od utorka sú obedy aj ŠKD. ŠKD začína o 6:30 hod. a končí o 17:30 hod.

      Od štvrtka sa budú žiaci učiť podľa rozvrhu.

     • Výberové konanie na riaditeľa školy ZŠ s MŠ Riazanská 75

     • MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka č. 1, 832 91 Bratislava,

      podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

      v y h l a s u j e

      výberové konanie na obsadenie funkcie:

      RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU,

      Riazanská 75, 831 03 BRATISLAVA,


      s predpokladaným nástupom dohodou, po úspešnom ukončení výberového konania.

      Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky TU