Navigácia

O škôlke MŠ, Letná

 
ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA ŠKOLY

Mgr. Veronika Macháčová

POČET ODDELENÍ: 5

ADRESA
Materská škola
Letná 7
831 03 Bratislava
 

PREVÁDZKA MŠ

6:30 – 17:00

PRÍSTUP DO BUDOVY PRE RODIČOV 

od 6:30 – 8:00
od 12:00 – 13:00
od 15:00 – 17:00

ODHLASOVANIE DETÍ

do 8:00 na tel: 02/ 44253 088

 

ZAMERANIE

Materská škola je zameraná na pohybovo – športovú výchovu, enviromentálnu výchovu a anglický jazyk

ADAPTAČNÝ PROGRAM: stiahnuť

 

     Materská škola, Letná 7 sa nachádza v Bratislave, v pokojnej zóne, v mestskej časti Nové Mesto. Podľa zriaďovacej listiny je materská škola súčasťou Základnej školy, Riazanská 75 v Bratislave od 01.07.2002. Je to budova s dvoma nadzemnými podlažiami, ktorej súčasťou je 5 tried.

     Pedagogický proces a nadštandardné aktivity sa realizujú v súlade so Školským vzdelávacím programom „Usilovné včeličky“. Charakterizovaný je najaktuálnejšími inovačnými trendmi, obohacovanými prvkami tunajších projektov. Realizujeme aktivity v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom posilniť u detí pozitívny postoj k ochrane životného prostredia. K rozvoju a získavaniu počítačovej gramotnosti využívajú deti vzdelávací program a iné počítačové softvéry.

 

     Krúžková činnosť: Okrem aktivít, vyplývajúcich z výchovno – vzdelávacej práce, realizujeme v spolupráci s rodičmi aj nadštandardné aktivity: anglický jazyk, kurz korčuľovania, plavecký kurz. Zariadenie ponúka krúžkové činnosti: tenisový krúžok, hra na flautu, mini Judo a tanečný krúžok Elastic Babytime.

  Spolupráca s organizáciami: Veľký dôraz kladieme na spoluprácu s poradňami, centrami, strediskami a najmä s našou kmeňovou ZŠ Riazanská, kde je naším prioritným cieľom pripraviť čo najoptimálnejšie absolventa predprimárneho vzdelávania na vstup do primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti. Materská škola poskytuje súčinnosť prostredníctvom asistenta pedagóga pri integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Materiálno-technické a priestorové podmienky: Výrazná časť nášho úsilia sa orientuje na získavanie finančno – ekonomickej a sponzorskej pomoci za účelom zlepšenia úrovne materiálno – technického vybavenia školy v zmysle postupnej modernizácie a revitalizácie učebného a sociálneho prostredia.

     Zariadenie je situované v peknom a tichom prostredí, obklopené zeleňou. Na uskutočňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu využívame veľkú školskú záhradu s pieskoviskom, trávnatými plochami na športové aktivity. Súčasťou školy je veľký areál školského dvora s plnohodnotnou vybavenosťou s detskými preliezačkami, lezeckými stenami, hojdačkami a šmykľavkami, s rozsiahlou trávnatou plochou. Fotky si môžete pozrieť aj vo Fotoalbume.

 

           

           

           

Fotoalbumy