Navigácia

O škôlke MŠ, Letná

 
ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA ŠKOLY

Mgr. Veronika Macháčová

POČET ODDELENÍ: 5 + 1

ADRESA
Materská škola
Letná 7
831 03 Bratislava
 

PREVÁDZKA MŠ

6:30 – 17:00

PRÍSTUP DO BUDOVY PRE RODIČOV 

od 6:30 – 8:00
od 12:00 – 13:00
od 15:00 – 17:00

ODHLASOVANIE DETÍ

do 8:00 na tel: 02/ 44253 088

 

ZAMERANIE

Materská škola je zameraná na pohybovo – športovú výchovu, enviromentálnu výchovu a nemecký jazyk.

ADAPTAČNÝ PROGRAM: stiahnuť

 

Materská škola, Letná 7 sa nachádza v Bratislave, v pokojnej zóne, mestskej časti Nové Mesto. Podľa zriaďovacej listiny je materská škola súčasťou Základnej školy, Riazanská 75 v Bratislave od 01.07.2002. Je to budova s dvomi nadzemnými podlažiami, ktorej súčasťou je 5 tried. Súčasťou zariadenia materskej školy je samostatná 6. trieda pre deti s odloženou školskou dochádzkou, ktorej priestory sa nachádzajú v Základnej škole, Riazanská 75. V súčinnosti nášho špeciálneho pedagóga so psychológom a logopédom sa plní účel intenzívnejšej prípravy na vstup do základnej školy a celkového rozvoja dieťaťa.

Zameranie: Materská škola je zameraná na pohybovo – športovú výchovu, enviromentálnu výchovu a nemecký jazyk. Pedagogický proces a nadštandardné aktivity sa realizujú v súlade so Školským vzdelávacím programom „Usilovné včeličky“. Charakterizovaný je najaktuálnejšími inovačnými trendami, obohacovanými prvkami tunajších projektov. Realizujeme aktivity v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom posilniť u detí pozitívny postoj k ochrane životného prostredia. K rozvoju a získavaniu počítačovej gramotnosti využívajú deti interaktívne tabule, vzdelávacie programy a iné počítačové softvéry.


Krúžková činnosť: Okrem aktivít, vyplývajúcich z výchovno – vzdelávacej práce, realizujeme v spolupráci s rodičmi aj nadštandardné aktivity: kurz korčuľovania, plavecký kurz, turisticko – prírodovednú vychádzku a Školu v prírode. Zariadenie ponúka krúžkové činnosti: tenis, futbal a tanečno – pohybovú prípravu Rytmizáčik.


Spolupráca s organizáciami: Veľký dôraz kladieme na spoluprácu s poradňami ako s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, strediskami kultúry a najmä s našou kmeňovou ZŠ, Riazanská, kde je naším prioritným cieľom pripraviť čo najoptimálnejšie absolventa predprimárneho vzdelávania na vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti.


Materiálno – technické a priestorové podmienky: Výrazná časť nášho úsilia sa orientuje na získavanie finančno – ekonomickej a sponzorskej pomoci za účelom zlepšenia úrovne materiálno – technického vybavenia školy v zmysle postupnej modernizácie a revitalizácie učebného a sociálneho prostredia. Zariadenie je situované v peknom a tichom prostredí, obklopené zeleňou. Na uskutočňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu využívame veľkú školskú záhradu s pieskoviskom, trávnatými plochami na športové aktivity. Súčasťou školy je veľký areál školského dvora s plnohodnotnou vybavenosťou s dopravným ihriskom, detskými preliezačkami, lezeckými stenami, hojdačkami, šmykľavkami a s rozsiahlou trávnatou plochou.

Fotky si môžete pozrieť aj vo Fotoalbume.

 

   

 
 

        

           

           

Fotoalbumy