• ZŠ: projekt "Letná škola 2020/21"

      25. 8. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ: Letná škola 2020/21.

      Tak, a máme za sebou týždeň "Letnej školy", ktorá sa konala od 16. do 20. augusta. 2021. Konala sa prvýkrát a užili sme si ju. Žiaci sa učili predovšetkým formou hry, tvorivých aktivít a vzájomnej spolupráce. Učili sme sa matematiku, slovenský a anglický jazyk a deti mali každé poobedie voľnočasové činnosti.

      Deťom sa venovali pani Urbanová, pani Májová a pani Čechová.

      Prežili sme týždeň plný zábavy a dobrej nálady. Tešíme sa na ďalšie leto!!!

       

      Mgr. Lucia Čechová, koordinátorka LŠ

     • Zmeny k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

      21. 7. 2021

      Aktualizované (2.8.2021):

      Oznámenie z ÚPSVaR v nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách (v prílohe).

       

      Podrobné vysvetlenie tu: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

       

      Milí rodičia,

      uvedomujeme si, že je čas prázdnin a dovoleniek, avšak vzhľadom na legislatívnu zmenu zákona o dotáciách a termíny, ktoré musí MČ Bratislava-Nové Mesto ako zriaďovateľ našej ZŠ a MŠ dodržiavať, Vás prosíme o porozumenie a súčinnosť. V prípade, že sa Vás zmena okruhu oprávnených detí v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu týka, oznámte to a predložte potrebné potvrdenie, resp. čestné vyhlásenie najneskôr v termíne do 02.08.2021, nakoľko aj zriaďovateľ musí zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie včas doručiť príslušnému ÚPSVaR.
      Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.

      Pripomenutie kontaktov:
      Školský mail počas letných prázdnin: info@zsriazanska.sk
      Školské úradné hodiny počas letných prázdnin: každá streda od 9:00 do 12:00 hod.

       

      Bližšie/podrobnejšie informácie k zmenám v dotáciách na stravu:

      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):
      zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html) a 
      návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506). 

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
      1. ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
      a) v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
      b) v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
      c) v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
      2. zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu,
      3. za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.

      Pre vznik nároku na dotáciu na stravu pre dieťa sú rodičia detí, príp. zákonní zástupcovia povinní najneskôr do 2.8.2021 predložiť školskému zariadeniu, ktoré ich dieťa navštevuje:
      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo
      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo
      - čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (vyhlásenie poskytne MŠ, ZŠ) - tlačivo v prílohe. V tomto prípade ide o dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Pri tejto novej skupine detí vzniká pre rodičov, príp. zákonných zástupcov detí oznamovacia povinnosť – informovať MŠ alebo ZŠ o uplatnení daňového bonusu!

      Aby rodičom vydali na úrade práce vyššie uvedené potvrdenia o hmotnej núdzi alebo o životnom minime, musia si predtým vybaviť a doložiť rôzne dokumenty, ako napr. Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov k tejto veci (napr. doklad o príjme).
      V prípade, ak si rodičia, príp. zákonní zástupcovia detí do stanoveného termínu (2.8.2021) nesplnia svoju povinnosť a nepredložia požadované doklady k nároku na dotáciu na stravu, nebudú ich deti zaradené do zoznamu oprávnených osôb.

      Poznámka na doplnenie:
      Neuplatnenie si nároku na daňový bonus preukazuje fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je čestným vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil.
      Ak by si zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, v čase
      poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov
      nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
      v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto
      dieťa ako dotáciu na stravu.
      Ak by si zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, nemohla
      uplatniť v priebehu školského roka nárok na daňový bonus, doručí čestné vyhlásenie
      o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) zriaďovateľovi, ten oznámi zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie
      úradu práce do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala a dieťaťu bude poskytnutá dotácia od
      prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ predloží zmenový
      zoznam na úrad práce. 

     • ZŠ - 5.A, 6.A, 6.B, 7.A: Ypsilon - slovina je hra (súťaž)

      30. 6. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - 5.A, 6.A, 6.B, 7.A: Ypsilon - slovina je hra (súťaž)

      Môže byť slovina hrou?

      Na túto otázku najlepšie odpovedia desiati žiaci 5.A, 6.A, 6.B a 7.A, ktorí sa v závere školského roka zúčastnili súťaže Ypsilon - slovina je hra. 

      Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu, a ukázať im, že slovina je hra. 

