Navigácia

O školskom klube

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 

Vedúca ŠKD: Bc. Lucia Rintelová

Vychovávateľky: Eva Žalmanová, Bc. Silvia Zatkalíková, Enikó Katonaová, Margita Banášová 

Rodič dieťa prihlasuje do ŠKD na základe prihlášky: stiahnuť

Prevádzkový poriadok: stiahnuť

 

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Zákonní zástupcovia uhrádzajú poplatok za ŠKD internetbankingom na účet: SK10 5600 0000 0084 2374 2002. Ako variabilný symbol uvedú číslo 75. Do poznámky pre prijímateľa treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, za ktoré sa platí úhrada! V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 7/2017 MČ Bratislava-Nové Mesto bol stanovený povinný mesačný príspevok za pobyt žiaka v Školskom klube detí na 25 € za mesiac na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD. Príspevok sa uhrádza najneskôr do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok nápadov k ŠKD kontaktujte vedenie školy alebo koordinátorku ŠKD.

Fotoalbumy