Navigácia

Dary a 2 % dane

ZŠ: 2 % dane

Vážení rodičia, kolegovia a priatelia školy,

v prípade, že sa chcete podieľať na zveľaďovaní vašej školy, jej výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického zabezpečenia, ktoré sú základom každej dobrej školy, pomôžte nám darovaním 2 % z dane. Cieľom je, aby boli naši žiaci a vaše deti, v neposlednom rade i vy, spokojní so vzdelávaním v našej inštitúcii. Darované financie sa využijú výlučne v prospech žiakov. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít a zveľaďovanie prostredia školy v prospech Vašich detí. 

Základné informácie

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ktorou je naše Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ na Riazanskej ulici č. 75 v Bratislave (rada rodičov). Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %.

Ako postupovať v prípade, že ste zamestnanec?

Do 15. 2. 2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Potom si stiahnite a vyplňte Vyhlasenie.pdf, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane) doručte do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ako postupovať v prípade, že si daňové priznanie podávate sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo

Právna forma

Identifikačné číslo

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ako postupovať v prípade, že ste právnická osoba?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo

Právna forma

Identifikačné číslo

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

VENUJTE NÁM 2 %

Výzva Rady rodičov pri ZŠ s MŠ na Riazanskej ulici 75 v Bratislave: Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávacie podmienky v našej škole darovaním 2 % z dane.

 

V ŠKOLSKOM ROKU 2017/18 SA ZAKÚPILO Z 2 %:

* 18 stoličiek do školskej jedálne

* pracovné učebnice matematiky podľa Hejného metódy 

* kombinovaná vysúvacia tabuľa na fixy i kriedy

* renovácia tabule na bielu

*  elektronický vrátnik do ranného školského klubu detí

* biela trojkrídlová tabuľa posúvacia do triedy II. stupňa 

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/17 SA ZAKÚPILO Z 2 %:

* učebnice španielskeho jazyka 

* 6 farebných setov uzamykateľných šatníkových skríň (36 skriniek)

* interaktívna tabuľa pre I. stupeň 

* učebnice matematiky podľa Hejného metódy 

 

Ďakujeme 

Fotoalbumy