      So súťažným testom si najlepšie poradila Deniska zo 7.A, ktorá dosiahla úspešnosť 94 %, pekný výsledok však dosiahli aj osatní žiaci.

      Všetkým účastníkom patrí srdečná vďaka za trpezlivosť (termín súťaže sa niekoľkokrát posúval), usilovnosť a snahu. 

      Verím, že budúci rok sa k nám pripoja aj ďalší žiaci...

      Mgr. Zuzana Ščibranyová

     • ZŠ - ŠKD: Show DeTom

      30. 6. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - ŠKD: Show DeTom.

      V piatok nás v klube navštívil profesionálny zabávač so svojou bublinovou show. To Vám bolo radosti v detských očkách.. Bublinkové jašenie sa páčilo malým i veľkým. Na záver sme sa občerstvili sviežou citronádou. Za sponzorstvo ďakujeme Rade rodičov. 

      Mgr. Andrea Majová

       

     • ZŠ - 1.A: Športová olympiáda na ZŠ Kalinčiakova

      21. 6. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ - 1.A: Športová olympiáda na ZŠ Kalinčiakova.

      V piatok 18.6. sme sa spolu s kolegynkou Ankou Trstenskou a deťmi z 1.A triedy zúčastnili športovej olympiády na ZŠ Kalinčiakova. Deti mali možnosť si zasúťažiť  v rôznych športových disciplínach. Kolegynka Anka Trstenská názorne predviedla deťom niektoré športové aktivity.

      Na olympiáde boli prítomné aj športovkyne z letných olympijských hier v skoku do výšky p. Mária Mračnová a v športovej gymnastike p. Marianna Némethová Krajčírová, ktoré po skončení súťaží rozdávali deťom darčeky. Olympioničky boli športovým vzorom pre všetkých zúčastnených. V závere olympiády si ako dobré priateľky s kolegynkou Ankou Trstenskou urobili spoločnú fotografiu.

      Deti sa tešili nielen z výborných športových výkonov ale aj z darčekov a tričiek, ktoré obdržali od olympijských víťaziek.

      Ďakujem Ti Anka za krásne športové zážitky, informácie o športovkyniach z OH, úžasnú náladu, organizáciu a šťastné chvíle, ktoré sme si všetci spolu užívali.

      S láskou a vďačnosťou

      Mgr. Lenka Ftáčková

     • 14. 6. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album .

      Snažíme sa pestovať dobré vzťahy v triede, spolupracujeme na rôznych úlohách, pracujeme v tímoch. Učíme sa férovo fungovať v kolektíve. Hľadáme spolu riešenia ako spolu dobre vychádzať a spríjemniť všetkým deťom  čas počas vyučovania i cez prestávky v škole. Spolu tvoríme nádherné práce a zapájame sa všetci.

      Napísala dňa 14.6.2021 triedna učiteľka Paráková

     • ZŠ: Projekt „…ideme hrať ping-poooooong…“

      11. 6. 2021

      Do fotogalérie bol pridaný nový album ZŠ: Projekt „…ideme hrať ping-poooooong…“.

      Svetová federácia stolného tenisu ITTF vyhodnotila Projekt „…ideme hrať ping-poooooong…“

      Informácia o projekte, ktorý sa uskutočnil na ZŠ Riazanská v Bratislave „...ideme hrať ping-pooong...“ v školskom roku 2020/2021

      Tento rok sme sa zapojili do osláv stolného tenisu pre všetkých "...ideme hrať ping-poooooong...", ktorý organizuje Mgr. Alica Grofová – Chladekovánajúspešnejšia stolná tenistka v histórii Slovenska, držiteľka 20 medailí z MEJ, ME a MS, vicemajsterka sveta.Je autorkou, organizátorkou a koordinátorkou projektu.

      Od 8.do 10. júna 2021 si žiaci aj napriek obmedzeným podmienkam mohli počas hodín telesnej výchovy a prestávok zahrať stolný tenis, rôzne súťažné hry v družstvách. Žiaci prvého stupňa sa veľmi tešili a zažili chvíle radosti z novej hry. Starší žiaci  uprednostnili radšej kolotoč a dvojhru. Čarovnú hru s malou loptičkou si vyskúšali aj niektorí pedagógovia. Všetci zúčastnení dostali náramky s logom „...ideme hrať ping-pooong...“

      Projekt naplnil naše očakávanieradosť z hry.

      Mgr.Anna Trstenská